Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Haarscheurtjes reactorvaten kerncentrales, advies FANC

  In afstemming met de GroenLinks Statenfractie van Noord-Brabant stelde Leen Harpe op 18 febr. jl.vragen over de haarscheurtjes in de reactorvaten van de kerncentrales. De vragen zijn mede ingegeven door het advies van de Belgische nucleaire controleautoriteit FANC om alle 430 kerncentrales wereldwijd te laten controleren op haarscheurtjes. De antwoorden van GS:

  (N.B. De vragen van GroenLinks Noord-Brabant zijn te vinden via deze link)

   

  Lees verder
 2. Debat 57+ en motie van wantrouwen

  GroenLinks, SP, D66 en PvZ dienden een verzoek in voor een interpellatiedebat. Aanleiding was de besluit-vorming door GS over de zgn. 57+ maatregel voor provincie-ambtenaren. De partijen hebben twijfels over de wijze en totstandkoming van de besluitvorming en hebben advies ingewonnen van prof. Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de Rijks-universiteit Groningen. Zijn bevindingen onderbouwen de opvattingen over de verdeling van bevoegdheden tussen GS en PS. De Staten stemmen unaniem in met het verzoek om een debat.

  Lees verder
 3. Roompottisering van Zeeland?

  Naar aanleiding van artikelen in de PZC van 17 februari en op nos.nl over zeven nieuwe vakantieparken in Zeeland, reageert Gerwi Temmink, GroenLinks-lijsttrekker voor de Statenverkiezingen, als volgt:

  Lees verder
 4. Geuroverlast door styreen na scheepsongeval op Westerschelde

  Media berichtten op 17 jan. jl. dat zich een aanvaring had voorgedaan ter hoogte van de Schaar van Valkenisse. Er was slechts beperkte overlast door geurhinder, aldus de Veiligheidsregio. Later die dag werd bekendgemaakt dat het ging om 140m3 styreen. Aanvankelijk werd dit beoordeeld als niet gevaarlijk. Op internet werd die mening niet gedeeld*. Aan het einde van de middag berichtte De Telegraaf** dat er zelfs klachten kwamen uit Utrecht, aldus de Veiligheidsregio daar. GroenLinks stelde vragen (17 jan.) - ziehier de antwoorden van GS:

   

  Lees verder
 5. Toekomstige kosten kerncentrale Borssele

  Toelichting

  WISE publiceerde een zeer lezenswaardig document over de toekomstige kosten van de KC Borssele [zie bijlage]. Daarin wordt een realistisch en verontrustend beeld geschetst van de kosten voor het sluiten van de KC. Naast de kosten voor het sluiten van de KC moeten er nog substantiële kosten worden gemaakt voor het ‘Fukushima proof’ maken en de terugneembare eindopberging van het kernafval. Tot op heden zwijgen de betrokken overheden over de kosten van een en ander. De kosten worden geraamd op vele honderden miljoenen euro's. GroenLinks stelde op 27 januari jl. vragen - ziehier de antwoorden van GS:

   

  Lees verder
 6. Advies over de 57+ maatregel

  Het college van Gedeputeerde Staten heeft over de 57+ maatregel gehandeld in strijd met de informatieplicht aan de Staten en het begrotingsrecht geschonden. Dat zegt prof. mr. dr. D.J. Elzinga.

  Lees verder
 7. Besloten bijeenkomst toekomst DELTA

  Wederom worden de Staten verrast met een uitnodiging [van GS] voor een besloten bijeenkomst [over DELTA] op 6 februari a.s. Emendo Capital B.V. zal een toelichting geven op het rapport “Gamma Proces, stand van zaken”. Het rapport ligt onder geheimhouding ter inzage vanwege “bedrijfsgevoelige informatie”. Zelfs een geactualiseerd feitenrelaas is geheim verklaard.

  Lees verder
 8. Kadernota PVVP

  Op 4 juli 2014 is de Startnota PVVP vastgesteld; nu volgt de Kadernota en in het najaar 2015 de Beleidsnota. Het nieuwe PVVP is een visie tot 2028, met een beleids-programma voor telkens vier jaar. Het Statenvoorstel Kadernota Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan is hier te lezen.

  Leen Harpe kwam met een amendement voor verbeterde doorstroming van de Midden-Zeelandroute door het nemen van veiligheidsmaatregelen. Dit betekent o.m. een snelheidsregiem voor de gehele route van maximaal 80km/u. Het zogeheten hoefijzerbeleid blijft als concept gehanteerd. Op die manier wordt ongewenst doorgaand verkeer op met name de N57 en N59 voorkomen.

  In 2e temijn trok GL het amendement in en sluit aan bij dat van PvdA-D66-SP, waarbij de 80 km/u wordt benadrukt (zie foto). Het amendement werd verworpen. Om die reden stemde Leen Harpe TEGEN het Statenvoorstel, dat werd aangenomen met een ruime meerderheid van stemmen.

  Lees verder
 9. Verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis

  De AvA van DELTA NV vergadert op 9 maart 2015 over verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Goedkeuring van de AvA DELTA NV is noodzakelijk, aangezien het een desinvestering betreft van een aandelentransactie van meer dan € 55 miljoen. DELTA NV is genoodzaakt de financiële positie zoveel als mogelijk te optimaliseren. Met de verkoop van de aandelen Windpark Kreekraksluis B.V. wordt de schuldpositie gereduceerd. 

  PS besluiten voor dit onderwerp een aparte commissievergadering te houden op 6 maart 2015. Naar aanleiding daarvan krijgt de gedeputeerde een mandaat mee voor de AvA van DELTA.

   

   

   

  Lees verder