Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Verslag demonstratie tegen kerncentrales Doel (B)

  Antwerpen 12 maart

  Op 12 maart werd in Antwerpen gedemonstreerd tegen het langer openhouden van de Belgische kerncentrales, met name de vier in Doel. Organisator was de 11 maart-beweging, genoemd naar de datum van de tsunami die vijf jaar geleden de kerncentrale van Fukushima overspoelde, wat leidde tot een nucleaire ramp. GroenLinks, de Zeeuwse en Brabantse Milieufederaties, Benegora en WISE ondersteunden de manifestatie. Een kort verslag:

  Lees verder
 2. Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020

  Op grond van het coalitie-akkoord en de uitgangspunten van de door PS op 13 februari 2015 vastgestelde startnotitie provinciaal cultuurbeleid 2017-2020, ligt de kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 voor. PS worden verzocht hiermee in te stemmen, met inbegrip van de daarin genoemde voorkeursopties op de onderdelen Vrijwilligers, Stedelijke aantrekkelijkheid als motor, Ondersteuning bij verwerving middelen en Media. Lees hier het volledige Statenvoorstel

  De bijdrage van Gerwi Temmink:

  Lees verder
 3. Manifestatie "DOEL: nucleair NEEN! hernieuwbaar JA!"

  Op 12 maart wordt er in Antwerpen gedemonstreerd tegen het langer openhouden van Belgische kerncentrales, met de nadruk op de vier centrales in Doel. GroenLinks, de Zeeuwse en Brabantse Milieufederaties, Benegora en WISE ondersteunen de demonstratie die door o.a. Greenpeace België wordt georganiseerd. Ga mee naar Antwerpen om je ongenoegen te uiten over kernenergie en op te roepen tot meer hernieuwbare energie. Vijf jaar na de kernramp in Fukushima (11 maart 2011) is het tijd voor een ander energiesysteem. Meld je aan en stap in de bus!

  Lees verder
 4. Amendement Omgevingsplan: clustering aquacultuur

  GroenLinks en PvdA hebben zich gerealiseerd dat de paragrafen “bedrijventerrein” en “clusteringsgebieden” uit het huidige Omgevingsplan op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden, met dusdanige effecten op het agrarisch landschap dat deze niet meer onder de noemer landschappelijk inpasbaar kunnen worden geschaard. Industriële aquacultuur past - gezien de aard van de werkzaamheden, het transport daaromheen,de hoogte van de bedrijfsgebouwen en het maximaal mogelijke aantal van dergelijke bedrijven – volgens deze partijen uitsluitend op bedrijventerreinen. Daarom het volgende amendement in PS van 11 maart 2016:

  Lees verder
 5. Herziening Omgevingsplan

  Met de herziening van het omgevingsplan en wijziging van de verordening ruimte beogen GS het omgevingsbeleid te verbeteren. Belangrijkste inhoudelijke besluiten gaan over zonneparken, kustbebouwing en bedrijventerreinen. De inspraakrondes hebben geleid tot een aantal wijzigingen ten opzichte van de kadernota. Volgens GS 'gaat het vooral om concretisering van teksten en meer verantwoordelijkheid en afwegingsruimte voor gemeenten'. De hoofdkoers die door PS in de kadernota is uitgezet, zou bij alle thema's intact zijn gebleven. Lees hier het Statenvoorstel

  GroenLinks plaats hier de nodige opmerkingen bij en komt met amendementen. De bijdrage van Statenlid Gerwi Temmink:

   

  Lees verder
 6. Amendement tegen meer ruimte voor de pelsdierhouderij

  Bij de behandeling van de herziening van het Omgevingsplan in de Statenvergadering van 11 maart 2016 diende Gerwi Temmink een amendement in om het onbedoeld meer ruimte bieden aan de pelsdierhouderij (een vorm van intensieve veehouderij) tegen te gaan. Gedeputeerde Schönknecht reageert dat ze blij is met dit amendement; zij ondersteunt dit van harte.

  Stemming: alle partijen zijn voor dit amendement, met uitzondering van de ChristenUnie: AANGENOMEN!

  Lees verder
 7. Open brief WISE aan aandeelhouders Delta

  kerncentrale, borssele

  Open brief van de heer P. de Rijk, directeur van World Information Service on Energie (WISE) aan de Zeeuwse en Brabantse overheden met aandelen in Delta, vanuit de overtuiging dat er veel op het spel staat en dat de bevolking van de aandeelhouders verwacht dat ze eventueel drastisch durven in te grijpen:

  [N.B. verderop het standpunt van GroenLinks]

  Lees verder
 8. Provinciaal grondbeleid en vastgoed

  Op de agenda van Provinciale Staten van 5 februari: Statenvoorstel Kadernota provinciaal grondbeleid en vastgoed Als gevolg van decentralisatie zijn provincies verantwoordelijk geworden voor inrichting landelijk gebied en voor regionaal beleid natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid. De provincie wil doelstellingen, regierol en instrumentarium neerleggen in een beleidsnota. Het standpunt van GroenLinks en de bijdrage van Gerwi Temmink:

  Lees verder
 9. Info-avond kerncentrales Doel & Borssele 18 febr.

  Op 16 februari praten de Belgische en Nederlandse toezichthouders en de veiligheidsregio met de bestuurders van Zeeland. Deze bijeenkomst is achter gesloten deuren. Tijd voor een openbaar gesprek!

  De Zeeuwse en Brabantse Milieufederaties en WISE nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst over de kerncentrales in Doel en Borssele. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en is er ruimte voor vragen en discussie.

  Lees verder