Beantwoording vragen grondexploitatie Zeeuwse gemeenten

De jaarrekeningen van de Zeeuwse gemeenten zijn vastgesteld; teer punt zijn de verliezen c.q. afboekingen op de grondexploitatie(s). Er is te veel grond gekocht voor te weinig ontwikkelingen in huizen- en kantoorbouw. De provincie heeft financieel toezicht om te voorkomen dat financiële problemen uiteindelijk worden afgewenteld op de gemeenschap als geheel. De Gemeentewet bepaalt dat de vastgestelde jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, en vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan Gedeputeerde Staten wordt gezonden. GroenLinks informeerde op 18 juni jl. naar de verliezen - GS antwoorden vandaag o.m. dat gemeenten plannen voor langere stil zullen moeten zetten of definitief schrappen.

Toelichting

Alle jaarrekeningen zijn naar wij aannemen inmiddels vastgesteld. Een teer punt daarin kan zijn de verliezen c.q. afboekingen op de grondexploitatie(s). Er is naar verluid te veel grond gekocht voor te weinig ontwikkelingen in huizen- en kantoorbouw etc. De provincie heeft financieel toezicht om te voorkomen dat verstoringen van de financiële soliditeit leiden tot afwenteling van financiële problemen op andere overheden op hetzelfde bestuursniveau en uiteindelijk op de gemeenschap als geheel. De gemeentewet bepaalt in art. 200 dat de vastgestelde jaarrekening (…) binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, aan gedeputeerde staten wordt gezonden (…).

Vragen

 1. Kunt u aangeven welke verliezen c.q. afboekingen er in 2012 op de grondexploitatie(s) van de Zeeuwse gemeenten zijn geleden?
  Nee, Deloitte Real Estate voert in opdracht van BZK en de provincies het gemeenschappelijk
  onderzoek grondexploitatie aan de hand van de jaarrekening 2012 uit. Dit betreft een nderzoek naar de effecten van de crisis op gemeentelijke grondbedrijven en de wijze waarop gemeenten daarmee omgaan. Voor het eind van dit jaar verwachten we de resultaten van dit onderzoek te ontvangen.
 2. Wat zijn de totale verliezen en hoe schat u de effecten in?
  In afwachting van de resultaten van het onderzoek door Deloitte kunnen we over de totale verliezen nog geen uitspraak doen. De rekeningsresultaten over 2012 geven ons geen aanleiding te veronderstellen dat de Zeeuwse gemeenten zich collectief in de financiële gevarenzone begeven.
 3. Vindt er overleg plaats over de te nemen maatregelen b.v. in relatie tot de woningbouw-contingentering?
  Ja, vanuit het Omgevingsplan 2012-2018 worden de Zeeuwse gemeenten gevraagd in regioverband woningmarktafspraken en bedrijventerreinenprogramma’s te maken waarbij de plannen kwalitatief en kwantitatief afgestemd zijn op de door de Provincie Zeeland afgebakende behoefte. De woningmarktafspraken en bedrijventerreinenprogramma’s dienen als onderbouwing bij het aantonen van voldoende regionale behoefte, zoals door de ladder voor duurzame verstedelijking (BRO 3.6.1) wordt voorgeschreven.
 4. Welke concrete acties zijn te verwachten om de verliezen zoveel mogelijk te beperken en is regionale samenwerking daarbij een uitgangspunt?
  Gemeenten kunnen de grondexploitaties faseren en beter inspelen op marktkansen. Daarbij worden alle plannen heroverwogen en wordt besloten om projecten door te laten gaan, te wijzigen of te schrappen. Gezien de overmaat aan bouwvoornemens is het van groot belang dat gemeenten onderling en in overleg met de provincie komen tot afstemming van de benodigde ontwikkeling op regionale schaal.
 5. Zo ja, kunt u concrete resultaten c.q. acties benoemen?
  De regio's zijn dit jaar begonnen met het maken van regionale woningmarktafspraken. In september zijn deze afspraken gereed. Het schrappen en aanpassen van plannen duurt langer in verband met juridische en financiële gevolgen.
 6. Kunt u een inschatting geven van mogelijk toekomstige risico’s?
  Ja, als gevolg van overprogrammering zullen gemeenten plannen voor langere tijd stil moeten zetten of definitief schrappen. Gemaakte kosten kunnen hierdoor niet altijd en volledig meer worden terugverdiend. Toekomstige winstpotentie is aan het verdampen.