Brief aan GS inzake de actie van de PVV tegen arbeidsmigranten

De PVV heeft Nederland hiermee op de kaart gezet en wel in negatieve zin. Het vriendelijke imago van Nederland in het buitenland wil GroenLinks niet laten vertroebelen door een publiciteitsstunt. Naast het immorele karakter van deze actie, kleeft er ook een bestuursrechtelijk aspect aan. Zeker Zeeland - met honderden arbeiders uit Midden- en Oost-Europa - kan de actie niet onweersproken laten. De PVV-actie is namelijk ook gericht tegen het provinciale beleid. De volledige tekst van de brief is verderop te lezen >

Aan het college van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis, Abdij 6
4331 BK Middelburg

Onderwerp: Welkom in Zeeland                                                                             15 februari 2012

Geacht college,

Onder de slogan “Verminder de hinder” stelt de PVV Tweede Kamerfractie vast dat “(…) massale arbeidsimmigratie leidt tot veel problemen; overlast, vervuiling, verdringing op de arbeidsmarkt en integratie- en huisvestingsproblemen.” Deze vaststelling alleen lijkt niet voldoende, het moet slechts nog onderbouwd worden. De actie richt zich uitsluitend tegen Midden- en Oost-Europeanen (zgn. MOE-landers). Daartoe biedt de PVV een platform aan om klachten, eventueel anoniem, te melden.

Deze aan de regering gelieerde partij heeft Nederland hiermee op de kaart gezet en wel in negatieve zin. De reacties zijn bekend. Het vriendelijke imago dat Nederland naar het buitenland (nog!) heeft wil de GroenLinks Statenfractie niet laten vertroebelen door een publiciteitsstunt. Naast het immorele karakter van deze actie kleeft er ook een bestuursrechtelijk aspect aan. Dit wordt vooral verwoord in art. 1, eerste zin van de Grondwet:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.”

Bovendien is de actie in strijd met art. 67, lid 3 van de Grondwet; het stemmen zonder last.

De gemeenteraad van Opmeer heeft een unaniem aangenomen motie o.a. toegezonden aan alle gemeenten. De provincies zijn (nog) niet benaderd.

Zeker onze provincie kan de actie niet onweersproken laten. De provincie Zeeland telt enige honderden arbeiders uit Midden- en Oost-Europa. Zij zijn niet alleen als individu welkom, maar ook absoluut noodzakelijk als gewaardeerde arbeidskrachten. Bovendien spant de provincie zich in om op het gebied van de ruimtelijke ordening al het mogelijke te doen voor huisvesting en welzijn van arbeidsmigranten. Zo bezien is de PVV-actie ook gericht tegen het provinciale beleid.

Het verzoek aan uw college is de PVV-actie af te keuren en wellicht ten overvloede uit te spreken dat het ‘Welkom in Zeeland’ geen beperkingen kent anders dan in de wet genoemd. De afkeuring ware in een brief aan de Staten-Generaal kenbaar te maken. Graag zag ik uw brief geagendeerd voor de eerstvolgende Statenvergadering.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

GroenLinks Statenfractie Zeeland, Leen Harpe
Scholeksterstraat 76, 4332 CC Middelburg

Nota Krachtig Zeeland 3.2: “Daarnaast neemt de vraag naar huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten toe. Omdat voor de Zeeuwse economie buitenlandse werknemers van steeds groter belang zijn, moet voldoende woonruimte worden geboden.”

_____________________________________________

Bijlage:
Brief van de ambassadeurs van Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië in Nederland aan de Nederlandse samenleving en haar politieke leiders.

In de media:

Omroep Zeeland: http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/provincie-moet-stelling-nemen-tegen-p...

PZC 17 februari 2012:
Welkom in Zeeland ook voor Polen

MIDDELBURG – Het uitnodigende ‘ Welkom in Zeeland’ waarmee de provincie een jaar of tien geleden toeristen en andere bezoekers be­groette, geldt ook voor inwoners van landen in Midden- en Oost-Europa.

Daarom moet het dagelijks provin­ciebestuur volgens GroenLinks- sta­tenlid Leen Harpe afstand nemen van het door de PVV opgerichte meldpunt waar klachten over hin­der van arbeidskrachten worden verzameld.

Harpe meent dat de provincie het initiatief van de PVV niet onbe­sproken kan laten. In Zeeland wer­ken immers enkele honderden ar­beiders uit Midden- en Oost-Euro­pa en die gelden als absoluut nood­zakelijke en gewaardeerde krach­ten.