Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. vragen aan GS over afspraken en naleven regels nertsen in Zeeland

  Vorige week maakte Animal Rights via haar website de resultaten bekend van een landelijk onderzoek bij nertsenfokkerijen. In september heeft  de fractie van GroenLinks Zeeland heeft al eerder vragen gesteld over dit onderwerp. GS had aangeven dat uitbreidingen niet meer toegestaan zijn in Zeeland sinds PS de verordening heeft aangescherpt in maart 2016. Blijkbaar groeit nog steeds het aantal overtredingen. Hoog tijd om nogmaals aan de bel te trekken en vragen te stellen. 

  Lees meer.

   

  Lees verder
 2. Financiering sanering Thermphos terrein

  Samsom heeft in zijn plan aangegeven dat het resterende bedrag van €83 miljoen voor de financiering in gelijke mate verdeeld moet worden over Rijk, Provincie en Zeeland Seaports. Evenals de restrisico's en meevallers. Dit stond op de agenda van de Statenvergadering van 3 november 2017  Hieronder de bijdrage van Gerwi over dit onderwerp.

   

   

  Lees verder
 3. Gewijzigde aandeelhoudersstrategie PZEM

  In de Statenvergadering van 3 november kwam het voorstel om de aandeelhoudersstrategie voor de PZEM te wijzigen. De aandeelhouders hadden hierom, na de verkoop van tal van onderdelen,  gevraagd. Voor GroenLinks is het van groot belang dat de zeggenschap over de watervoorziening voor Zeeland behouden blijft.

  Hieronder de bijdrage van Gerwi tijdens de vergadering.

   

  Lees verder
 4. Netwerksturing energiedialoog

  De Provincie wil, meer dan vroeger, belanghebbenden betrekken bij onderwerpen die in de Provincie aan de orde komen en waarover besluiten genomen worden. Voor het onderwerp "Energietransitie" zal dit voor de eerste maal zo toegepast worden. Tijdens de vergadering van 3 november zou het niet over de inhoud gaan. Gerwi reageerde als volgt.

   

  Lees verder
 5. vragen aan Provincie over "lood in de grond"

   In de PZC van 10 oktober 2017 waarschuwt de GGD voor verhoogde concentraties lood in de Zeeuwse bodem, met name in vooroorlogse wijken en oude dorpskernen. Zie: pzc-artikel “lood in de grond”. GroenLinks wil dat hierover meer duidelijkheid komt, ook naar de burgers toe. Nu is onduidelijk wat dit betekent voor de mensen, hoe hoog de concentraties zijn en welke maatregelen ze eventueel moeten nemen. Daarom heeft Gerwi Temmink namens de fractie schriftelijk vragen gesteld aan de  Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland. Lees meer
   

   

   Lees verder
  1. Crowdfunding sluiting kerncentrales Tihange en Doel

   In Europa staan tientallen sterk verouderde kerncentrales. Het zou goed zijn als die zo spoedig mogelijk dichtgaan. Tihange 2 en Doel 3 springen er uit wat betreft de risico's. Hier lees je er meer over. Mocht er in Tihange of Doel een kernramp plaatsvinden, dan kunnen grote delen van Nederland ernstig radioactief besmet besmet raken. De oplossing is deze centrales onmiddellijk te sluiten. WISE heeft hiervoor een plan en is gestart met crowdfunding. Lees meer

  2. Crowdfunding succesvol => beroep tegen Brouwerseiland

   Het streefbedrag van de crowdfunding is bereikt. ZMf start samen met andere natuurorganisaties van Bescherm de Kust het beroep bij de Raad van State tegen de komst van Brouwerseiland in de Grevelingen. In slechts één week tijd werd via crowdfunding voldoende geld ingezameld om de strijd tegen Brouwerseiland via juridisch procederen voort te zetten. De eerste stap werd gezet op 15 september 2017 met het insturen van een beroepschrift tegen het bestemmingsplan aan de Raad van State. Extra bijdragen blijven van harte welkom! Lees meer op ZMf

  3. Streep door Zeeuwse Lagune

   Na een lange vergadering nam de gemeenteraad van Noord-Beveland gisteren het moedige besluit om een streep te zetten door plan Zeeuwse Lagune. Er waren negen insprekers, onder wie Peter Geene namens GroenLinks Zeeland (tekst: zie bijlage). De maatschappelijke verontwaardiging over dit plan was groot. De petitie Geen bebouwde eilanden in het Veerse Meer werd circa 15.500 keer ondertekend, en voor aanvang van de raadsvergadering vormden zo'n 300 betrokken burgers een protestlint om het gemeentehuis van Noord-Beveland. Het plan past niet in de Zeeuwse Kustvisie, die een dezer dagen wordt ondertekend. De Zeeuwse kust is van onschatbare waarde vanwege rust, ruimte en ongereptheid; dat moeten we koesteren.

   Lees verder
  4. Geen Zeeuwse Lagune!

   Woensdag 4 oktober 2017 besloot de gemeenteraad van Noord-Beveland in meerderheid om geen Zeeuwse Lagune toe te staan in het Veerse Meer. Daar waren tal van argumenten voor. Hoofdreden was ongetwijfeld de enorme maatschappelijke onrust. Bovendien past het niet in de Zeeuwse kustvisie. GroenLinks heeft zich altijd ingespannen - en zal zich blijven inspannen - tegen bebouwing langs de Zeeuwse kusten. Bescherm de kust! Peter Geene sprak gisteravond in namens heel GroenLinks Zeeland. Samen met belangenorganisaties e.a. hebben wij een mooi resultaat weten te bereiken. Dank aan iedereen die gisteravond of daarvoor al een steentje heeft bijgedragen aan dit protest!
    

   Inspraak Raad N.Bev. 4.10.2017
   Dank voor de gelegenheid om hier de stem te kunnen laten horen van vele Zeeuwen, ook al wonen die niet allemaal in uw gemeente. Opnieuw sta ik hier als inspreker naast de anderen, na dec.2016. In feite met dezelfde argumenten, dus die hoef ik niet te herhalen. Ik noem er 3 slechts kort: 

   1e. laat uw VeerseMeer-kip met haar gouden, ruimzicht-eieren niet slachten! 

   2e. de waarschuwing van de Recron om niet steeds nieuwbouw te plegen voor leegstand en alle (nu nog) groene functies in te ruilen voor rode

   3e. de (nog steeds) bovenmaatse compensatie en de oorverdovende protesten vanuit de samenleving. Tot zover dec 2016.

   Maar ook nu weer zijn in 1 week tijd de handtekeningen gestegen van 10.000 naar 14.000 !! ik ben blij dat U als Raad grote waarde blijkt te hechten aan die stem en hun belang bij de juiste volksvertegenwoordiging.
   Wij, als GroenLinks Zeeland, zijn vooral blij met het afwegen door college en Raad van de wederzijdse belangen die hier spelen: ‘het belang van de projectontwikkelaar weegt NIET op tegen de blijvende inbreuk die het project teweeg brengt” schrijft B&W terecht. En zo denkt de provincie er ook over!
   Het adviesburo Rho schrijft bij conclusie 1 dat het gebied aangemerkt zou moeten worden als stedelijke ontwikkeling. Deze functiewijziging is nu juist de kern van ons verzet: natuurlijk is dit een fantastische locatie en natuurlijk is er een groepje gegoeden die het kunnen betalen om hier te recreëren of te wonen; daar is inderdaad een hoop geld aan te verdienen, maar niet door de Zeeuwen, maar andere share-holders buiten NL! Het belang van de velen, Zeeuwen en gasten is dat zij nu gratis van dat uitzicht kunnen genieten en straks niet tegen zichtbelemmerende hoogbouw van 4 verdiepingen willen aankijken. Grappig dat dhr Doeleman zelf die zichtbelemmering door schepen en kranen noemt, die slechts een tijdelijke, korte ligplek hebben. De vergelijking die Doeleman en zijn adviesburo’s trekken met de huidige eilandjes in het Veerse Meer is overigens onterecht: die zijn qua ‘taal en vorm’ groen en onbebouwd en daarmee geen zichtbelemmering.
   Verder schrijft buro Rho : “Dat het landschap ter plaatse door de ontwikkeling van de Zeeuwse Lagune verandert, staat vast.” Er is zoals gebruikelijk bij projectontwikkelaars (vooral die met grote Spaanse achterban) sprake van een “totaalconcept met inpassing van de hoogbouw  in de landschappelijke waarden” (14m = 16 m nok) : juist die landschappelijke waarden wegen zwaarder wat ons betreft! U wordt, samen met de natuurorganisaties een mooi beeld voorgehouden van brakwatermoerassen, bedoeld om te verleiden. Prachtig op zich, maar het moffelt die hoogbouw niet weg.

   Als tweede argument tegen deze rode verstedelijkingsplannen noem ik toch ook de schimmige besluitvormingsprocedure:  Voor een partij die niet in de Raad van NBev zit is dit in elk geval niet te volgen. En voor de burger evenmin. 
   Wat GL Zld in elk geval altijd betoogd heeft  is dat wij niets moet hebben van dit soort megalomane projecten langs onze open Zeeuwse kust, die steeds  meer de hele Europese kustlijn in bezit nemen: van Spanje tot NL. Wij blijven voor het behoud vd waarde van natuur, landschap, rust en ruimte. Daar hebben mensen die hier wonen, werken en/of verblijven op den duur meer baat bij dan bij dit project; En zou dit project dan nu wegens de haast nog op de vooravond van ons gezamenlijk geachte Zeeuwse Kustpact moeten worden goedgekeurd? 
   Dit project is o.i  nog steeds veel te groot om te kunnen spreken van een redelijke compensatie voor een restaurant dat inmiddels allang is verkocht met de nodige winst. Er is momenteel al een overschot aan verblijfsrecreatie en het maatschappelijk verzet is nog nooit zo groot geweest. Laat aub zien dat u volksvertegenwoordiger bent en luistert naar wat de meerderheid wil. 
   Ik vertrouw u daar graag op ! 

   Ik las over voldoende alternatieve locaties en kom graag een keer kijken naar de aanleg van de Z.Lagune 2.0 als u kiest voor de Felixweg…een wat ons betreft passende locatie die nader onderzocht kan worden! 

   Tot slot :
   Dhr. Doeleman geeft in zijn nota ‘de Zeeuwse Lagune in perspectief’ aan dat ALLE betrokken overheden al in 2002-2004 in hebben gestemd met de plannen van de ZL. Onze fractie Veere heeft navraag gedaan maar: tot op heden is daar wb. de gemeente Veere niets van gebleken. Wellicht dat hij documenten kan overleggen die de toestemming van de gemeente Veere aantonen….!
   Ik dank u voor uw aandacht.