Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Motie aanscherpen klimaatdoelstellingen

  De Statenfracties CDA, VVD, SGP en PvdA hebben op 3 juli 2015 het coalitieakkoord 2015-2019 "Krachten Bundelen" aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten. Vandaag voeren PS hierover een debat. Voor fractievoorzitter Gerwi Temmink aanleiding het nieuwe college van Gedeputeerde Staten met een motie op te roepen de klimaatdoelstellingen in Zeeland aan te scherpen. Lees de bijdrage van Gerwi aan het debat over het coalitieakkoord:
   

  Lees verder
 2. Uitgangspunten Begroting 2016

  Voor het opstellen van de begroting 2016 zijn door PS vast te stellen kaders nodig. In andere jaren werden deze kaders voorgelegd in de Voorjaarsnota. Dit jaar wordt geen Voorjaarsnota opgesteld. Ter vervanging komt er na de vakantie een ‘Zomernota’ zodra het nieuwe college aan de slag kan. GS nodigen de Staten uit om eventueel aanvullende uitgangspunten alvast te benoemen en stellen verder voor: * subsidies niet te indexeren; * onvermijdelijke en eerder besloten begrotingsposten wel mee te nemen; * Indeling begroting  2016 gelijk te houden aan die van 2015. Vanaf 2017 wil men een geheel herziene begroting presenteren.  Lees hier het Statenvoorstel. Verderop de reactie van fractievoorzitter Gerwi Temmink.

   

  Lees verder
 3. Sloeweg: aangepast ontwerp en dekking meerkosten

  GS stellen voor het project N62 Sloeweg vanwege de forse overschrijding op budget en planning in aangepaste vorm uit te voeren. De variant met een rotonde met bypasses op de aansluiting Sloeweg - Bernhardweg, had de voorkeur. Daarvoor moet aanvullend krediet van € 20,5 miljoen worden gevonden in: bestemmingsreserve Sluiskiltunnel € 10,825 mln; bijdrage ministerie I&M € 5 mln; onderhoudsbudget € 4,0 mln; Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) € 0,675 mln.

  Een meerderheid van de Staten wil de rotonde niet. GS kwamen daarom met aangepast dictum; doel: geen vertraging oplopen en het verder oplopen van kosten te vermijden. Daarmee zou de Joure-variant (met rotonde) vooralsnog niet worden gerealiseerd, maar worden wel de noodzakelijke stappen gezet. Zodoende is er meer tijd een afweging te maken voor de beste variant. GroenLinks kon zich wel vinden in de 'Joure-variant' met rotonde en wil een zo sober mogelijke weg.

   

   

   

  Lees verder
 4. Historische overwinning in Klimaatzaak Urgenda

  Vandaag oordeelde de rechtbank dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de klimaatverandering tegen te gaan. De Staat moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2020 25% lager is dan in 1990. Met het bestaande kabinetsbeleid zal dat niet lukken. Op initiatief van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren zal de Tweede Kamer in debat gaan met minister-president Rutte. Van Tongeren: "Extra maatregelen, zoals een groener belastingstelsel, zijn onontkoombaar. Ik wil van het kabinet horen hoe en hoe snel zij zulke maatregelen gaan invoeren."

  Lees verder
 5. Petitie tegen heropstart scheurenreactoren Tihange 2 en Doel 3

  Tijdens een onderhoudscontrole in augustus 2012 werden duizenden scheuren ontdekt in twee reactorvaten van de Belgische kerncentrales Tihange en Doel. Voordat het nodige onderzoek was uitgevoerd, werden de meer dan dertig jaar oude reactoren in juni 2013 weer in gebruik genomen.Toen de ontbrekende onderzoeksresultaten bekend werden, bleken die zo alarmerend dat de beide reactoren in maart 2014 onverwacht opnieuw stilgelegd werden. Vandaar nu een petitie tegen het heropstarten van de kerncentrales - teken ook!

  Lees verder
 6. Politiek café: energieneutraal wonen in Middelburg: luxe of noodzaak?

  De gemeenteraadsfracties van D66, ChristenUnie en GroenLinks van Middelburg organiseren op 17 april een politiek café over het thema “Energieneutraal wonen in Middelburg: luxe of noodzaak?” Het programma is bedoeld voor iedereen die belang stelt in energieneutraal wonen. Sjef Staps, projectleider Duurzame Ontwikkeling, en Leen van Dijke van Bouwend Nederland beschrijven de urgentie, de obstakels en de oplossingen. Kom ook!

  Lees verder
 7. Sloeweg en motie van wantrouwen

  Op de agenda van PS 26 mei 2015: Voortgang project Sloeweg, te lezen bij agendapunt 8 van deze PS-agenda GroenLinks kwam met een motie van wantrouwen, die door niemand werd gesteund en dus werd verworpen.

  Verder werd een motie ingediend, ondersteund door alle partijen, die beoogde dat een tijdelijke onderzoekscommissie Sloeweg werd ingesteld [zie bijlage].

   

  Lees verder