Vragen verlies (rijks)werkgelegenheid

In december 2010 stelde GroenLinks vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) over het dreigende verlies van (rijks)werkgelegenheid voor Zeeland. GS hebben de vragen beantwoord: rechtbank Middelburg wordt een zittingsplaats. Lees de antwoorden in de bijlage.

Inleiding

Wat is er overgebleven van de woorden van minister Hirsch Ballin dat “het voor Zeeland belangrijk is dat in provinciehoofdstad Middelburg volwaardige en complete rechtspraak blijft plaatsvinden”? Minister Opstelten heeft bekendgemaakt niet alleen de politie te willen hervormen, maar ook in de rechtbanken en gerechtshoven te gaan snijden. Het stoort GroenLinks met name dat, ondanks de belofte van het vorige kabinet, de rechtbank langzaam maar zeker wordt ontmanteld tot een gewone zittingsplaats. De bezuinigingsplannen van het gedoogkabinet maken ons er niet geruster op. GroenLinks stelt vragen aan het college van GS

Toelichting
Minister Opstelten heeft bekendgemaakt niet alleen de politie te willen hervormen, maar ook in de rechtbanken en gerechtshoven te gaan snijden. Van de 19 rechtbanken moeten er uiteindelijk tien overblijven. De rechtbanken van Breda en Middelburg fuseren tot de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Een deel van de taken van de rechtbank Middelburg is al overgeheveld naar Breda. Middelburg blijft in het voorstel van de minister slechts een zogenoemde zittingsplaats. Het gedoogkabinet lijkt op die manier Zeeland te willen ontdoen van een goed en groot stuk werkgelegenheid met alle gevolgen van dien.

Wij vragen ons af wat er is overgebleven van het geruststellende antwoord van minister Hirsch Ballin op de brief van de commissaris van de Koningin e.a. d.d. 20 juli 2010. Daarin werd onder meer verwoord dat: “het voor Zeeland belangrijk is dat in provinciehoofdstad Middelburg volwaardige en complete rechtspraak blijft plaatsvinden.”

Een krimpregio als de Provincie Zeeland vraagt juist om behoud en versterking van (overheids)voorzieningen. Ook in die zin is het onbegrijpelijk dat deze overheidstaak wordt gereduceerd. In de PZC d.d. 12 februari 2010 verzette toenmalig VVD-leider Rutte zich fel tegen uitspraken van staatssecretaris Ank Bijleveld. Die raadde mensen aan eerst goed na te denken voordat ze een huis kochten in een zogeheten krimpregio, zoals Zeeuws-Vlaanderen. De liefde van nu minister-president Rutte voor Zeeland lijkt geheel te zijn verdwenen!

Vragen

  1. Is er overleg geweest tussen u en de minister over de voorgenomen reorganisatie van politie en rechtbank?
  2. Zo nee, heeft de minister dit zonder enige vorm van overleg besloten?
  3. Kunt u daarbij betrekken waarom de houdbaarheidsdatum van zijn uitspraken in de PZC van 12 februari 2010 is verstreken?
  4. Bent u (eventueel via het IPO) bereid met de minister te gaan overleggen over de gevolgen van deze ingreep en mogelijk andere bezuinigingen op overheidswerkgelegenheid in Zeeland?
  5. Bent u met ons van mening dat Zeeland er als krimpregio juist baat bij heeft om deze werkgelegenheid in elk geval te behouden en zo mogelijk uit te breiden?