Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Ontwerp-Natuurvisie 2017-2020

  Decentralisatie van natuurbeleid van Rijk naar provincies en invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming (beoogde inwerkingtreding begin 2017) verplicht provincies een provinciale Natuurvisie op te stellen. Na vaststelling van de ontwerp-Natuurvisie Zeeland 2017-2022 volgt een inspraaktraject van zes weken. De inspraakreacties worden met het uiteindelijke statenvoorstel Natuurvisie voorgelegd aan PS. De uitgangspunten van de Natuurvisie zullen in de Omgevingsvisie worden overgenomen. Lees hier het Statenvoorstel

  De bijdrage van Gerwi Temmink aan het debat over dit onderwerp:

  Lees verder
 2. Keuze aansluiting Sloeweg-Bernhardweg

  Voor de afronding van het project N62 Sloeweg moet de aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg nog gerealiseerd worden. Hiervoor zijn zes aansluitingsvarianten voorgesteld, waarvan er vier zijn afgevallen. Een daarvan is de sterrotonde, die niet zou voldoen aan de criteria doorstroming, toekomstvastheid en verkeersveiligheid. De overgebleven varianten Halve Haarlemmermeer en Ster kosten resp. 15,9 en 20,1 miljoen euro. Gerwi Temmink is van mening dat de sterrotonde wel voldoet aan de voorwaarden en komt met een amendement.

  Lees het Statenvoorstel

  Lees verder
 3. Transparante overheid en Zeeuwse Lagune

  Het is GroenLinks opgevallen dat een ingekomen stuk m.b.t. de kustbebouwing dat op de (online) agenda heeft gestaan van Provinciale Staten van 18 november jl., na de vergadering niet meer beschikbaar was bij die agenda. Dat een ingekomen stuk vervolgens op een commissievergadering terechtkomt is niet ongewoon, maar het stuk maakt o.i. nog steeds - en blijvend - deel uit van de vergaderhistorie en dient daarom op de online agenda van de Statenvergadering beschikbaar te blijven. Niet alleen politici, maar vooral ook de burger heeft recht op inzage in alle ingekomen stukken en andere ter zake doende stukken. Vandaar dat dit (op 23 nov. / red.) vragen oproept over de gevolgde procedure.

  Van de Statengriffie hebben wij begrepen dat ingekomen stukken die op een agenda zijn geplaatst, daar altijd blijven staan. Ingekomen stukken maken deel uit van de vergaderstukken en worden als zodanig bewaard en gearchiveerd. Dat is in dit geval ook gebeurd. Dat de stukken enige tijd niet te raadplegen waren, is waarschijnlijk te wijten aan een technische onvolkomenheid. Enfin, de antwoorden:

   

  Lees verder
 4. Gebiedsvisie Schelphoek: brief aan de raad

  Namens GroenLinks afdeling Schouwen-Duiveland stuurt Gerwi Temmink een brief aan de raad van Schouwen-Duiveland over gebiedsvisie Schelphoek. Hij schrikt er van dat de gebiedsvisie als een hamerstuk op de agenda staat en pleit ervoor dat, juist wanneer de regie in handen van de gemeenteraad wordt gegeven, het gewenst is aan de voorkant scherpe kaders te stellen. Hij vraagt de raad dan ook om dit nog eens zorgvuldig te overwegen:

  Lees verder
 5. Inspraakreactie Zeeuwse Lagune

  Namens GroenLinks Zeeland sprak Leen Harpe, voorzitter, op 24 november jl. in bij de gemeenteraad van Noord-Beveland. Hij gaf de visie op het plan Zeeuwse Lagune, in de ogen van GroenLinks een onzalig plan dat de natuur aantast: "onze deltanatuur is eenmalig en dat mag niet verkwanseld worden voor louter economisch gewin".
   

  Lees verder