Motie 57+

Het college van GS wil ruim 150 formatieplaatsen laten vervallen. Dat betekent ook verlies van taken. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat eerst een kerntakendiscussie wordt gevoerd, een bevoegdheid van de Staten. GroenLinks dient daarom tijdens de Statenvergadering van vrijdag 9 maart een motie vreemd aan de orde van de dag in.

Motie 57+ maatregel

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 maart 2012;

gezien het voornemen van het college:

•    om ruim 150 formatieplaatsen te laten vervallen en als gevolg daarvan een aantal taken;
•    en dit te willen bereiken door personeel in de leeftijd van 57 tot 65 jaar een (vrijwillige) vertrekregeling aan te bieden;

overwegende dat:

•    alvorens te beslissen in de Staten allereerst een kerntakendiscussie plaats zal moeten vinden;
•    de 57+ maatregel benevens de gevolgen (in de plus en in de min) een miljoenen operatie zal zijn;
•    dit deels een bevoegdheid van de Staten betreft;

dragen het college op:

•    alvorens dit traject verder te vervolgen allereerst een ontwerp-besluit aan Provinciale Staten voor te leggen;
•    de Staten per direct alle informatie toe te zenden c.q. volledig te informeren over het reeds gelopen traject;

en gaan over tot de orde van de dag.

Toelichting
1.    Het college van gedeputeerde staten wil ruim 150 formatieplaatsen laten vervallen. Dat zal bij zo een omvangrijke operatie ook het verlies van taken betekenen. Op grond hiervan is het absoluut noodzakelijk, voordat er ook maar iets definitief wordt besloten, een zgn. kerntakendiscussie te voeren. Dit is een bevoegdheid van de Staten.

2.    Het college heeft geheel buiten de Staten om (althans de fracties van de niet collegepartijen) besloten tot een zgn. 57+ maatregel. Personeel in de leeftijd van 57 tot 65 jaar kan tot 1 mei a.s. gebruik maken van die regeling. Reken uit 150 x €.67.000,00 = ruim €.10 mln. Doen zij dat niet dan treedt het sociaal statuut in werking. Dit zou een Statenbeslissing moeten zijn, maar het is ook verdedigbaar dat het een bevoegdheid van het college is.

3.    Vanwege deze maatregel krijgt de provincie vervolgens een fiscale boete opgelegd. Dit gaat uiteindelijk om grote (miljoenen) bedragen. Dit is een bevoegdheid van de Staten omdat het geld anders wordt besteed dan waar het voor is bedoeld.

Het college wenst die route (behoudens een informatiebijeenkomst nagenoeg zonder college-inbreng) tot op heden alleen te gaan. Principe-besluiten zijn genomen en het personeel heeft een voorlopig aanbod gehad. De Staten komen eerst op 27 april in beeld!

-------------------------------------------------------------------------------

PS 9 maart 2012:

Gedeputeerde Van Heukelom is van mening dat deze bezuiniging al in de huidige begroting zit, bovendien is er deze middag een bijeenkomst om de Staten te informeren en wordt dit geagendeerd voor de commissie BFW van 30 maart a.s. Daarom ontraadt de gedeputeerde de motie.

Leen Harpe trekt de motie niet in, het gaat hier om het principe: het gaat over heel veel geld en dus hoort dit (tijdig) in de Staten besproken te worden. Als we eerst de commissievergadering afwachten, zijn we te laat. Vóór 1 mei immers moeten de werknemers reageren op het voorstel.

Stemming over de motie: PVV, PvZ, CDA, D66, SP en GL stemmen voor, wat (vandaag) 17 stemmen oplevert. Hiermee is de motie helaas verworpen. Een krappe meerderheid vindt het daarmee kennelijk goed dat de Staten gepasseerd worden. Dat gebeurde eerder in de 'zaak jeugdzorg'.

_________________________________________________

In de media:

http://www.pzc.nl/regio/zeeland/10628236/Afvloeiing-bij-provincie-is-def...