Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau 2e kerncentrale

De Provincie Zeeland ontving een conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau voor een 2e kerncentrale in Borssele met het verzoek om een reactie. Het ministerie heeft de conceptnotitie afgestemd met alle betrokken overheden, Zeeland Seaports en de initiatiefnemers. De notitie geeft na vaststelling feitelijk de onderzoeksopgave voor het op te stellen planMER. De Staten wordt gevraagd hiermee in te stemmen, zodat GS mede namens de Staten een reactie kunnen verzenden. Gedeputeerde De Reu (PvdA) kan zich niet vinden in de procedure voor een 2e kc. De bijdrage van Leen Harpe in de Statenvergadering is hier te lezen.

Leen Harpe in de Provinciale Statenvergadering van 3 februari 2012:

De conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau geeft ons college en Provinciale Staten geen aanleiding tot opmerkingen of aanvullingen. Aldus het concept dat voor ons ligt. Dat kunt u nu zeker niet meer menen, met de huidige situatie. Al was het alleen maar vanwege de afstand die staat genoemd in het 3e structuurschema: 5km bij ontruiming. Handig van de minister, hij kon de afstand in het 2e structuurschema niet gebruiken: dat was 20km. Dat moest korter! Wie kon hem controleren? Niemand toch? Tot Fukushima. Helaas, en ik zeg dat bitter, de praktijkafstanden zijn daar 30 tot 60km. Walcheren en de omgeving daar omheen zouden direct ontruimd moeten worden in geval van… De eerste hoofdreden waarom wij hier zo’n ding niet zouden moeten willen.

Een tweede argument is procedureel van aard: het dossier KCII gaat de kast in en voor wat GroenLinks betreft definitief. Investeren in verouderde technologie kan niet meer! Wat daarvan ook zij: de m.e.r.-procedure zal - mocht het ooit zover komen (quod non) - geheel moeten worden overgedaan. Voorbeeld: de m.e.r.-procedure voor de WCT. En dan volgt art. 7.36a lid b Wm: het bevoegd gezag neemt een besluit niet, als de gegevens die in het milieueffectrapport zijn opgenomen redelijkerwijs niet meer aan het besluit ten grondslag kunnen worden gelegd. Dit dossier is al incompleet en wordt alleen maar incompleter.

GroenLinks stelt voor een brief met dergelijke inhoud aan het kabinet te sturen. Daarbij verwijzende naar het regeerakkoord: het bestuur zal worden georganiseerd vanuit de principes ‘Je gaat erover of niet’. Welnu, er is geen voorgenomen activiteit meer; het kabinet gaat er niet meer over. Logisch!

Maar er is meer. De bladzijde uit het collegeprogramma die over kernenergie gaat, kan er uit. De volgende bladzijden over duurzame energie zijn nu echt en eindelijk in beeld. Wij vragen het college op korte termijn voorstellen te presenteren hoe en wanneer voor de lange termijn ingezet zal worden op een extra impuls voor duurzame energieopwekking en de bijbehorende werkgelegenheid. Dat past denk ik ook heel goed binnen de VVD-motie over Delta.

Volgens gedeputeerde Van Beveren zijn de genoemde punten hier niet ter zake doende, wij bepalen dat hier niet. GroenLinks stemt niet in met de GS-reactie. Niemand gelooft immers meer in de tweede kerncentrale, DELTA en RWE hebben dat gezegd. De minister rijdt een scheve schaats: elke cent die erin wordt gestoken, is zonde van het geld. Met 20 stemmen vóór wordt het voorstel om in te stemmen met de GS-reactie aangenomen.

Zie ook: Persbericht toekomstgerichte strategie DELTA o.b.v. maatschappijbrede visie