Weglekken (rijks)werkgelegenheid uit Zeeland

GroenLinks stelde een brief op om haar zorgen te uiten over het weglekken van (rijks)werkgelegenheid uit Zeeland. De VVD kwam echter net iets eerder met een motie van dezelfde strekking, die wij steunen. De motie werd ingediend in de Statenvergadering van 21 december en werd unaniem aangenomen. De GL-brief vermeldt echter expliciet ons standpunt - in de motie zijn de scherptes (o.m. over Opstelten) weggelaten. Daarom publiceren we deze brief - iedereen kan nu zien hoe (on)belangrijk Opstelten de werkgelegenheid in Zeeland vindt! (In bijlage de VVD-motie en -brief)

De brief van Leen Harpe:

Aan het college van Gedeputeerde Staten, i.a.a. Provinciale Staten
Abdij 6, 4331 BK Middelburg

18 december 2012        
Onderwerp: weglekken (rijks)werkgelegenheid uit Zeeland

Geacht college,

De afgelopen tijd heeft Zeeland te maken gehad met een hausse aan bedrijfssluitingen. Honderden banen gingen verloren. Het college zette zich in om met behulp van het Europese Globaliseringsfonds de pijn te verlichten en mensen weer snel aan een nieuwe baan te helpen.

Meerdere malen kwam ook de rijkswerkgelegenheid in beeld. Ministers beloofden veel. Tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen beloofde PvdA lijsttrekker Samsom “Rijksdiensten zoveel mogelijk te houden in de regio.” (Diederik Samsom 23 augustus 2012 PZC-TV). VVD lijstaanvoerder Rutte deed zijn 1.000 euro-belofte voor werkenden. Het is schijnbaar nog nooit voorgekomen dat deze beloftes in het zelfde tempo van de kabinetsonderhandelingen weer verbroken werden.

Vandaag moeten wij constateren dat ook rijksdiensten (waaronder OM, politie, Veiligheidsregio, rechterlijke macht en Torentijd) in hoog tempo Zeeland dreigen te verlaten. Alle toezeggingen, ook van vorige kabinetten, dat dit niet zou gebeuren, bleken holle frasen. Wat erger is, is dat het loket Slachtofferhulp van Middelburg naar Breda verhuist, dus voor slachtoffergesprekken bij het kantoor van het OM mag men vanaf 1 april 2013 vanuit Zeeuws-Vlaanderen 5 uur heen en weer reizen om het verhaal kwijt te kunnen.

De reactie van minister Opstelten op de motie Oskam, De Wit en Van der Staaij d.d. 29 november 2012 was veelzeggend: “Ik kom nu bij de motie op stuk nr. 40 van de heer Oskam en de zijnen, waarin de regering wordt verzocht om ervoor te zorgen dat de vestiging van het Openbaar Ministerie niet uit Zeeland verdwijnt. Die moet ik ook ontraden. Laten wij in 's hemelsnaam niet zo het land besturen. De functie van het OM zal natuurlijk in heel Nederland aanwezig zijn, dus niet minder in Middelburg dan in Delfzijl, Amsterdam of Vlagtwedde. Deze motie betreft een kantoortje van het Openbaar Ministerie in Middelburg. Ik vraag de heer Oskam om te wachten op de besluiten die gaan komen en geen lokale guidance te geven. Ik vind dat trouwens, maar wie ben ik, meer een taak van de gemeenteraad van Middelburg of van de Staten van Zeeland dan van de Staten-Generaal. Ik ontraad de motie.”

Is het dan de bedoeling van de heer Opstelten de kerntaken van de provincie Zeeland uit te breiden met de primaire zorg voor rijkswerkgelegenheid? De werkelijkheid is dat hij weigert enige concessie te doen voor het behoud van deze (hoogwaardige) Zeeuwse werkgelegenheid. Zoals de motie omschrijft, zal dit direct negatieve gevolgen hebben voor de hele strafrechtketen in Zeeland. Dit betekent dat Zeeland ook de ‘toeleverende bedrijven’ zoals de advocatuur kwijt zal raken. Dat heeft voor Zeeland desastreuze gevolgen. Zeker als bedacht wordt dat er vanaf 2016 een nieuwe taakstelling op de Rijksdienst zal gelden, die oploopt tot 1,1 mld.
Maar ook de aangekondigde ingrepen op de gezondheidszorg doen het nodige vermoeden. Zeeland was de provincie voor ouderen; het gaf veel werkgelegenheid. Maar ook hierin wordt door het kabinet rigoureus het mes gezet.

Conclusie moet zijn dat de provincie Zeeland binnen afzienbare termijn ontzettend veel werkgelegenheid verliest, waarvan de gevolgen zich laten raden. Dat is reden voor de GroenLinks Statenfractie u voor te stellen een taskforce te starten, om samen met stakeholders een plan te maken voor behoud en uitbreiding van de (rijks)werkgelegenheid in Zeeland. Gezamenlijk kan vervolgens onderbouwd een beroep worden gedaan op de landelijke politiek. Deze brief / voorstel willen wij, gezien de ernst van de zaak, graag bespreken in de eerstvolgende vergadering van de commissie Economie en Mobiliteit.

Hoogachtend,

Leen Harpe, fractievoorzitter
Scholeksterstraat 76, 4332 CC  Middelburg