Veerse Meer

Vragen zoektocht Zeeuwse Lagune

De afgelopen weken lazen wij in de media dat er toch een onderzoek komt naar alternatieve locaties voor plan 'Zeeuwse Lagune'. Blijkbaar wordt er toch weer gezocht naar een locatie voor een project op grotere schaal. Terwijl daar nu juist geen plaats voor is, stelt zowel de gemeenteraad als de Zeeuwse Kustvisie. Reden voor Gerwi Temmink om vragen te stellen (d.d. 23 aug. 2017). GS antwoorden als volgt:

 

Toelichting

Op 8 december 2016 besloot de gemeenteraad van Noord-Beveland unaniem dat er bij de Veerse Dam geen plaats is voor een schiereiland met een hotel en appartementen. De afgelopen weken lazen wij in de lokale media dat er toch een onderzoek komt naar alternatieve locaties. Enerzijds naar de criteria waaraan die zouden moeten voldoen, anderzijds waar daarvoor eventueel plaats zou zijn; bij voorkeur op Noord-Beveland (zie *).
Dit onderzoek moet voor oktober klaar zijn, omdat er sowieso voor 1 januari a.s. een nieuw ontwerpbestemmingsplan dient te zijn volgens de gemeente Noord-Beveland om te ontkomen aan de effecten van de Zeeuwse Kustvisie (die duidelijk zijn > zo’n plan kan niet meer).

De fractie van GroenLinks beseft dat er verplichtingen bestaan jegens de ondernemer aan wie 12 jaar geleden is toegezegd dat er ruimte zal moeten worden gevonden in de gemeente Noord-Beveland om een restaurant (plus een frietkraam) te kunnen opbouwen omdat die ten behoeve van de natuur aan de Veerse kant van het Veerse Meer dienden te verdwijnen. Dat staat niet ter discussie. Echter, wanneer wij de plannen lezen, wordt er toch weer gezocht naar projecten op grotere schaal. Terwijl daar nu juist geen plaats voor is, stelt zowel de gemeenteraad als de Zeeuwse Kustvisie.

 

Dit alles is voor GroenLinks aanleiding tot de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van bovenstaand voornemen, zowel het onderzoek als de criteria/plannen?
    Ja.
  2. Klopt het dat ook de gemeente Noord-Beveland als kustgemeente heeft deelgenomen aan het tot stand komen van de Zeeuwse Kustvisie? Is het u bekend dat zij niet akkoord is (gegaan) met de daar gestelde criteria voor de drie diverse categorieën? (Categorie 1: er zijn al principiële besluiten genomen, project zal doorgaan; categorie 2 = pijplijn > agree to disagree met als kritische datumgrens 1 juli 2016; categorie 3 alles wat daarna komt, valt in principe onder de Zeeuwse Kustvisie. Categorie 4 = Zeeuwse Lagune; deze is uit het concept verdwenen omdat dit plan niet doorgaat, zie besluit gemeenteraad Noord-Beveland 8 december jl.)
    Ja, Noord-Beveland heeft deelgenomen aan het proces van het tot stand komen van de Zeeuwse Kustvisie. Op 26 juni 2017 hebben alle partijen ingestemd om kust-   visie en de notitie overgangsbeleid voor te leggen aan hun achterban. In de notitie overgangsbeleid is daarbij een passage opgenomen met betrekking tot de Zeeuwse Lagune.  Deze passage luidt als volgt:  “Op het moment van vaststelling van de notitie overgangsbeleid is er nog geen duidelijkheid over het project Zeeuwse  Lagune. Dit hangt samen met het feit dat de gemeenteraad van Noord-Beveland heeft aangekondigd om een alternatievenonderzoek uit te voeren. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal de raad een besluit nemen over het al dan niet starten van een planologische procedure voor de Zeeuwse Lagune aan de Veerse Dam. Het is niet duidelijk of en zo ja wanneer de gemeenteraad van Noord-Beveland een dergelijk besluit zal nemen. Bestemmingsplannen die voortvloeien uit dit besluit dienen te voldoen aan de op dat moment  vigerende beleidskaders”.
  3. De fractie van GroenLinks gaat er vanuit dat het antwoord op het laatste deel van de vorige vraag ontkennend is; m.a.w. de voorgestelde criteria gelden ook voor Noord-Beveland. Is er contact geweest vanuit de provincie – uiteindelijk besluiten GS of een eventueel nieuw (ontwerp-)bestemmingsplan wel of niet voldoet aan de regels voor de invulling van de ruimte in het (buiten)gebied – met de gemeenteraad n.a.v. dit voorgenomen onderzoek? Zo ja, wat was de kern van de boodschap? Zo nee, waarom niet?
    Zie vraag 2. Beoordeling van een (ontwerp)bestemmingsplan is vooralsnog niet aan de orde, omdat er nog géén raadsbesluit is genomen.  De raad van Noord-Beveland kan op basis van de uitkomsten van het alternatieven- onderzoek besluiten tot het starten van een planologische procedure voor de Zeeuwse Lagune aan de Veerse Dam. GS toetst vervolgens het daaruit voortvloeiend (ontwerp)bestemmingsplan aan de op dat  moment vigerende beleidskaders, zoals de notitie overgangsbeleid stelt.
  4. Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat hier feitelijk niet meer gesproken kan worden van voortzetting van een bestaand project Zeeuwse Lagune, omdat dat ontwerp/die schets naar de prullenbak is verwezen door het gemeenteraadsbesluit van 8 dec. jl. Zo nee, waarom niet?
    Met de notitie overgangsbeleid blijft het mogelijk om een nieuwe planologische  procedure te starten.  Besluitvorming over het al dan niet starten van een planologische procedure vormt een bevoegdheid van de raad van NoordBeveland.
  5. Volgens de fractie van GroenLinks gaat het om een zoektocht naar een nieuw, grootschalig project, duidelijk groter dan een restaurant, dat opgestart wordt na 1 juli 2016. Volgens de richtlijnen vanuit de Zeeuwse Kustvisie – opgesteld door meer dan 60 belanghebbende partijen waaronder de gemeente Noord-Beveland voor zover wij kunnen nagaan – gaat het dan sowieso om een categorie 3-project. Mede gezien het nu al (te) grote aanbod van recreatieverblijven in Zeeland, met alle dreigingen van dien (zie **), kan dit alleen maar uitmonden in geen toestemming van de provincie mocht het onderzoek onverwachts toch een positief resultaat opleveren voor de gemeente Noord-Beveland/de ondernemer. Onderschrijft u deze visie? Zo nee, waarom niet?  
    Nee, zie beantwoording vraag 2, 3 en 4.
*:   Bevelandse Bode: Onderzoek naar alternatieven Zeeuwse Lagune van start
**: PZC: Fort Oranje heb je ook in Zeeland