vragen aan GS over afspraken en naleven regels nertsen in Zeeland

Vorige week maakte Animal Rights via haar website de resultaten bekend van een landelijk onderzoek bij nertsenfokkerijen. In september heeft  de fractie van GroenLinks Zeeland heeft al eerder vragen gesteld over dit onderwerp. GS had aangeven dat uitbreidingen niet meer toegestaan zijn in Zeeland sinds PS de verordening heeft aangescherpt in maart 2016. Blijkbaar groeit nog steeds het aantal overtredingen. Hoog tijd om nogmaals aan de bel te trekken en vragen te stellen. 

Lees meer.

 

Dit roept de volgende vragen op bij de fractie van GroenLinks:

  1. Bent u bekend met (de uitkomsten van) dit landelijke onderzoek?
  2. Weet u of bent u bereid te achterhalen of bij dit onderzoek ook Zeeuwse nertsenfokkerijen onderzocht zijn? En zo ja, of zij zich aan de regels houden of niet?
  3. Duidelijk is geworden dat uitbreiding van het aantal nertsen gewoon doorgaat. Ook blijkt dat de (her)invoering van de Wet verbod pelsdieren leidt tot het tegenovergestelde van hetgeen zij beoogt - nl. vanaf 2024 geen enkele pelsdierhouderij meer – en dat dit voornamelijk te wijten valt aan nauwelijks of geen handhaving. De fractie van GroenLinks vraagt zich af of de gedeputeerde als algemeen bestuurder van de RUD bereid is deze problematiek ook op (landelijk) bestuurlijk niveau aan de orde te stellen? Eerst op Zeeuws niveau en daarna landelijk? De werkvloer van zowel de RUD als de NVWA (b)lijken vast te lopen,  zo wordt nu van meerdere kanten wel duidelijk.
  4. Is deze taak van de RUD ook vastgelegd in het PxQ takenpakket? Zo nee, bent u bereid deze dan op te (laten) nemen? Kunt u aangeven of u nu concreet iets gaat doen met onze telkens terugkerende vragen: hoe staat het met de situatie in Zeeland m.b.t. eventuele overtredingen op de Wet verbod pelsdierhouderij en de handhaving daarop?  Op welke termijn zal dit aangepakt worden? Wat GroenLinks betreft z.s.m. en in overleg met zowel de landelijke als de lokale overheden.