NS-bussen het spoor bijster

Regelmatig zijn er werkzaamheden aan het spoor op de Zeeuwse lijn en NS zet dan zogenaamde snelbussen in. Zo ook in het weekend van 8-9 april jl. op het traject Goes-Roosendaal. GroenLinks ontving dat weekend veel reacties van reizigers waaruit duidelijk werd dat het inzetten van die bussen niet naar tevredenheid verlopen is. "Omdat GroenLinks de bereikbaarheid van Zeeland van groot belang vindt en de treinverbinding een kwetsbare is, kaarten wij deze situatie ook bij u aan." Op 11 april stelde Gerwi Temmink vragen; GS antwoorden als volgt:

 

 1. Wat omhelsden de werkzaamheden op het traject Goes-Roosendaal? Was dit bij het college bekend? Had de NS daarbij aangegeven welke maatregelen zij zou treffen om het vervoer van treinreizigers op een adequate manier te waarborgen? Zo nee, waarom niet?
  Tijdens het weekend van 8 en 9 april vonden er werkzaamheden plaats waardoor het spoor vernieuwd is, waaronder het ballastbed en konden seinwezenkabels aan elkaar gelast worden. Het Landelijk Programmeringsoverleg (LPO) is akkoord gegaan met de data en tijden van deze buitendienststelling. In het LPO wordt de verdeling gemaakt door ProRail in samenspraak met capaciteitsgerechtigden (o.a. vervoerders) op het spoor.
 2. De snelbussen stonden dit weekend niet gereed bij aankomst in Goes, vertrokken met vertraging, er bleken onvoldoende bussen beschikbaar, die niet de kortste route namen. Al met al leverde dit, naast de onvermijdelijke vertraging, nog eens minimaal een halfuur extra vertraging op. Is het college (vooraf) op de hoogte gebracht van deze extra belemmeringen? Zo ja, waarom gebeurde dit zo? En zo nee, kunt u de redenen achterhalen waarom dit zo was?
  De bus capaciteit bij een buitendienststelling wordt door NS bepaald op basis van reguliere reizigersaantallen. Daarnaast worden een aantal bussen (in dit geval 7) paraat gehouden als reserve. Op zaterdag zijn deze reserve bussen ingezet nadat bleek dat het aanbod van reizigers (met name bij vertrek uit Goes) hoger was dan verwacht. We denken dat dit kwam door het goede weer. Tevens zijn er toen 2 extra bussen bijbesteld. Achteraf bleek de drukte niet structureel. Bij NS Klantenservice zijn overigens geen klachten hierover ontvangen.
  De route die de bussen rijden worden vooraf met het gecontracteerde busbedrijf afgestemd. Dit hoeft niet altijd de kortste route te zijn, maar wel de meest  efficiënte/effectieve. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de plaatselijke situatie. In de contacten die het busbedrijf vooraf hierover met de gemeente heeft gehad is geen melding gemaakt van belemmeringen.
 3. Is het bij het college bekend(gemaakt) waarom er niet wordt gereisd met aparte bussen: Goes-Kruiningen/Yerseke, Goes-Bergen op Zoom en Goes-Roosendaal, zodat sprake is van echte snelbussen (zoals gebruikelijk)? Nu stopt de bus op al deze tussenliggende stations, niet wat je noemt een 'snelbus'.
  Het treinvervangend busvervoer bij een buitendienststelling wordt gebaseerd op het aantal reguliere reizigers, in-/uitstappers per station en aantal doorgaande reizigers. Op basis hiervan wordt een busdienstregeling opgesteld. Voor de Zeeuwse lijn hanteert NS een Snelbusdienstregeling die meerdere stations aandoet.
 4. De NS-bussen zaten dit weekend zo vol, dat veel mensen moesten staan, ook ouderen en kinderen. Gebruikelijk wordt gereisd met touringcars, met toilet in de bus. Door de lange rit klaagden mensen over het ontbreken van een toilet. Wat is de reden van NS om met minder goed uitgerust materieel te reizen, en met te weinig bussen waardoor veel mensen moesten staan?
  NS gebruikt voor het treinvervangend vervoer touringcars (bij voorkeur met toilet) met uitsluitend zitplaatsen. Wanneer het uitvoerende busbedrijf bussen inzet met zit- en staplaatsen wordt door NS verzocht om deze z.s.m. om te ruilen voor een touringcar. Vanwege de extra drukte is het mogelijk dat er in dit geval toch, als extra, bussen zijn ingezet met zit-/staplaatsen. Dat deze bussen ook daadwerkelijk hebben gereden kan te maken hebben met de extra drukte en klanten die (begrijpelijk) niet wilden wachten op een volgende bus. Overigens voldoen die bussen verder natuurlijk wel aan wettelijke eisen op gebied van OV-reizigersvervoer.
 5. Op andere plaatsen is het uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan te staan in de NS-bus. Is bij het college bekend waarom dat hier nu wel zo was? Is dit verzekeringstechnisch toegestaan en hoe is de veiligheid van de reiziger gewaarborgd?
  Zie antwoord 4.
 6. Omvatten deze werkzaamheden nog meerdere weekenden? Zo ja: hoe vaak en wanneer? Is het college bereid bij NS aan te dringen op adequate communicatie hierover alsook om afdoende vervangend vervoer te regelen zodat treinreizigers zo min mogelijk overlast ervaren?
  In het weekend van 29 april, 20 mei en 10 juni wordt er ook aan spoorvernieuwingen gewerkt. Daarnaast zijn er dit jaar nog een aantal buitendienststellingen vanwege werkzaamheden. Deze zijn echter nodig voor goed onderhoud en beheer van het spoor, maar bijvoorbeeld ook voor het plaatsen van geluidsschermen, vernieuwing van keerwanden, nieuwbouw van een stuk perron en het schilderen van de  Arnebrug. Om reizigers en in het bijzonder woon-werk verkeer zoveel mogelijk te ontzien van werkzaamheden aan het spoor, vinden buitendienststellingen voornamelijk in de avonduren en in de weekenden plaats.
 7. Bent u met ons van mening dat een reisduur van bijna twee uur (incl. wachttijden) op het traject Goes-Roosendaal te lang is? Zo ja: wat gaat u hier aan doen?
  De treinvervangende busdienstregeling van NS wordt zodanig opgesteld dat de reistijd met maximaal 30 minuten wordt verlengd t.o.v. de reguliere treindienstregeling. Dit wordt in het overgrote deel ook daadwerkelijk gerealiseerd. Door allerlei omstandigheden kan een (klein) deel van de reizigers in voorkomende gevallen getroffen worden door  extra reistijd (drukte, vertraging in het reguliere treinverkeer, files op de weg, onverwachte belemmeringen op de busroute etc.)

In de media:

Omroep Zeeland: GroenLinks boos over chaos NS-bussen