vragen over vakantiewoningen Ecomaire

Gerwi Temmink heeft aan GS vragen gesteld over de bouw van vakantiewoningen door Ecomaire op Schouwen-Duiveland. Hieronder leest u zijn vragen. 

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het college van Gedeputeerde Staten door Gerwi Temmink van de fractie GroenLinks

 

Toelichting

Op Schouwen-Duiveland zijn twee landschapscampings, De Zonnehoeve en Kijkuit, vlak naast elkaar gehuisvest in de oude Bommenedepolder. Een rustig gebied, waar volgens de structuurvisie van de gemeente slechts ruimte is voor kleinschalige recreatieve ontwikkelingen. Waar het rustig is, moet het rustig blijven. Waar het stil is, moet het stil blijven. En waar het ’s nachts duister is moet het duister blijven. Dat is een kernkwaliteit van Schouwen-Duiveland. Jarenlang ging dit prima samen.

Totdat Kijkuit plannen indiende om tussen de twee campings een vakantiepark te ontwikkelen. Ecomaire geheten, met 50 zogeheten ecolodges (lees vakantiewoningen gezien de gepresenteerde modellen), die praktisch tot aan de grens van De Zonnehoeve zouden moeten komen. Omwonenden en anderen hebben hiertegen bezwaren en zienswijzen ingediend. Het zou niet passen in het gemeentelijk beleid. Bovendien is er in 2000 een convenant afgesloten tussen de gemeente, de campingeigenaren en de provincie Zeeland waaruit blijkt dat de natuur niet verder afgebroken mag worden en dat de open zichtlijnen in tact moeten blijven conform het bijbehorende kwaliteitsplan.

Volgens de PZC van 10 november jl. heeft er onlangs een gesprek plaatsgevonden onder leiding van burgemeester Rabelink tussen de eigenaren van camping De Zonnehoeve, wethouder de heer Van de Berg en gedeputeerde mevrouw Schönknecht. Een schriftelijk verslag van dit gesprek zou niet gemaakt mogen worden. Er zou nog wel een samenvatting volgen. Voor de fractie van GroenLinks lijkt dit op een schimmenspel terwijl betrokkenen en belanghebbenden juist gebaat zijn bij helderheid.

Daarom heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

  1. Heeft er inderdaad een gesprek plaatsgevonden tussen de genoemde personen?
  2. De advocaat van de eigenaar van de Zonnehoeve beweert dat het besluit om geen schriftelijk verslag te (laten) maken, niet met gezamenlijke instemming is genomen. Volgens de burgemeester is dat wel zo. Kan GS aangeven wat hierover precies is afgesproken en waarom?
  3. Volgens de PZC zouden zowel de burgemeester als de gedeputeerde hebben aangegeven dat het convenant correct is uitgevoerd en dat het kwaliteitsplan niet meer van toepassing is. Klopt dit? Zo ja, waarom hoeft er nu geen rekening meer gehouden te worden met dat convenant en dat kwaliteitsplan? Die zichtlijnen zijn toch weg als het tussenliggende terrein wordt bebouwd?
  4. De gedeputeerde geeft aan zich verder niet in afspraken tussen de gemeente en de campingeigenaar te willen mengen. Hoe verhoudt zich dat tot de taak die GS heeft om toe te zien dat (aanpassingen op) het bestemmingsplan geen afbreuk doen aan de ruimtelijke ordening? GS dient toch te toetsen of gemeentelijke- en provinciale plannen niet met elkaar in strijd zijn en of hier niet ineens van afgeweken wordt?
  5. Vindt GS dat de geopperde plannen passen in de bestaande wet- en regelgeving van zowel de gemeente als de provincie of voorziet zij problemen bij de toetsing? Waarom wel/niet?   
  6. Uit het artikel blijkt dat die samenvatting er tot op heden nauwelijks of niet gekomen is. Is de gedeputeerde bereid hier kort samenvatten wat de uitkomsten van dat gesprek zijn? 
  7. Voor de goede orde: GroenLinks doelt bij de vorige vraag niet op financiële of bedrijfsgevoelige informatie, maar op wat nou wel en niet mogelijk is? Immers: de toekomstvisie van Schouwen-Duiveland – Tij voor de Toekomst -  Zeeland 2040 en ook de kustvisie bieden houvast: in Zeeland kunnen niet zomaar overal nog meer recreatieverblijven gebouwd worden. Onlangs stelde de gedeputeerde dat dit feitelijk ook al zou moeten gaan gelden voor bedrijven langs de Deltawateren. Is GS het met GroenLinks eens dat de plannen voor Ecomaire ook onder die noemer passen? En dus niet gerealiseerd zouden moeten worden?

Bericht in de digitale PZC van16.11.2017.