Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks is supporter van de CIRKELZAAK!

  kringloop

  GroenLinks zet zich in voor de Circulaire Economie en ziet die steeds groeien. Niet alleen in het groot, bv. in Bio Based Economy, maar ook in kleinere initiatieven. Die zetten we graag in het zonnetje; zij vormen het fundament en visitekaartje van de Circulaire Economie, en laten zien dat de toekomst al begonnen is! GroenLinks doet het voorstel om hen het predicaat 'CIRKELZAAK!' te verlenen.

  Wordt ook supporter!
 2. GroenLinks is supporter van de CIRKELZAAK!

  GroenLinks zet zich in voor de Circulaire Economie en ziet die steeds groeien. Niet alleen in het groot, bv. in Bio Based Economy, maar ook in kleinere initiatieven. Die zetten we graag in het zonnetje; zij vormen het fundament en visitekaartje van de Circulaire Economie, en laten zien dat de toekomst al begonnen is! GroenLinks doet het voorstel om hen het predicaat 'CIRKELZAAK!' te verlenen.

  Lees verder
 3. Statenvoorstel Jaarplan 2014 Economische Agenda

  leder jaar stellen GS een jaarplan op met daarin de details van uitvoering van het provinciaal economisch beleid. In het Jaarplan 2014 van de Economische Agenda een rapportage over de uitgevoerde acties en doelstellingen uit 2013; de voor 2014 geplande acties en daarbij benodigde budgetten (bestedingsplan). GS vragen bijzondere aandacht voor: strategic board, revolverende fondsen en cofinanciering Europese programma's. De bijdrage van Leen Harpe >>

  Lees verder
 4. Amendement fietspassage Sloeweg

  In 2008 liet ROVZ onderzoek doen naar de veiligheid van rotondes. Een van de highlights uit het rapport: "Hoe meer gemotoriseerd verkeer, des te hoger het risiconiveau". In het voorstel Sloeweg gaat het om een fietsoversteekplaats bij of in een rotonde - de fietser blijft kwetsbaar. Een fietstunnel kost ca. 2 miljoen euro, daarom is het aanleggen van een fietsbrug het overwegen waard. GroenLinks komt in PS van 25 april met een amendement: (verworpen, vóór stemden GL-D66-SP-PVV-PvZ)

  Lees verder
 5. Statenvoorstel Toekomstvisie Zeeland 2040

  In 2012 hebben PS ingestemd een visie te ontwikkelen op Zeeland in 2040. Nu ligt er een gezamenlijke visie met doorwerking, die binnen en buiten Zeeland gezien wordt als 'Het Zeeuws Verlangen'. 'Kwaliteit van leven' is het doel, 'open Zeeland' de voorwaarde om dat te bereiken, 'economische kansen' voor het benutten van ontwikkelingen en 'sociale innovatie' over de behoeften van de samenleving. De visie bevat de bouwstenen en legt geen oplossingen op, maar is een richtinggevende leidraad'. Aldus de stuurgroep. De reactie van Leen Harpe:

  Lees verder
 6. Motie aanscherpen klimaatdoelstellingen

  De Statenfracties CDA, VVD, SGP en PvdA hebben op 3 juli 2015 het coalitieakkoord 2015-2019 "Krachten Bundelen" aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten. Vandaag voeren PS hierover een debat. Voor fractievoorzitter Gerwi Temmink aanleiding het nieuwe college van Gedeputeerde Staten met een motie op te roepen de klimaatdoelstellingen in Zeeland aan te scherpen. Lees de bijdrage van Gerwi aan het debat over het coalitieakkoord:
   

  Lees verder
 7. Uitgangspunten Begroting 2016

  Voor het opstellen van de begroting 2016 zijn door PS vast te stellen kaders nodig. In andere jaren werden deze kaders voorgelegd in de Voorjaarsnota. Dit jaar wordt geen Voorjaarsnota opgesteld. Ter vervanging komt er na de vakantie een ‘Zomernota’ zodra het nieuwe college aan de slag kan. GS nodigen de Staten uit om eventueel aanvullende uitgangspunten alvast te benoemen en stellen verder voor: * subsidies niet te indexeren; * onvermijdelijke en eerder besloten begrotingsposten wel mee te nemen; * Indeling begroting  2016 gelijk te houden aan die van 2015. Vanaf 2017 wil men een geheel herziene begroting presenteren.  Lees hier het Statenvoorstel. Verderop de reactie van fractievoorzitter Gerwi Temmink.

   

  Lees verder
 8. Sloeweg: aangepast ontwerp en dekking meerkosten

  GS stellen voor het project N62 Sloeweg vanwege de forse overschrijding op budget en planning in aangepaste vorm uit te voeren. De variant met een rotonde met bypasses op de aansluiting Sloeweg - Bernhardweg, had de voorkeur. Daarvoor moet aanvullend krediet van € 20,5 miljoen worden gevonden in: bestemmingsreserve Sluiskiltunnel € 10,825 mln; bijdrage ministerie I&M € 5 mln; onderhoudsbudget € 4,0 mln; Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) € 0,675 mln.

  Een meerderheid van de Staten wil de rotonde niet. GS kwamen daarom met aangepast dictum; doel: geen vertraging oplopen en het verder oplopen van kosten te vermijden. Daarmee zou de Joure-variant (met rotonde) vooralsnog niet worden gerealiseerd, maar worden wel de noodzakelijke stappen gezet. Zodoende is er meer tijd een afweging te maken voor de beste variant. GroenLinks kon zich wel vinden in de 'Joure-variant' met rotonde en wil een zo sober mogelijke weg.

   

   

   

  Lees verder
 9. Historische overwinning in Klimaatzaak Urgenda

  Vandaag oordeelde de rechtbank dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de klimaatverandering tegen te gaan. De Staat moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2020 25% lager is dan in 1990. Met het bestaande kabinetsbeleid zal dat niet lukken. Op initiatief van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren zal de Tweede Kamer in debat gaan met minister-president Rutte. Van Tongeren: "Extra maatregelen, zoals een groener belastingstelsel, zijn onontkoombaar. Ik wil van het kabinet horen hoe en hoe snel zij zulke maatregelen gaan invoeren."

  Lees verder
 10. Petitie tegen heropstart scheurenreactoren Tihange 2 en Doel 3

  Tijdens een onderhoudscontrole in augustus 2012 werden duizenden scheuren ontdekt in twee reactorvaten van de Belgische kerncentrales Tihange en Doel. Voordat het nodige onderzoek was uitgevoerd, werden de meer dan dertig jaar oude reactoren in juni 2013 weer in gebruik genomen.Toen de ontbrekende onderzoeksresultaten bekend werden, bleken die zo alarmerend dat de beide reactoren in maart 2014 onverwacht opnieuw stilgelegd werden. Vandaar nu een petitie tegen het heropstarten van de kerncentrales - teken ook!

  Lees verder