plofkipstal - foto Wakker Dier

Duurzame ontwikkeling pluimveehouderij: niet met uitbreiding ruimte

ZLTO en Dierenbescherming vragen om voor het zgn. 'Beter Leven Keurmerk' planologische ruimte te bieden. De essentie van dit keurmerk is dat kippen meer ruimte per m2 krijgen en dat er sprake is van overdekte vrije uitloop. GS stellen voor dat uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte van 5.000m2 naar 7.500m2 per bedrijf mogelijk moet zijn. GroenLinks vindt dat de beoogde verduurzaming moet plaatsvinden binnen de bestaande ruimte, dus door het aantal dieren te verminderen. Het provinciaal beleid biedt nl. geen ruimte voor uitbreiding van intensieve veehouderij. Bovendien schept dit een precedent. Lees hier het Statenvoorstel en verderop het standpunt van GroenLinks:

Voorzitter,

Een duurzamer concept voor de pluimveehouderij realiseren zou volgens een aantal pluimveehouderijen niet mogelijk zijn wanneer wij als PS vasthouden aan de huidige bedrijfsoppervlakte. GroenLinks heeft al eerder betoogd dat een dergelijk concept de pluimveehouderij compenseert door een betere prijs voor haar product te bieden.

Voor ons ligt nu een voorstel om met name voor de pluimveehouderij akkoord te gaan met een uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte in het huidige Omgevingsplan van 5.000m2 naar 7.500m2 met daarnaast nog ruimte voor vrije uitloop. Dit vooruitlopend op het integrale nieuwe omgevingsbeleid zoals dat volgend jaar aan de orde zal komen.

Verbetering van dierenwelzijn staat hoog in het vaandel van GroenLinks. Daar is enigszins sprake van wanneer de gemiddelde bezetting afneemt van 18 naar 12 kippen per m2. De vraag is echter: is er bij het Beter Leven concept sprake van duurzaam dierenwelzijn? En is hier sprake van een duurzame manier van bedrijfsvoering?

De fractie van GroenLinks heeft nog eens kritisch naar het voorstel gekeken. En komt daardoor op de volgende vragen en overwegingen:

De vraag van de consumenten verandert steeds verder in de richting van duurzame producten. Het Beter Leven concept voor de pluimveehouderij reikt echter niet verder dan 1 ster. Volgens de definities gaat het hier nog steeds om bio-industrie. Iets waarvan GroenLinks in haar programma stelt daar absoluut niet aan mee te zullen werken! Bovendien stelt het provinciaal beleid dat er geen ruimte is voor uitbreiding van intensieve veehouderij, ook al gaat het hier niet om uitbreiding van het aantal dieren.

Delen GS de conclusie dat Zeeland geen uitbreiding intensieve veehouderij toestaat?

De inspreker verkondigde in de commissie dat hij wil inspelen op de nieuwe vraag van de klant. Een beter product voor een betere prijs. Hij kan maar eenmaal investeren. Wanneer er omgeschakeld wordt naar een biologische vorm van pluimveehouderij, speelt hij in de ogen van GroenLinks beter in op waar in de (nabije) toekomst echt meer vraag naar zal zijn. Dat kan dan ook op de huidige bedrijfsruimte omdat er een aanzienlijk hogere prijs voor ontvangen kan worden. En er zijn subsidies beschikbaar voor een dergelijke ombouw. Bovendien is biologisch beter voor het milieu en de volksgezondheid, dus een win-winsituatie. Voor de Zeeuwse landbouw moet de ware uitdaging worden gezocht in eiwitten halen uit plantaardig voedsel in plaats van dierlijk. Dat is pas echt duurzaam, al is dat niet aan de orde in dit voorstel.

GroenLinks zou een ingrijpende verandering zoals hier voorgesteld liever beoordelen vanuit een integrale benadering via het nieuwe Omgevingsplan. Bovendien schept dit een precedent voor andere vormen van intensieve veehouderij, bijvoorbeeld de varkenshouderij. Juist daarom hebben we bij de herziening de verordening aangepast.

GS geven duidelijk aan dat er sprake kan zijn van precedentwerking. Welk middel resteert er dan nog om uitbreiding tegen te houden als we nu akkoord zouden gaan?

Gerwi Temmink legt een stemverklaring af dat GroenLinks vóór verbetering dierenwelzijn is, maar dan binnen de bestaande ruimte. Daarom stemt GroenLinks tegen het voorstel.