Deelherziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

De voorgestelde wijziging van het provinciaal omgevingsbeleid maakt drie ontwikkelingen mogelijk. Bestaande pluimveehouderijen in Zeeland krijgen ruimte om het bedrijf uit te breiden om diervriendelijker te produceren (Beter Leven Keurmerk) zonder dat het aantal dieren per bedrijf toeneemt. Daarnaast wordt voor vijf lopende projecten buiten het bestaand bebouwd gebied een uitzondering gemaakt voor zonneparken. Tenslotte wordt op verzoek van de Bevelandse gemeenten het bedrijventerrein bij Nieuwdorp benoemd tot grootschalig bedrijventerrein om uitbreiding mogelijk te maken. 

Wat de kippen betreft is GroenLinks van mening dat als je echt duurzaamheid beoogt, je het aantal dieren vermindert. Verderop lees je waarom. Verder had GroenLinks graag gezien dat het Omgevingsplan werd aangepast om de Zeeuwse Kustvisie direct om te zetten in beleid. De bijdrage van Gerwi Temmink:

Voorzitter,

Voor de tweede keer is een herziening van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en de bijbehorende Verordening Ruimte aan de orde. Het liefst hadden wij dit gezien om elementen uit de Zeeuwse Kustvisie direct om te zetten in beleid, maar volgens een meerderheid is dat niet mogelijk. GroenLinks denkt: waar een wil is, is een weg.

Het kan opeens wel als het gaat het om kippen, zonneweides en een bedrijventerrein. Wat het voorstel betreft om meer bedrijfsruimte toe te staan voor de ‘Beter leven 1 ster’-kip: in de Cie heeft GroenLinks al heel duidelijk gesteld hier niet aan mee te willen werken. Minder kippen per m2 juichen wij toe. Een diervriendelijkere aanpak, dat is ook wat de consument vraagt. Zo’n duurzamere aanpak levert meer op, waardoor GroenLinks niet inziet dat uitbreiding van de ruimte ook nog eens nodig is. Dat veroorzaakt bovendien alleen maar meer fijnstof, hetgeen zeker niet gezond is. Op dit punt gaan wij dus niet akkoord met de herziening.

GroenLinks is groot voorstander van duurzame energieopwekking. Als het om zonnepanelen gaat dan vooral eerst alle mogelijkheden benutten die daken bieden. Wij houden het karakteristieke Zeeuwse landschap het liefst zoveel mogelijk intact. Met een pilot voor deze zonneweides stemmen wij in, omdat het bijdraagt aan de energiedoelen uit het klimaatakkoord, plaatsvindt op locaties in nabijheid van industrieterreinen en ons bovendien duidelijk maakt welke verwachtingen wel of niet behaald kunnen worden met zo’n zonneweide.

'Sanering van bedrijventerrein met een concentratie naar wat grotere eenheden', staat in het programma van GroenLinks. De uitbreiding van het terrein bij Nieuwdorp kan als zodanig gezien worden. Dat daarvoor bomen gekapt moeten worden, vindt onze partij nog altijd jammer. Liever laten wij die oud worden of desnoods worden ze verplaatst. De toezegging dat er voor voldoende compensatie gezorgd wordt, haalt ons bijna over de streep – zolang compensatie niet beperkt blijft tot schaamgroen. Maar ik heb nog een vraag voor de gedeputeerde:

Uit eerdere antwoorden van u bleek dat de sanering van bedrijventerreinen op Walcheren wellicht opnieuw bekeken moet worden wanneer een van de deelnemende gemeenten niet akkoord gaat. Vlissingen liet onlangs duidelijk weten – zowel vanuit het college van B en W als vanuit de raad – niet akkoord te gaan met de Middelburgse plannen rond de Trekdijk. Heeft dit besluit wat u betreft ook consequenties op het Middelburgse plan voor dit bedrijventerrein in Nieuwdorp, gezien uw eerder uitspraken?

Stemming: het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen, met een stemverklaring van GroenLinks dat de instemming niet geldt voor het onderdeel 'uitbreiding ruimte voor meer kippen'.