bomenkap Zeeland - antwoorden n.a.v. onze vragen van juni 2017

In juni 2017 stelden we vragen aan GS over de bomenkap in Zeeland. Door een onbekende oorzaak waren de vragen nog niet beantwoord. Deze week ontvingen we alsnog de antwoorden. Overigens liggen er op dit moment ook een aantal nieuwe vragen bij GS om te beantwoorden. Daarover later meer. 

 

Toelichting

GroenLinks maakt zich zorgen over de toename van de kap van bomen. Bomen spelen een belangrijke rol in het filteren van fijnstof uit de lucht en de opvang van CO2. Daarnaast zijn bomen cruciaal voor een gezonde bodem en voor het leven van insecten en dieren op het land en in de lucht. Daarenboven zijn bomen beeldbepalend voor het landschap. Soms is de kap van bomen nodig, vaak is de kap van bomen discutabel.

Grondbezitters en terreinbeheersorganisaties kunnen geld verdienen met de verkoop van het hout en snoeiafval. Ook hebben gemeenten flink bezuinigd op groenonderhoud, waardoor bomen sneller sneuvelen. GroenLinks wil van Gedeputeerde Staten weten wat de provincie kan doen om de grootschalige kap van bomen beter in kaart te brengen en tegen te gaan.

Een combinatie van bezuinigingen en een groeiende vraag naar hout, met name om te verbranden voor energie, geeft een perverse prikkel om bij beheer veel hout te oogsten. Maar beheer hoort er te zijn om bomen in stand te houden. Niet om ze te kappen of kaal te snoeien.

Onlangs kwam de NOS met het nieuws[1] dat steden steeds warmer worden, deels door de opwarming van de aarde en deels door het ‘asfalteilandeffect’, waardoor de temperatuur in steden wel tot acht graden kan oplopen. Verkoelende parken, vijvers en bomen worden vervangen door warme (stenen) straten en pleinen, waardoor meer warmte wordt vastgehouden.

Gelderland komt met een registratiesysteem voor het kappen van bomen in die provincie[2]. Ook daar maken partijen zich zorgen over de toenemende bomenkap en wil men weten hoeveel bomen er tegen de vlakte gaan. Vanaf het najaar wordt geregistreerd hoeveel bomen er gekapt worden op gronden waar de provincie Gelderland verantwoordelijk is.

Overigens biedt Zeeland bij uitstek kansen voor CO2-opslag in de vorm van aanleg van groen in de vorm van zeegras / vooroeverversterking / bluecarbon. Graag wijst GroenLinks op de extra mogelijkheden die dit biedt!

Dit alles is voor GroenLinks aanleiding tot de volgende vragen:

 

1. Onderschrijft het college de mening van GroenLinks dat bomen een belangrijk onderdeel vormen van het Zeeuwse kapitaal en beeldbepalend zijn voor het Zeeuwse landschap? Zelfs, of juist in een bomenarme provincie als Zeeland?

Ja.

2. Herkent het college de toenemende zorg onder burgers en deskundigen, die de afgelopen jaren een forse toename van de kap van bomen waarnemen?

Nee. 

3. Welke maatregelen kan het college van GS of PS nemen om betrouwbare informatie te krijgen over de hoeveelheid en reden van bomenkap in Zeeland? Kan het college bij deze maatregelen aangeven en onderbouwen waarom het college deze maatregel wel/niet wil treffen?

De Provincie is het bevoegde gezag met betrekking tot de wet Natuurbescherming, waarin het onderdeel houtopstanden is opgenomen. Globlaal gezien geldt voor alle houtopstanden van groter dan 10 are of meer dan 20 bomen in rij buiten de bebouwde kom Boswet een meld- en herbeplantingsplicht. Alle meldingen worden bij ons ingediend en de RUD Zeeland houdt toezicht op het nakomen van de herbeplantingsplicht. Daarnaast hebben wij periodieke afstemmingen met terreinbeherende organisaties zoals het Waterschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten over hun natuurbeheerplannen.

4. Welke maatregelen kan het college of PS nemen om de hoeveelheid bomenkap in Zeeland te reguleren? Kan het college bij deze maatregelen aangeven en onderbouwen waarom het college deze maatregel wel/niet wil treffen?

In de beleidsnota natuurwetgeving worden de kaders voor bomenkap uitgewerkt, waaronder compensatie. Deze beleidsnota wordt ter besluitvorming aan de staten voorgelegd.

5. Ziet de provincie ook mogelijkheden om de aanplant van bomen en struiken te bevorderen? Terreinbeheerders (in elk geval Natuurmonumenten) hebben ideeën voor aanplant van bomen en struiken (locatie, functie, doelstellingen). Kent u deze ideeën? En bent u bereid deze mee te nemen in het groenbeleid en -beheer?

Ja, bij de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ) wordt ook bos en struweel aangelegd. Daarnaast wordt, als uitvloeisel van de Natuurvisie en in samenspraak met Landschapsbeheer Zeeland, gekeken naar landschapsversterking. Aanplant van bomen en struiken kan daar ook deel van uitmaken. We weten niet precies aan welke ideeën van Natuurmonumenten u refereert en kunnen dus niet beoordelen of we die mee willen nemen in ons groenbeleid en -beheer.

6. Welke maatregelen neemt het college om de aanplant van een diverse samenstelling van bomen te bevorderen, in overleg met terreinbeheerders? Overigens zijn er voor de kap van een volwassen boom met een flinke kroon wel drie nieuwe bomen nodig om aan dezelfde compensatie te voldoen.

Zie antwoord op vraag 4 en 5.