Vragen Inpassing N57

Reeds eerder stelde onze fractie vragen over de inpassing van de nieuwe rijksweg N57 door Nationaal Landschap Walcheren. Het volgende doet zich recentelijk voor:

Het tracé tussen de Van ’t Hoffweg en de Gapingseweg is zo goed als gereed voor asfaltering. Vanaf ongeveer de gemeentegrens Middelburg/ Veere tot de Gapingseweg ligt de weg dan circa 1,5m boven het maaiveld.

Het tracé tussen Molen De Hoop in Serooskerke en de Kleine Putweg ligt ook ‘van grond ontbloot’, waardoor het lijkt dat asfaltering ook hier binnenkort kan gaan plaatsvinden. De hoogte boven het maaiveld is hier circa 2m, met een uitschieter van 3m voor de rotonde Serooskerke Noord.

Vragen

  1. Zijn deze hoogten in overeenstemming met het bestemmingsplan (waaronder geluidsnormen) en zo nee, wat kunt u ertegen doen?
  2. Binnen de Belvedère-afspraken over landschappelijk inpassing is het handhaven van de open ruimte een uitgangspunt. Bent u het met ons eens dat ‘binnendijken’ niet binnen de afspraken passen en zo ja, wat kunt u hiertegen doen?
  3. Bent u, hangende de beantwoording van deze vragen, bereid Rijkswaterstaat te vragen nog niet te gaan asfalteren?

    Rijkswaterstaat is nog steeds in onderhandeling met manage De Gouwe Reijers in Serooskerke over grondverwerving voor de laatste schakel in het Veerse tracé (PZC 12 juli 2010). Om de manege over te streep te trekken wordt gedacht om met schermen langs de nieuwe weg de bezwaren van de manege weg te nemen.

  4. Is het plaatsen van geluidswerende schermen in overeenstemming met het bestemmingsplan?
  5. Binnen de Belvedère-afspraken over landschappelijke inpassing is het handhaven van de open ruimte een uitgangspunt. Bent u het met ons eens dat schermen niet binnen de afspraken passen en zo ja, wat kunt u hiertegen doen?