2014 Jaar van de energietransitie?

Fractievoorzitter Leen Harpe verzoekt het college van Gedeputeerde Staten met een brief om 2014 uit te roepen tot het Jaar van de energietransitie. Verderop de tekst van de brief.

Aan het college van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis, Abdij 6
4331 BK  Middelburg

Middelburg, 16 augustus 2012
Onderwerp: 2014 Jaar van de energietransitie

Geacht college,

De afgelopen twee jaren heeft u als thema meegegeven het jaar van de fiets en het jaar van het water. Dit had tot doel Zeeland ‘naar buiten’ meer bekendheid te geven als groenblauwe oase en specifieke mogelijkheden in beeld/kaart brengen hoe belangrijk de Zeeuwse delta is.

De afgelopen tijd is veel gediscussieerd over de (Zeeuwse) energievoorziening. Dit is onder andere uitgemond in het voornemen voor een nieuwe strategie voor DELTA NV. College en Staten moeten zich daar nog over uitspreken.

Ook in het collegeprogramma Stuwende Krachten wordt de nodige aandacht gegeven aan dit onderwerp. Genoemd worden met name: getijdenenergie, aardwarmte, biomassa, zonne-energie en windenergie. Het Uitvoeringsprogramma 2012-2016 van het Provinciaal Energie- en Klimaatbeleid (UPEK) richt zich dan ook vooral op de thema's Groen gras, Energie uit water, Restwarmte, Zon en Smart Grids (intelligente energienetten). Met deze thema's draagt het werk van de provincie op dit gebied het meeste bij aan de energietransitie en biedt het tegelijk de meeste kansen voor de Zeeuwse economie.

Energietransitie is van niet te onderschatten belang voor de Zeeuwse economie. De provincie met het hoogste energiegebruik per hoofd van de bevolking is immers sterk afhankelijk van energievoorziening. Maar Zeeland kent ook de grootste windenergie coöperatie van Nederland en kent –door particulier initiatief- een enorme stijging in het gebruik van PV panelen.

Dat een duurzame identiteit voor het inkomend toerisme van groot belang is behoeft geen betoog. De GroenLinks Statenfractie vindt het noodzaak om, als provincie met het meeste aantal zonuren, een voorbeeld te zijn voor een inhaalslag die op dit terrein noodzakelijk is. Immers, er is nog heel veel te doen en er is heel veel mogelijk. Juist een themajaar kan verbindingen leggen tussen de verschillende initiatieven en een klimaat creëren waarin initiatieven elkaar versterken en nieuwe kansen worden verkend.

Omdat een en ander veel voorbereiding vergt en de discussie over de nieuwe strategie voor DELTA NV nog plaats moet vinden is het verstandig om voor een ruime voorbereidingstijd te kiezen. Alsdan kan ook beter de link worden gelegd met Europa en Europese fondsen.

Het verzoek is om 2014 uit te roepen tot het Jaar voor de energietransitie. In dat jaar zou een flinke sprong vooruit gemaakt kunnen worden in het ontwikkelen en toepassen (innovatie) van nieuwe energie(besparingstechnieken). Daarbij zou afscheid genomen kunnen worden van verouderde technologieën.

Onze wens is om, in samenwerking met alle actoren, het jaar 2014 als jaar van de energietransitie tot een succes te maken.

Hoogachtend,
namens de GroenLinks Statenfractie,

Leen Harpe, fractievoorzitter
Scholeksterstraat 76, 4332 CC  Middelburg