WCT versus VCT - antwoorden op vragen van Leen Harpe

Verbrugge Terminals dreigt zijn containeractiviteiten te verplaatsen naar Rotterdam of Zeebrugge als havenbedrijf Zeeland Seaports en de provincie vasthouden aan de Westerschelde Containerterminal (WCT). Dat zegt directeur Martin Verbrugge in de PZC van 23 okt. 2012. Het college van GS liet onlangs nog weten dat een WCT de komende jaren een illusie zal blijven. Verbrugge Terminals beschikt over alle vergunningen voor een containerhaven. ZSP zou zo aan de slag kunnen met de bouw van een containerkade, niets staat dat in de weg. ZSP directeur Van der Hart zegt dat het havenbedrijf Verbrugge zal helpen bij uitbreidingen voor containeroverslag. GroenLinks stelde op 23 okt. vragen - ziehier de reactie van GS:

Vragen

 1. Verbrugge Terminals beschikt over alle vergunningen en heeft de grond voor een containerkade in eigendom. Wat staat een snelle start voor een containerhaven nog in de weg?
  Bij de antwoorden op de vragen willen wij allereerst wijzen op de nieuwe governance sinds de verzelfstandiging van Zeeland Seaports. De bedrijfsvoering is een verantwoordelijkheid van het bestuur van de NV, waarop de Raad van Commissarissen toezicht uitoefent. Sinds de verzelfstandiging is de Provincie aandeelhouder. De verantwoordelijkheden van deze geledingen liggen vast in de statuten.
  Voor de bouw van een containerterminal dient een bouwvergunning te worden aangevraagd en te worden verleend. Dit is nog niet het geval. De grond achter de te bouwen terminal is gedeeltelijk in eigendom bij Verbrugge, een gedeelte is in erfpacht uitgegeven. Voor start van de bouw zal verder een sluitende businesscase opgemaakt dienen te worden. Op dit moment is deze niet aanwezig mede omdat Verbrugge er (nog) niet in is geslaagd een voor een verantwoorde start van de terminal benodigde partner aan zich te binden.
 2. ZSP directeur Van der Hart wil wel helpen. Getuigt dit niet van een zeer afwachtende houding en mag van een havendirecteur c.q. ZSP niet verwacht worden dat hij al lang het initiatief genomen had?
  Zeeland Seaports is vanaf 2006 al bezig met het faciliteren van de VCT. Op kosten van ZSP zijn studies uitgevoerd
  en ligt er al een definitief ontwerp van de toekomstige containerkade. Zeeland Seaports heeft hier niet zitten afwachten
  maar is volop aan de slag gegaan. Normaal gesproken is er eerst een contract en dan gaat het ontwerpproces starten, in dit geval is tijdens de contractonderhandelingen al gestart met het ontwerpproces. Echter, er zal op een bepaald moment wel een contract ondertekend moeten worden met Verbrugge voordat ZSP een kade gaat aanleggen of andere investeringen doet.
 3. Weke gevolgen heeft de stagnatie bij de ontwikkeling van de VCT voor de rendementsontwikkeling van Zeeland Seaports en de evt. dividenden voor de aandeelhouders?
  De rendementsontwikkeling van ZSP wordt op korte termijn (komende 3/5 jaar) niet negatief beïnvloedt omdat in de
  meerjarenbegroting nog geen rekening is gehouden met een VCT.
 4. Heeft deze (inmiddels) klucht zo langzamerhand niet de schijn van tegengestelde belangen in zich?
  Nee, Zeeland Seaports en wij zijn zonder meer voorstander van het nu ontwikkelen van de VCT. ZSP wil geen kansen onbenut laten. Geleidelijke ontwikkeling is welkom. Maar ook de WCT blijft op de langere termijn in beeld. Zeeland Seaports kan geen monopolie aan Verbrugge of andere ondernemers geven. Dit is een ondernemersrisico dat ondernemers zullen moeten accepteren.
 5. Zo neen, hoe legt u dan het enthousiasme van de havendirecteur uit voor de VCT?
  Zie antwoord op vraag 4.
 6. Kunt u concreet aangeven wanneer ZSP met de bouw van de VCT containerhaven kan beginnen, als het kan in combinatie met andere havenaanpassingen?*
  Na overlegging van een sluitende businesscase en ondertekening van een contract kan Zeeland Seaports op korte termijn starten met de aanleg van de
  VCT en de, voor zover noodzakelijk, havenaanpassingen en na het verkrijgen van de benodigde bouwvergunning.
 7. Kunt u met de GroenLinks fractie onderschrijven dat de bouw van de VCT zeer positieve effecten zal hebben op de werkgelegenheid en op de ontwikkeling van de haven als geheel?
  Ja, containerisatie is noodzakelijk voor het versterken en completeren van het havencluster in Zeeland. De komst van
  containerfaciliteiten versterkt de havenpositie. Zonder containerfaciliteiten wordt het groeipotentieel van de Zeeuwse haven belemmerd.
 8. Wilt u de snelle realisering van de VCT bevorderen nu er substantieel werkgelegenheid uit Zeeland dreigt te verdwijnen?
  Zoals in ons Omgevingsplan en in de vastgestelde commerciële strategie van Zeeland Seaports is geformuleerd, is containerisatie één van de speerpunten voor de eerstkomende jaren.ZSP zal positief meewerken om de VCT te realiseren zodra een contract met een door het bestuur afgesproken rendement is getekend.

______________________________
*   Verbreden van de havenmonding

In de media:

PZC: Seaports zit VCT niet dwars