Vragen over hoogbouw in het Veerse Meer

GroenLinks vraagt zich af hoe serieus de plannen voor hoogbouw in het Veerse Meer (120m!) zijn, en hoe dit past in 'Land in zee' en m.n. het Omgevingsplan! Op de vragen van GroenLinks van 16 jan. jl. antwoorden GS o.m. dat 'het niet voor de hand ligt dat zij het initiatief nemen tot aanpassing van het omgevingsplan om onherstelbare (zicht)schade aan het Veerse Meer e.o. te voorkomen'. GroenLinks is niet tevreden met de antwoorden en zal vragen stellen in de cie. REW van 15 febr. a.s. Lees meer >

Toelichting

De hoofdstad van onze provincie dreigt bijna letterlijk overschaduwd te worden door, jawel: de gemeente Noord-Beveland. Met zijn 90,5 meter hoogte, behoort de Lange Jan in Middelburg tot op heden tot de top 10 van hoogste torens in Nederland. Op heldere dagen zijn de omliggende Zeeuwse eilanden in vol ornaat te zien. Daar gaat de gemeente Noord-Beveland mogelijk overheen als de plannen van een initiatiefnemer voor een 120m hoge toren doorgaan.

De PZC bericht op 16 januari 20113 dat er op een eiland in het Veerse Meer een panoramaplatform is bedacht op de 28ste etage van een hotel dat de vormgeving heeft van een futuristische vuurtoren: 120 meter hoog, bekleed met spiegelend glas, gevuld met luxe kamers en wellness-voorzieningen.

Vragen

 1. Is dit echt een serieus voornemen?
  De initiatiefnemer heeft zijn plannen op serieuze wijze gepresenteerd.
 2. Past dit binnen de eenduidige koers en focus voor de komende jaren om zo meer samenhang en herkenbaarheid te bewerkstelligen i.c. LAND IN ZEE?
  De integrale afweging vindt plaats binnen het kader van ruimtelijke plannen (zie antwoord 3). In het omgevingsplan en in onze vraagstelling over dit project (zie antwoord 5) aan burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland is ook het denken vanuit LAND IN ZEE! verwerkt, zodat dat meegenomen wordt bij de integrale afweging.
 3. Indien dit het geval is, past dit dan binnen het Omgevingsplan Zeeland 2012 – 2018?
  Het Omgevingsplan 2012 – 2018 biedt meer beleidsvrijheid voor de Zeeuwse gemeenten dan voorheen. Het Omgevingsplan schrijft niet langer regels voor omtrent de maximale bouwhoogte van ruimtelijke ontwikkelingen. De ruimtelijke afweging wordt in eerste in-stantie aan gemeenten overgelaten.
  Hiernaast zet het Omgevingsplan in op re-creatieve 'hotspots'. Binnen deze hotspots worden meerdere kansrijke recreatieve ontwikkelingen gecombineerd tot initiatieven met een economische meerwaarde voor het ge-bied. De Veerse Dam is in het Omgevings-plan als hotspot gemarkeerd.
  Volgend op de genoemde economische doelstellingen, streeft het Omgevingsplan ook naar het behouden en versterken van de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het Zeeuwse Landschap. Herkenbaarheid, identiteit en regionale diversiteit zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
  Het Omgevingsplan gaat niet specifiek in op dermate omvangrijke projecten met een dergelijke landschappelijke en economische impact als voorliggend project. Het Omgevingsplan heeft economische ontwikkeling als speerpunt, een hotelontwikkeling zou hier binnen kunnen passen. Hiernaast moet echter een bredere belangenafweging worden gemaakt. De gestelde vragen aan de initiatiefnemers en publieke partijen dienen beantwoord te worden, alvorens het plan aan het Omgevingsplan getoetst kan worden en een integrale belangenafweging kan worden gemaakt.
 4. Zo ja, wilt u het omgevingsplan dan per direct aanpassen om onherstelbare (zicht)schade aan het Veerse Meer en wijde omgeving te voorkomen?
  Vaststellen en dus ook aanpassen van het Omgevingsplan is een bevoegdheid van PS. Indien een meerderheid van PS – bijvoorbeeld via een motie – uitspreekt een bepaalde aanpassing van het omgevingsplan te willen, kunnen wij uiteraard een voorstel daartoe doen. Gelet op de recente besluit-vorming door PS ligt het niet voor de hand dat wij het initiatief daartoe nemen.
 5. Is er over dit onwenselijke plan overleg geweest met de provincie? Zo ja, kunt u daarover de commissie informeren?
  Het concept plan is 8 november ambtelijk aan de provincie voorgelegd. Op 22 november heeft de initiatiefnemer het concept plan aan wijlen gedeputeerde Heijning gepresenteerd. In dit overleg is geen standpunt ingenomen. Wel is een aantal vragen gesteld die beantwoord dienen te worden, alvorens een standpunt kan worden ingenomen (wat is de visie achter het concept, wat is de toevoegde waarde, op welke manier is dit plan onderscheidend, hoe zit het met de economische uitvoerbaarheid etc.). Op 28 november zijn deze vragen per brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland gestuurd. Op 8 januari heeft een informatief bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarbij gedeputeerde De Reu aanwezig was. Dit overleg had als doel de publieke partners in te lichten over het concept plan alvorens het in de openbare raad van 17 januari werd gepresenteerd. De Reu heeft in dit overleg in de lijn zoals eerder bepaald geen standpunt ingenomen en dezelfde vra-gen gesteld.
 6. Staan ons nog meer futuristische bouwwerken / hotspots te wachten in het kwetsbare Natura 2000/VHR-gebied?
  Alle ruimtelijke initiatieven die worden ingediend, zullen via de gebruikelijke procedures worden beoordeeld.
 7. Bent u in algemene zin bereid de te ruime kaders in het omgevingsplan aan te passen om deze en mogelijk andere toekomstige ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan?
  Zie antwoord vier. Wij zullen geen initiatief voor aanpassing nemen.

_______________________________________________________________________________

In de media:

 

Omroep Zeeland:
'Hotel Veersegatdam wordt Zeeuwse Eiffeltoren'

PZC:
Veere verzet zich tegen hoteltoren bij Veerse Dam
Groen Links: voorkom bouw toren in het Veerse Meer
Plan voor hoteltoren Veerse Gatdam baart opzien
Provincie: 'nog geen mening over hoteltoren'
Vrouwenpolder wikt en weet over hoteltoren in het Veerse Meer
Noord-Beveland wil landschapsonderzoek rond hoteltoren Veerse Meer
Wethouder Noord-Beveland volgt college niet met hotelonderzoek

En op 14 februari kwam het bericht dat de plannen van de baan zijn:

PZC: Raad Noord-Beveland wil geen hoteltoren Veerse Gatdam
Omroep Zeeland: Hoteltoren Veerse Gatdam van de baan