Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Info-avond kerncentrales Doel & Borssele 18 febr.

  Op 16 februari praten de Belgische en Nederlandse toezichthouders en de veiligheidsregio met de bestuurders van Zeeland. Deze bijeenkomst is achter gesloten deuren. Tijd voor een openbaar gesprek!

  De Zeeuwse en Brabantse Milieufederaties en WISE nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst over de kerncentrales in Doel en Borssele. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en is er ruimte voor vragen en discussie.

  Lees verder
 2. Toetsingskader herstructurering DELTA NV

  kerncentrale, borssele

  Delta heeft tot medio 2017 de tijd gekregen om te splitsen. Ook zonder de splitsingswet (WON) blijkt dit noodzakelijk vanwege marktomstandigheden en de belangen van de aandeelhouders (provincie en gemeenten). Levensvatbare onderdelen Enduris (netwerk), Evides (water) en retail (o.a. Zeelandnet) moeten als onderpand dienen voor een lening van 150-200 miljoen euro. Dit geld is nodig om de ongezonde energietak van Delta te kunnen afstoten. Provinciale Staten hebben vandaag het toetsingskader goedgekeurd. GroenLinks was tegen: het is veel te vroeg. Eerst moet het grote struikelblok, de kerncentrale, naar EZ. De bijdrage van GroenLinks:

  Lees verder
 3. Vragen ontgassen gevaarlijke stoffen

  Op grond van internationale wetgeving werkt het ministerie van I en M hard aan een verbod op ontgassingen van gevaarlijke, vluchtige stoffen uit schepen op open water in Nederland. Ontgassen is nodig om restanten uit het ruim te verwijderen na het lossen. Vaak gaat het om benzeen(houdende) gassen, waarvan eind vorig jaar nog is aangetoond dat deze 10x zo gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen dan eerder werd aangenomen. Bovendien laat ingeademde benzeen zich niet meer afbreken; er is sprake van een stapeleffect in iemands lijf.

  GroenLinks fractievoorzitter Gerwi Temmink stelde op 10 juni jl. vragen aan GS (verderop de antwoorden, en zie ook het blog over dit onderwerp en de motie e-noses) De fractie van GroenLinks was niet tevreden met de beantwoording. Eind 2015 vroeg Statenlid Gerwi Temmink met een motie om meer inzet van de provincie. Gedeputeerde Ben de Reu zegde toe bij andere provincies te zullen informeren. Begin 2016 meldde de gedeputeerde dat Zeeland meedoet (en meebetaalt) aan onderzoek naar het tegengaan van ontgassen in onze provincie.
   

  Lees verder
 4. Motie e-noses: aangehouden

  In de Statenvergadering van 6 november diende GroenLinks bij de begrotingsbehandeling met steun van SP en 50PLUS een motie in om e-noses te plaatsen op zowel de Oosterschelde als de Westerschelde, Natura 2000-gebieden. Zeeland laat namelijk het ontgassen op open water toe, waarbij benzeen(houdende) dampen vrijkomen die tien keer schadelijker blijken voor het milieu en de gezondheid van mens en dier dan tot voor kort werd aangenomen. Op 7 juli stelde GroenLinks vragen over het ontgassen op open wateren; GS geven nog altijd de voorkeur aan het (inter)nationaal regelen van het verbod op ontgassen.

  De motie werd aangehouden, in afwachting van de uitkomsten van overleg van gedeputeerde De Reu met 'de buren'. Toelichting: zie verderop.

  Lees verder
 5. Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en bodem a.g.v. appel- en perenteelt

  Op 26 oktober jl. publiceerde Greenpeace het rapport “Het appelgif valt ver van de boom”, met de resultaten van onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en bodem vanuit Nederlandse appel- en perenboomgaarden. De resultaten van deze inventarisatie stemmen niet positief over de effecten op natuur en volksgezondheid. Op 30 oktober stelde GroenLinks vragen en dit zijn de antwoorden van GS:

  Lees verder
 6. Motie inspraak kerncentrales Doel 1+2: aangenomen!

  Op 28 juni 2015 is in België een wetsontwerp aangenomen waardoor de levensduur van de kernreactoren Doel 1 en 2 met nog eens tien jaar is verlengd. Deze besluitvorming is niet gepaard gegaan met een grensoverschrijdende inspraakprocedure en milieueffectrapportage (mer), terwijl dit volgens de verdragen van Aarhus en Espoo - die ook door België zijn ondertekend - wel had gemoeten. GroenLinks kwam in PS van 11 december 2015 met een motie, mede-ingediend door SP, 50PLUS en D66. De motie werd aangenomen met 19 stemmen voor en 16 tegen.

  Lees verder
 7. Kadernota Economische Agenda 2.0

  Op de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 6 november: de Kadernota Economische Agenda 2.0. De looptijd van de huidige Economische Agenda eindigt op 31 december 2015. GS stellen voor de lopende agenda te verlengen met één jaar en de Kadernota 2.0 vast te stellen. Daarbij zijn vier opgaven geformuleerd: * transitie naar een circulaire economie; * demografische uitdagingen/vestigingsklimaat; * stimuleren innovatie; * benutten  en versterken beleving en imago van Zeeland.

  Lees de bijdrage van Gerwi Temmink:
   

  Lees verder