Vragen lekkage fosforzuur Sloegebied

Statenlid Leen Harpe is bezorgd over de lekkage van fosforzuur die woensdag plaatsvond op het spooremplacement in het Sloegebied. Op 23 februari jl. stelde Leen Harpe vragen aan het college van GS. Vandaag ontvingen we de antwoorden.

Onderwerp: Lekkage fosforzuur Sloegebied

Toelichting
Aanvankelijk werd er door de veiligheidsregio fors ingezet op de eerste melding, de risico’s werden hoog ingeschat. Het bleek fosforzuur te zijn, overigens niet ongevaarlijk bij contact met ogen en huid en bij inademen.
Ronduit opmerkelijk is de opmerking (achteraf) in de PZC van heden: De Veiligheidsregio laat weten dat er geen gevaar voor de omgeving is geweest. "Het is iets dat wel eens vaker voorkomt." Vervolgens: De lekkage is opgelost door er een bakje onder te zetten en de druppels op te vangen. Ondanks deze geruststellende mededeling wordt er een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de lekkage aangekondigd.

Vragen
1.    Hoe is de lekkage aan de wagon uiteindelijk opgelost?

Antwoord: Aangezien ons college geen directe betrokkenheid heeft bij de aanpak van dit incident en het optreden van de hulpdiensten, ligt het niet op onze weg om deze vraag te beantwoorden. De coördinatie van de aanpak van dit incident ligt bij de Veiligheidsregio. Zij heeft de aanpak van het incident gecoördineerd en kan u hierover informatie verschaffen.

2.    Ondanks de vermelding dat dit wel eens vaker voorkomt wordt er (nu pas?) onderzoek gedaan. Is bij eerdere gevallen dat onderzoek achterwege gebleven?

Antwoord: Het is niet onlogisch om na een incident onderzoek te doen naar de oorzaak en de aanpak van een incident. Dit om incidenten in de toekomst waar mogelijk te voorkomen en incidenten die desondanks optreden effectief te kunnen aanpakken. Voor informatie over onderzoek en over het vaker voorkomen van dergelijke lekkages, verwijzen wij u naar de Veiligheidsregio en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

3.    Zo nee, zijn de resultaten van eerdere onderzoeken dan onvoldoende uitgevoerd?

Antwoord: zie antwoord op vraag 2.

4.    Zo ja, hoe zijn eerdere en wellicht andere incidenten dan aangepakt?

Antwoord: zie antwoord op vraag 2.

5.    Uitgaande van meerdere incidenten in de loop van de tijd, hoe worden wagons preventief gecontroleerd op deugdelijkheid en vooral dichtheid?

Antwoord: Voor de beantwoording van de vraag over vergelijkbare incidenten, de mogelijke oorzaken daarvan en de wijze waarop de inspectie van dergelijke transportmiddelen plaatsvindt, verwijzen wij u naar de Inspectie Leefomgeving en Transport.

6.    Welke garantie geeft dat voor de veiligheid van medewerkers en omgeving?

Antwoord: zie antwoord op vraag 1.

7.    Gelet op de forse inzet bij de eerste melding had het net zo goed mis kunnen gaan. Is de veiligheidsregio voldoende toegerust om dit soort incidenten te kunnen bestrijden?

Antwoord: De Veiligheidsregio heeft de mate van opschaling bepaald op basis van een landelijk systeem van ongevalsclassificaties (Treinincident management). Deze opschaling is gekozen om beter voorbereid te zijn om het incident te stabiliseren of effecten naar de omgeving te beperken/voorkomen. In dit geval bleek na onderzoek ter plaatse dat de risicosetting gering is, waarop door de Veiligheidsregio direct is afgeschaald.
Het is, voor zover aan de orde, ter beoordeling van de Inspectie Veiligheid & Justitie of juist gehandeld is en of de Veiligheidsregio voldoende is toegerust om dit soort incidenten te bestrijden.

8.    Wat is gedaan om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen c.q. welke garanties kunnen worden gegeven?

Antwoord: Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar de Inspectie Leefomgeving en Transport.
____________________________________________________

In de media:

http://www.pzc.nl/regio/zeeland/10529476/GroenLinks-is-bezorgd-over-lek-...

http://www.pzc.nl/video/article10521821.ece