Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Toekomstverkenning fietsvoetveer

  Op de agenda van Provinciale Staten van 4 november 2016 het Statenvoorstel toekomstverkenning fietsvoetveer. Het fietsvoetveer is een belangrijke schakel in het netwerk van openbaar vervoer. GS hebben onderzocht wat de belangrijkste beïnvloedbare kosten zijn en via welke scenario's kosten en opbrengsten meer in evenwicht kunnen worden gebracht. Voortzetting van deze verbinding tussen Vlissingen en Breskens is namelijk van groot belang.

  Lees verder
 2. Schimmige procedure Brouwerseiland

  GroenLinks stelde op 15 augustus jl. vragen over de schimmige procedure met betrekking tot de terinzagelegging - nota bene in de vakantieperiode - van twee van de zes ontwerpbesluiten voor Brouwerseiland. GS antwoorden:

  Lees verder
 3. Intensieve varkenshouderij Geersdijk

  De PZC van 9 september* jl. meldt dat er volgens omwonenden onterecht een vergunning is verleend voor een nieuwe varkenshouderij in Geersdijk. Op de website van de gemeente Noord-Beveland staat geen informatie over de verlening van een omgevingsvergunning voor dit bedrijf. Het college van B en W Noord-Beveland beroept zich op een oude en inmiddels door verjaring vervallen vergunning uit 1998 en op een vergunning van GS d.d. 1 juni jl. waaruit toestemming zou blijken op grond van de Natuurbeschermingswet. Deze nieuwvestiging  is strijdig met het (herziene) Omgevingsplan 2012-2018 en de bijbehorende verordening van de provincie. Bij GroenLinks roept dit vragen op (d.d. 13 sept. 2016). Volgens GS is er geen sprake van nieuwvestiging:

   

  Lees verder
 4. Vragen verdieping vaargeul de Wielingen

  ZSP wil de nautische toegankelijkheid van de haven Vlissingen-Oost verbeteren door de aanleg van een maatwerkgeul in de Wielingen, waardoor de toegankelijkheid, de betrouwbaarheid en de concurrentiepositie van de haven zal verbeteren. GroenLinks vindt dit een sterk signaal richting Antwerpen dat verder verdiepen van de Westerschelde mogelijk is, mits dit in kleine etappes gebeurt waardoor significante effecten uit te sluiten zouden zijn. Hoe verhoudt zich dit met de op 15 juni 2007 unaniem door de Staten aangenomen motie ‘geen vierde verdieping’? Gerwi Temmink stelde op 7 september vragen:

  Lees verder
 5. Verzoek om extra Statenvergadering over kustbebouwing

  GroenLinks, D66, 50PLUS, PVV en PvZ dienen vandaag een verzoekschrift in om een extra vergadering van Provinciale Staten. Deze partijen uitten eerder hun zorgen over de ontwikkelingen rond kustbebouwing. Met een extra vergadering beogen zij o.a. meer duidelijkheid te krijgen over de status van de Zeeuwse kustvisie en een zgn. bestuursakkoord tussen provincie en gemeenten. "We moeten nu op de rem trappen om niet straks met ongewenste bouwwerken te worden geconfronteerd. Rust en ruimte zijn de grote trekkers van Zeeland."

   

  Lees verder
 6. Analyse Spring Associates toekomstscenario’s kerncentrale Borssele

  Greenpeace en WISE hebben Spring Associates gevraagd om de gevolgen van overheidssteun voor de noodlijdende kerncentrale Borssele in drie mogelijke scenario's door te rekenen: doordraaien, sluiten en insluiting. Het rapport is te lezen in de bijlage. Greenpeace en WISE adviseren om de mogelijkheden voor (in)sluiting nadrukkelijk te overwegen.

  Lees verder
 7. Aandeelhoudersstrategie Westerscheldetunnel

  Bij de vaststelling van de aandeelhoudersstrategie in febr. 2015 is afgesproken dat vier varianten zouden worden uitgewerkt voor de te voeren strategie. Bij de twee meest voor de hand liggende varianten kan gekozen worden voor 'zo laag mogelijke tarieven' of 'zo snel mogelijk tolvrij'. In het eerste geval profiteert de huidige tunnelgebruiker direct en kunnen de tarieven gelijk blijven. Voor zo snel mogelijk tolvrij zullen de tarieven jaarlijks met 2% stijgen waardoor de tunnel in 2031 tolvrij kan worden. GS stellen voor te streven naar zo laag mogelijke tarieven en daarmee een directe relatie te leggen naar de huidige gebruiker. GroenLinks sluit zich daarbij aan.

  Lees verder