Vragen over bomenkap Zeeland

Het waterschap is deze maand gestart met het kappen van ongeveer 1500 bomen op 38 plaatsen in Zeeland. Er komen maar 868  bomen voor terug en op 14 plaatsen worden geen bomen herplant. GroenLinks maakt zich daar zorgen over. Ook in februari en juni zijn over het kappen van bomen vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Statenlid Gerwi Temmink heeft wederom vragen gesteld over dit onderwerp. Hieronder kunt u deze lezen alsmede de toelichting daarop. In de PZC stond het volgende artikel. 

 

Nieuwerkerk, 28 november 2017

Onderwerp: bomenkap Zeeland

 

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het college van Gedeputeerde Staten door Gerwi Temmink van de fractie GroenLinks

 

Toelichting

Waterschap Scheldestromen is vanaf 13 november 2017 gestart met het verwijderen van bomen, langs wegen in beheer bij het waterschap, verspreid over heel Zeeland. In het overzicht van het waterschap is te zien dat er ongeveer 1500 bomen verwijderd worden op 38 plekken en er maar 868 bomen op 24 plekken teruggeplaatst worden. Het waterschap geeft aan dat de lengte die ze beplanten gelijk blijft (bij 100 meter gerooide bomen, planten ze ook 100 meter terug). Men geeft aan dat de bomen voortaan verder uit elkaar komen te staan zodat ze meer groeiruimte hebben en dit minder onderhoud vergt in de toekomst. Volgens de fractie van GroenLinks gaan de consequenties van deze aanpak - aanzienlijk minder bomen terugplaatsen en op een aantal plekken helemaal niet – veel verder dan wat verondersteld wordt.

 

Volgens het waterschap vloeit e.e.a. voort uit het beleidsplan beplanting. Maar in dat plan is tevens gesteld dat het waterschap het bestaande landschapsbeeld respecteert en de veranderingen het landschapsbeeld niet schaden. Het plan vermeldt verder dat de beplanting een cultuurhistorische betekenis heeft en een grote invloed op de beleving van de inwoners van Zeeland en haar bezoekers. Wij zijn van mening dat met deze werkwijze het landschapsbeeld niet gerespecteerd wordt en dit een negatieve invloed heeft op de beleving van inwoners en bezoekers.

 

GroenLinks maakt zich zorgen over het feit dat er 632 bomen minder geplant worden en er op 14 plekken helemaal geen bomen terugkomen. Bomen zijn belangrijk voor het vastleggen van CO2 en voor het leven van insecten, vogels en andere dieren op het land en in de lucht. Daarenboven zijn bomen beeldbepalend voor het landschap. In februari en juni van dit jaar spraken wij onze zorg over de grootschalige bomenkap in Zeeland ook al uit.

 

Daarom heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

 

  1. Is het college op de hoogte van het plan van het Waterschap Scheldestromen om 1500 bomen te kappen en 868 bomen te herplanten? Deelt GS de mening van GroenLinks dat er door maar liefst 632 bomen minder terug te planten niet voldaan wordt aan wat het beleidsplan voorschrijft? Wat vindt GS van deze aanpak, zowel de vermindering op locaties als het feit dat er op maar liefst 14 plaatsen helemaal geen bomen terugkeren?

     

  2. Is het college op de hoogte dat er op 14 plekken geen bomen herplant worden en de reden daarvan? Wat vindt het college daarvan in het kader van o.a. het landschapsbeeld van Zeeland, de CO2-vastlegging en minder leefruimte voor dieren?

     

  3. Volgens artikel 8.2 van de Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017 is het verplicht bij herplant van bomenrijen, dat de bomen binnen 5 à 10 jaar een gesloten kronendak dienen te hebben. Is GS van mening dat op deze manier voldaan wordt aan die verplichting?

     

  4. Is het college van GS bereid direct over te gaan tot handhaven wanneer zij constateert dat de gevolgen van bijvoorbeeld de vorige vraag (en de eerste) daarom vragen? Zo nee, waarom niet?