Goederentrein
Goederentrein

Overschrijding risiconormen spoor

GroenLinks is voorstander van meer transport over het spoor. Maar de veiligheid mag niet in het geding komen. Volgens de PZC van 21 juni jl.* is die veiligheid binnenkort in het geding omdat er steeds meer lpg-treinen van Vopak vertrekken. Bovendien is sprake van een nieuwe containerterminal bij Zeeland Seaports met mogelijk nog eens 10.000 containers gevaarlijke stoffen per jaar. Onze vragen van 23 juni jl. met de antwoorden:

- vervolg toelichting -

Aangezien deze treinen door o.a. Goes en Kapelle rijden, zijn die veiligheidsnormen er niet voor niets. Er gelden 'risicoplafonds', met op het traject Sloehaven - Roosendaal 10.300 toegestane tankwagons per jaar. Alleen al met de toename van de Vopaktreinen kan dit oplopen tot meer dan 14.000 per jaar. Daarom wil de staatssecretaris deze normen herijken, met als meest waarschijnlijke uitkomst dat deze opgerekt worden.

Dit alles is voor GroenLinks aanleiding tot de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van de inhoud van dit artikel uit de PZC?
  Ja.
 2. Bent u door de staatssecretaris op de hoogte gesteld van deze dreigende forse overschrijdingen van de veiligheidsnorm door Vopak en ZSP? Zo ja, waarom is PS niet op de hoogte gesteld?
  De staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer een brief gestuurd met als bijlage het rapport "Robuust Basisnet"  opgesteld door Berenschot en de Anteagroep in opdracht van het ministerie van IenM. Deze informatie is openbaar en door iedereen raadpleegbaar. Door ProRail zijn wij geattendeerd op de brief van de staatssecretaris. De brief van de staatsecretaris dateert van 15 juni 2017. Het is niet mogelijk geweest u voor 23 juni 2017 te informeren. De brief van de Staatssecretaris en genoemd rapport vind u via bijgaande link: Brief Staatssecretaris inzake basisnet spoor Overigens attenderen wij u erop dat de provincie Zeeland geen taak heeft als het om spoorveiligheid gaat. Hiervoor is Europese regelgeving, namelijk het RID. (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses). De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet hier op toe.
 3. Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat een eventuele normverhoging leidt tot meer risico’s, en dus minder veilig transport? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u voornemens dit kenbaar te maken aan de staatssecretaris en betrokken ondernemingen?
  In de brief van de staatssecretaris Dijksma worden diverse maatregelen genoemd om de robuustheid van het Basisnet te vergroten, waaronder een eventuele herijking  van de risicoplafonds. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de veiligheid gewaarborgd blijft. Vopak heeft een vergunning voor het beladen/vullen van 10.300 ketelwagons LPG en heeft 13 maart 2017 een verzoek ingediend om dit aantal te verhogen naar 12.800 ketelwagons. Deze hoeveelheid past binnen de gebruiksruimte.
 4. Wat kan/wil het college ondernemen om de veiligheid van deze transporten door Zeeland te garanderen?
  Zie het antwoord op vraag 2 waarin is aangegeven dat de provincie geen taak heeft. Niettemin zullen wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen ter wille van de veiligheid van onze inwoners. Voor het overige verwijzen wij u naar de maatregelen die de Staatssecretaris voornemens is te nemen.
 5. Mocht u geen andere maatregelen kunnen of willen nemen, bent u (of de RUD) dan op grond van huidige regelgeving bij machte om transporten boven de norm te verbieden? Zo ja, bent u ook voornemens in dat geval die bevoegdheid te gebruiken. Zo nee, waarom niet?
  Nee, de minister van IenM is op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen verantwoordelijk.
 6. Nog afgezien van de risico’s, wat betekent deze forse toename van transport met zware en risicovolle wagons voor de omwonenden qua geluidsoverlast en trillingen? Ook ’s nachts? Wie is verantwoordelijk voor de te nemen maatregelen voor de overlast en wie betaalt dat?
  ProRail is verantwoordelijk voor het toetsen aan de wettelijke geluidsnormen en het al dan niet treffen van maatregelen om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen.   Voor trillingen zijn er geen wettelijke normen. Alleen in het kader van wijzigingen van de infrastructuur die Tracéwetplichtig zijn wordt naar de effecten op trillingen  onderzoek gedaan en eventueel maatregelen getroffen om de effecten van grote toenames te mitigeren. Daarvan is bij alleen een eventuele verhoging van de frequentie van goederenverkeer echter geen sprake.
 7. Wat betekent deze forse toename van goederenvervoer voor het personenvervoer? Welk vervoer heeft voorrang op het spoor in Zeeland en wie is daarvoor verantwoordelijk?
  In de reguliere dienstregeling zijn elk uur goederenpaden beschikbaar naast de paden voor reizigerstreinen. Er is nog voldoende capaciteit om meer goederenvervoer toe te laten op het spoor in combinatie met het personenvervoer. ProRail is verantwoordelijk voor de capaciteitsverdeling op het spoor. De prioriteringsregels bij eventuele knelpunten (tussen onder meer reizigerstreinen en goederentreinen) zijn wettelijk vastgelegd in de AMvB Capaciteitsverdeling.
 8. De situatie is ontstaan vanwege de uitbreiding van Vopak. Was bij de vergunningverlening bij deze uitbreiding niet te voorzien dat dit zou kunnen leiden tot extra risico’s bij het transport en waarom is er dan toch vergunning verleend?
  Bij de laatste vergunning (aangevraagd op 12 april 2016 en afgegeven op 20 september 2016) is Vopak een vergunning verleend voor onder andere het beladen/vullen van maximaal 10.300 ketelwagons brandbare gassen. Dit was gelijk aan het vervoersplafond, zoals gesteld in de Regeling Basisnet.
*: http://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/meer-gastreinen-in-zeeland-als-er-wat-ge...