GS antwoorden op GroenLinks-vragen over vervolging Dow

Op 20 juli jl. stelde GroenLinks vragen over het besluit van het OM om Dow te vervolgen wegens milieumisdrijven gepleegd met boos opzet. Boos opzet is te beschouwen als een zeer ernstige zaak. Op 24 september ontvingen we de antwoorden van Gedeputeerde Staten: "...er is geen aangifte gedaan bij justitie, maar de Officier van Justitie gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar aanleiding van een incident op 13 juni 2005" etc. (zie bijlage)

Toelichting
Het OM heeft besloten Dow te vervolgen wegens milieumisdrijven gepleegd met boos opzet. Boos opzet is de zwaarste gradatie van opzet in het Nederlandse strafrecht. Bij boos opzet moet het zo zijn dat de verdachte wel opzettelijk de wet heeft gebroken. Welnu, dat lijkt hier het geval en dat is te beschouwen als een zeer ernstige zaak. Reden voor GroenLinks om GS de volgende (artikel 44-)vragen voor te leggen.

Vragen

  1. Kloppen de persberichten die stellen dat u de situatie bij Dow als "een potentiële ramp"’ heeft beoordeeld?
  2. Is dat ook de reden dat u aangifte heeft gedaan bij justitie inzake de nalatigheid van Dow?
  3. Zijn door het OM naast de feiten uit uw aangifte nog andere zaken in de dagvaarding opgenomen?
  4. Wat is in de afgelopen jaren opnieuw aanleiding geweest om aangifte te doen inzake het nalevingsgedrag van Dow?
  5. Is er in de periode tussen de tijd van overtredingen (2005-2008) en 2012 sprake geweest van verbetering van de betwiste situaties, of hebben die voortgeduurd tot op heden?
  6. Waren de mogelijkheden voor handhaving en sanctionering in de Wet milieubeheer ontoereikend om de gewenste situatie bij Dow te bereiken?
  7. Is er ooit aanleiding geweest om over te gaan tot uitvoering  van het gestelde in art. 8.25, lid 1 sub a Wm? (Op grond van artikel 8.25 lid 1 Wm kan het bevoegd gezag een vergunning voor een inrichting geheel of gedeeltelijk intrekken indien: a. de inrichting ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt en toepassing van artikel 8.23 Wm redelijkerwijs daarvoor geen oplossing biedt.).
  8. Kunt u PS informeren inzake uw beleid t.a.v. het hanteren van bestuurlijke sancties in deze?

_______________________________________________________________________________

In de media:

Omroep Zeeland, 20 juli 2012: Dow Terneuzen in januari 2013 voor de rechter

PZC, 20 juli 2012: Dagvaarding milieu-incidenten Dow omvat 17 pagina's

NOS, 20 juli 2012: OM vervolgt Dow Terneuzen

PZC , 21 juli 2012: Milieuincidenten Dow roepen vragen op

PZC, 24 september 2012: Dow Terneuzen heeft maatregelen getroffen om ramp te voorkomen