Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en bodem a.g.v. appel- en perenteelt

  Op 26 oktober jl. publiceerde Greenpeace het rapport “Het appelgif valt ver van de boom”, met de resultaten van onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en bodem vanuit Nederlandse appel- en perenboomgaarden. De resultaten van deze inventarisatie stemmen niet positief over de effecten op natuur en volksgezondheid. Op 30 oktober stelde GroenLinks vragen en dit zijn de antwoorden van GS:

  Lees verder
 2. Motie inspraak kerncentrales Doel 1+2: aangenomen!

  Op 28 juni 2015 is in België een wetsontwerp aangenomen waardoor de levensduur van de kernreactoren Doel 1 en 2 met nog eens tien jaar is verlengd. Deze besluitvorming is niet gepaard gegaan met een grensoverschrijdende inspraakprocedure en milieueffectrapportage (mer), terwijl dit volgens de verdragen van Aarhus en Espoo - die ook door België zijn ondertekend - wel had gemoeten. GroenLinks kwam in PS van 11 december 2015 met een motie, mede-ingediend door SP, 50PLUS en D66. De motie werd aangenomen met 19 stemmen voor en 16 tegen.

  Lees verder
 3. Kadernota Economische Agenda 2.0

  Op de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 6 november: de Kadernota Economische Agenda 2.0. De looptijd van de huidige Economische Agenda eindigt op 31 december 2015. GS stellen voor de lopende agenda te verlengen met één jaar en de Kadernota 2.0 vast te stellen. Daarbij zijn vier opgaven geformuleerd: * transitie naar een circulaire economie; * demografische uitdagingen/vestigingsklimaat; * stimuleren innovatie; * benutten  en versterken beleving en imago van Zeeland.

  Lees de bijdrage van Gerwi Temmink:
   

  Lees verder
 4. Zienswijze Kingfish Noord-Beveland

  Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Landelijk gebied 2013” willen wijzigen voor de vestiging van een viskwekerij op de locatie van proefboerderij Zeeuwse Tong aan de Oost-Zeedijk bij Colijnsplaat. Het wijzigingsplan lag tot en met vandaag, 11 november, ter inzage. De fractie van GroenLinks heeft hiertegen een zienswijze ingediend:

  Lees verder
 5. Beantwoording vragen beheer collectie Hans Warren

  GroenLinks stelde op 30 oktober jl. vragen over de verdwijning uit en het beheer van de geschonken collectie Hans Warren. Overigens is GroenLinks er geenszins op uit een partij voor te trekken. Het gevolg van het conflict van de erfgenaam van Hans Warren en ZB (Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) is bijvoorbeeld de sluiting van de Krantenbank, die iedereen raakt. Daarom is GroenLinks voor ingrijpen of bemiddelen door de provincie, omdat iedereen daarbij gebaat is. Vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

  Lees verder
 6. Vragen nav verbod op nertsenfokkerijen

  De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid het verbod op het houden en doden van nertsen aangenomen. Nertsenfokkers hebben tot 2024 de tijd om te bouwen naar een andere bedrijfstak. De nertsenfokkerijen in Zeeland zullen dan hun deuren moeten sluiten. Leen Harpe stelde op 7 jan. jl vragen over het nertsenfokkerijverbod i.r.t. het Omgevingsplan van de provincie Zeeland. Ziehier de antwoorden.

  Lees verder
 7. Explosie van recreatiebebouwing langs de Zeeuwse kusten en wateren

  Op 5 oktober 2015 besteedde Een Vandaag aandacht aan wat zij betitelde als “Stop de kustvervuiling door vakantiehuisjes”, m.n. aan de Zeeuwse kust. GS stelt in de tussentijdse kadernota dat de ongerepte kustlijn een kernkwaliteit van Zeeland is en moet blijven. Bij de vaststelling van die nota wees GroenLinks – met andere partijen – op het risico van een vervuilde kust. GroenLinks wil niet nog meer recreatiebebouwing, noch in de duinen, noch op de stranden. Ook het merendeel van de recreatieondernemers wil dit niet: er zijn nu al teveel recreatiewoningen in Zeeland! Voor GroenLinks aanleiding tot het stellen van vragen (d.d. 6 okt. 2015). GS antwoorden als volgt: 

  Lees verder
 8. Toenemende uitbreidingen intensieve veehouderij

  Op 7 oktober jl. stelde GroenLinks vragen over de omgevingsvergunning voor uitbreiding van een megavarkensstal in Aagtekerke, die niet in overeenstemming is met het Provinciaal Omgevingsplan. Eerder is al een plan gepasseerd voor intensieve veehouderij in Hulst; nu liggen er alweer twee plannen voor uitbreidingen in Sluis. Reden voor Gerwi Temmink om op 14 oktober opnieuw (aanvullende) vragen te stellen. De antwoorden van GS:

  Lees verder