Verbod varend ontgassen

Opnieuw op de agenda van Provinciale Staten van 9 juni 2017: een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen opnemen in de Provinciale Milieuverordening (PMV). Eerder stond het als hamerstuk op de agenda en kwam er een kink in de kabel, zie: Verbod varend ontgassen uitgesteld

Toelichting:

"Het verbod heeft als doel om de emissie van benzeen en benzeenhoudende stoffen te reduceren, een einde te maken aan 'ontgassingstoerisme' en om aan hetRijk en internationale overheden te laten zien dat wij snel een definitieve oplossing willen voor het varend ontgassen. Tot nu toe hebben inspanningen voor een definitieve oplossing niet geleid tot het gewenste resultaat. Daarom blijven wij [Zeeland; red.], gezamenlijk met de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland, dit onderwerp agenderen bijd taatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en vragen wij om snel nationale regelgeving in te stellen. Met dit besluit sluiten wij aan bij de verboden van Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en het te ontwikkelen verbod in Gelderland. Wanneer er (inter)nationale regelgeving is, zullen de provinciale verboden vervallen." Het volledige Statenvoorstel is hier te lezen.

De bijdrage van Gerwi Temmink tijdens de Statenvergadering:

Dank voorzitter,

Eindelijk staat het verbod voor varend ontgassen op de agenda van PS. Voorzitter, daar ben ik blij om.

Ik ben al een jaar of twee bezig met dit onderwerp en ik heb me er behoorlijk in verdiept toen mij ter ore kwam dat mensen van een schip gehaald moesten worden. Zij kregen gezondheidsklachten als gevolg van een ontgassend schip. Deze voorbeelden laten zien welk een impact ontgassen heeft op het milieu en dus de gezondheid van mensen.

Sinds ik volksvertegenwoordiger ben voor GroenLinks in de Staten, bereiken mij tot op de dag van vandaag regelmatig klachten over niet te harden benzeenachtige geuren. Slecht voor mens en milieu, ongezond. Die klachten komen niet alleen van omwonenden. Ook van mensen die werken op onze Ooster- en Westerschelde. Natura2000-gebieden. Loodsen weigeren soms aan boord te gaan. Vorig jaar werd een situatie rond een onwel geworden matroos zo heftig dat de traumahelikopter nodig geacht werd. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Waar het om gaat is dat Zeeland haar verantwoordelijkheid neemt. Want wij zijn ondertussen de enige provincie waar nog geen verbod op varend ontgassen is ingevoerd. Het ontgassingstoerisme tiert hier nog welig. Tot woede van vrijwel alle belanghebbenden uit de sector - meer dan alleen de schippers -, zo constateerde ik zelf op congressen over dit thema in Rotterdam en Antwerpen. In die havens, maar ook in Moerdijk, zijn inmiddels installaties aangelegd om te ontgassen aan de wal zonder dat er giftige stoffen vrijkomen bij de tankcleaning, die nodig is om over te schakelen op een andere lading. Voorzitter, Gedeputeerde Staten zijn inmiddels ook overtuigd van de noodzaak dat dit verbod er ook in Zeeland komt. En stelt daarom voor dit per direct op te nemen in onze Provinciale Milieu Verordening (PMV).

In april wilden alle fracties hier een hamerstuk van maken. Op verzoek van o.a. de SGP is er vorige maand in de commissie Ruimte nog eens uitvoerig stilgestaan bij dit onderwerp. Er kwamen geen nieuwe feiten boven tafel. Wat kunnen / moeten wij daarmee als Provinciale Staten?

  • Het is onze bevoegdheid om zo’n besluit te nemen.
  • Het heeft ter inzage gelegen en er zijn geen bezwaren geuit, ook niet vanuit de sector zelf; integendeel: de branche is groot voorstander.
  • De sector heeft zelfs al een uitgebreide, strenge lijst van producten die wel of niet met elkaar matchen, m.a.w. wanneer ontgassen nodig is.
  • Dat dit nog niet mogelijk is in de Zeeuwse havens, hoeft geen belemmering te zijn, want er kan binnen twee weken een mobiele installatie op het water gerealiseerd zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de sector zelf.
  • Hier is geen vergunning voor nodig; daarna is er tijd om desgewenst door de sector ook een vaste installatie aan de Zeeuwse wal te regelen.
  • Zeeland moet niet langer het lelijke eendje willen zijn, dat moeten wij als politiek ook niet langer willen. Want juist een gezamenlijk optrekken met de andere provincies verhoogt de druk op de (inter-)nationale ketel.
  • Een (inter-)nationaal verbod maakt ook administratieve handhaving mogelijk en pakt voor de schippers beter uit, omdat de verladers de kosten voor ontgassen voor hun rekening moeten nemen.

Kortom: de fractie van GroenLinks hoopt hiermee overduidelijk te hebben aangetoond dat het in ieders belang is dit verbod op varend ontgassen nu ook in Zeeland in te voeren. Voor de omgeving, voor de medewerkers, voor de sector en voor de druk op een nationale en internationale regeling.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusie

Het Statenvoorstel 'Verbod varend ontgassen opnemen in de Provinciale Milieuverordening (PMV)' werd met unanieme stemmen aangenomen.

SGP, CU, CDA en VVD kwamen met een motie die GS opdraagt 'om generiek vrijstelling te verlenen tot het moment dat er een ontgassingsinstallatie operationeel is in Zeeland, met als uiterste datum 1 juli 2018'. Het verbod zou anders volgens deze partijen niet te handhaven zijn. De motie kreeg voldoende steun. En dus kan er nog altijd worden ontgast op open water...