Waar blijft de veerpont...?

Vragen over veerdienst Perkpolder-Hansweert

Een rondje met het pontje. Voor fietsers in Zeeland een bekende kreet waar zeker in deze zomermaanden graag gebruik van wordt gemaakt, door Zeeuwen en toeristen. GroenLinks ontving echter signalen dat menig fietser (en voetganger) afgelopen zomer soms meer dan vijf uur moest wachten alvorens hij/zij de oversteek van Perkpolder naar Hansweert - en vice versa - kan maken. Voor GroenLinks aanleiding voor vragen (d.d. 28 juli 2017); vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

 

Toelichting

Uit de website van de ondernemer - zie: http://www.de-atol.nl/diensten#2-veer - blijkt inderdaad dat in juli en augustus meer dan de helft van de afvaarten niet plaats kan vinden bij laag water. Vaak wordt er ’s ochtends zelfs helemaal niet gevaren. Mensen moeten dan wachten tot na 16 uur alvorens zij overgezet kunnen worden. Dit alles omdat de haven van Perkpolder niet tijdig uitgebaggerd is. Drie dagen voordat het seizoen begon is dit medegedeeld door de provincie Zeeland, ondanks de belofte van vorig jaar dat dit in 2017 tijdig zou gebeuren.

Bovendien is bij de totstandkoming van de Westerscheldetunnel en de aanleg van de route Perkpolder Hansweert door de Provincie Zeeland en Promotie Zeeland Delta beloofd dat de infrastructuur van alle Zeeuwse toeristische pontjes gewaarborgd zou blijven. Er is hiervoor destijds een garantiefonds in het leven geroepen van 50.000 euro. In het verleden is er ook altijd tijdig gebaggerd. Zeker bij Hansweert en Perkpolder omdat in deze havens calamiteitensteigers zijn aangelegd.

Dit alles is voor GroenLinks aanleiding tot de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van bovenstaande problematiek? En wist u dat door het niet uitbaggeren van de haven van Perkpolder zoveel afvaarten geannuleerd moe(s)ten worden?
  Wij zijn op de hoogte van de problematiek en het annuleren van afvaarten.
 2. Bent u het met GroenLinks eens dat deze voorziening van kardinaal belang is voor de fietsers - zowel bewoners als toeristen - wanneer Zeeland zich wil profileren als fietsprovincie nr. 1?
  Het pontjesnetwerk is van toegevoegde waarde voor de profilering van Zeeland als fietsprovincie. Echter, het pontje Perkpolder-Hansweert is ingedeeld in categorie C. Dat wil zeggen dat het aantal afvaarten en de periode dat gevaren wordt gering is.  De toevoeging voor fietsers is dan ook  relatief gering. 
 3. Klopt het dat de haven vorig jaar evenmin uitgebaggerd is? Wat was destijds de reden? En klopt het dat de provincie Zeeland toen heeft toegezegd dat dit wel op tijd zou gebeuren in 2017?
  De haven is vorig jaar inderdaad niet uitgebaggerd. De Provincie is destijds door de ondernemer te laat op de hoogte gebracht van de problematiek om nog iets te kunnen betekenen. Wij hebben toen richting de ondernemer aangegeven te bezien of we in 2017 wel iets voor hem zouden kunnen betekenen, zonder een harde toezegging te doen ook daadwerkelijk actie te ondernemen. Er is voor het oplossen van de problematiek niet gesproken over het uitbaggeren van de gehele haven, maar uitsluitend over het ploegen van een geultje in de haven tussen de Westerschelde en de aanmeerplaats van het pontje. Ploegen (het verschuiven van zand, waardoor een geul ontstaat) is aanmerkelijk goedkoper dan baggeren (het daadwerkelijk ook uit de haven transporteren van zand/slib). Risico is dat het uitgeploegde geultje na één seizoen weer was dichtgeslibd, zodat in 2018  dezelfde werkzaamheden wederom zouden moeten worden uitgevoerd.
 4. Waarom is die haven van Perkpolder ook dit jaar toch niet uitgebaggerd? En waarom is dit pas drie dagen van tevoren bekend gemaakt aan de ondernemer?
  Zie allereerst het antwoord onder 3 m.b.t. het ploegen vs. het baggeren. Ook in dit geval zou het gaan om ploegen, niet om baggeren. Er is geen harde toezegging gedaan om in 2017 daadwerkelijk te ploegen. In dit kader betreuren wij dat wij dit niet op een eenduidige en helderdere manier richting de schipper hebben gecommuniceerd. Daarnaast zijn er verschillende verwachtingen geweest over de snelheid van afhandeling van zijn vraag. Er is een vroege melding nodig om de werkzaamheden voor het seizoen uit te kunnen voeren. Voor het ploegen zouden diverse voorbereidingswerkzaamheden plaats moeten vinden (het doen van een peiling, het verkrijgen van de juiste documenten en goedkeuring om te mogen ploegen, het opvragen van een offerte bij een baggerbedrijf, het inplannen van de werkzaamheden door dit bagger- bedrijf), waardoor ook nu onvoldoende tijd was om deze allemaal voor het begin van het seizoen uit te voeren.
 5. Het haventje van Walsoorden moest eveneens uitgebaggerd worden. Dit is wel gedaan. Waarom is die van Perkpolder toen niet gelijk meegenomen?
  De gemeente heeft het haventje van Walsoorden uit laten baggeren. Er is hierover geen afstemming geweest. Zie verder antwoord onder 4.
 6. De gemeenten Hulst en Reimerswaal blijken de veerdienst Perkpolder-Hansweert wel van belang te vinden voor hun inwoners en toeristen en steunen het pontje. Ligt het onlangs genomen besluit om de vervolmaking van het project Perkpolder alleen aan de gemeente Hulst over te laten ten grondslag aan het niet (meer) uitbaggeren van de haven van Perkpolder? Zo ja, waarom is dit niet gemeld aan PS. Zo nee, waarom niet?
  Nee. Zie het antwoord op vraag 2. In dit kader kan voorts wel worden opgemerkt dat, op verzoek van de provincie, de schipper van het pontje en PPBV in gesprek zijn over de invulling voor 2018, zodat de continuïteit van de overtocht voor 2018 weer gewaarborgd is. De werkzaamheden die nodig zijn voor de doorvaart zijn onderdeel van deze gesprekken.
 7. Kunt u aangeven hoeveel er nog over is van het garantiefonds? En waaraan is dat geld uitgegeven? Wat zijn de voorwaarden om een beroep op dit garantiefonds te kunnen doen? Was er in de begroting van 2017 wel geld vrijgemaakt voor het uitbaggeren van deze haven? Zo nee, waarom niet als het wel toegezegd (b)lijkt?
  Stichting Garantiefonds “Fiets een rondje met een pontje” is op 27 mei 2008 opgericht. Omdat er na enkele jaren geen beroep meer werd gedaan op het garantiefonds is op verzoek van het bestuur van de stichting in 2015 het garantiefonds opgeheven. Het resterende budget is teruggevloeid in de algemene middelen.
 8. Is het u bekend of er elders in Zeeland soortgelijke problemen spelen voor fietsers die graag een fietstocht(je) maken volgens het principe “een rondje met het pontje”?
  Andere problemen zijn ons niet bekend.

 

In de media

Omroep Zeeland: GroenLinks: Pontje Perkpolder-Hansweert van kardinaal belang
PZC: Pontje Perkpolder moet afvaarten schrappen: 'We zitten vast in het slik'