Initiatiefvoorstel vitalisering woningbouw

GroenLinks Zeeland kwam in september jl. met een initiatiefvoorstel om de stagnerende woningbouw een forse impuls te geven. Dit voorstel heeft tot doel het probleem van de woningproblematiek integraal te benaderen, zodat woningen uit de periode van wederopbouw aan de huidige, m.n.duurzame, kwaliteitseisen kunnen gaan voldoen. Europese programma's bieden mogelijkheden om bij te dragen aan oplossingen. GroenLinks stelt voor uit het Statenbudget 250 duizend euro beschikbaar te stellen om een programma op gang te brengen, en het niet-gebruikte deel daarvan over te boeken naar 2013.

De volledige tekst van het voorstel is hier te vinden.

Conclusie van discussie in de Staten is dat het initiatiefvoorstel wordt verworpen [D66, PvZ, SP stemmen in met het voorstel van GL), met als belangrijkste argumenten van de tegenstemmers:

  • het is geen kerntaak van de provincie;
  • een deugdelijk financieringsplan (oa cofinanciering) en nadere uitwerking ontbreken;
  • dit plan lijkt niet de aanpak en de oplossing te zijn voor dit probleem; dit is meer iets voor de wereld van bouwen en wonen;
  • dit voorstel heeft teveel bureaucratische rompslomp in zich: onderzoeksbureaus, inhuurkosten - de provincie moet zelf aan de slag als regisseur;
  • had dit niet beter gepast bij energie & klimaat en het Omgevingsplan?
  • dekking is niet meer valide sinds de onlangs aangenomen motie om het Statenbudget enkel in te zetten voor onderzoek;
  • onderzoeksopdracht aan SCOOP: moet dit SCOOP zijn?

Reactie Leen Harpe: dit initiatiefvoorstel kun je vergelijken met voorstellen vanuit de economische agenda, er is een zelfde structuur gekoppeld aan dit voorstel. Overleg met private en publieke partijen is mogelijk; met een businesscase kan gekeken worden hoe met het geld omgegaan moet worden. Dan is er het Globaliseringsfonds vanuit Europa dat mogelijkheden biedt om personeel om te scholen bij massa-ontslagen, mits ingezet voor duurzame werkgelegenheid. En wat de opmerking betreft dat dit geen kerntaak is: het zou tot de kerntaken van de provincie moeten horen! Overigens past dit initiatief wel binnen de inzet van het Statenbudget. De bedoeling is dat de provincie vooral aanjager is op dit terrein, zo staat het ook opgenomen in het voorstel. Bovendien staat dit bijna letterlijk in het regeerakkoord. En wat betreft de cofinanciering: van alle partijen wordt deelname/geld verwacht. Overigens is een onderzoeksopdracht aan SCOOP geen must, en is bureaucratie zeker niet de bedoeling van het voorstel. Jammer dat het voorstel wordt afgewezen!