Alternatief voor Hedwigepolder is onbetaalbaar

Het alternatief voor het onder getij brengen van de Hedwigepolder is onbetaalbaar. Volgens het Verdrag betaalt Vlaanderen 60 miljoen euro. Het alternatief van Bleker kost Nederland 300 miljoen euro plus de hogere onderhoudskosten en als gevolg minder veiligheid vanwege langere dijken. Tweede Kamerlid voor GroenLinks Liesbeth van Tongeren stelt vragen.

Liesbeth van Tongeren:

Via verontruste burgers in Zeeland ontvingen wij berichten dat de budgettaire gevolgen van een alternatief natuurontwikkelingsplan voor het Nederlandse deel van de Hedwigepolder substantieel zijn. De GroenLinks-fractie heeft gehoord dat het om ca. 300 miljoen Euro zou gaan.

  1. Klopt het dat de kosten van het alternatief IIa uit de studie van Deltares 300 miljoen Euro zijn?
  2. Voldoet dit alternatief aan de criteria die het ministerie aan Deltares heeft opgegeven?
  3. Hoeveel hectare natuurherstel levert het voorstel van EL&I op?
  4. Kunt u de Tweede Kamer een overzicht sturen van de alternatieve ontpolderingen en buitendijkse maatregelen die u voor ogen heeft, de kosten daarvan en het aantal hectare natuurherstel dat deze ontpolderingen en buitendijkse maatregelen opleveren?
  5. Moeten er voor uw alternatief langere dijken worden aangelegd dan voor het oorspronkelijke plan? Zo ja, hoeveel langer? Wat zijn de kosten van onderhoud van deze dijken?
  6. Wat vindt u van het uitgeven van ca. 300 miljoen Euro gemeenschapsgeld in tijden van krapte ten behoeve van ca. 5 Nederlandse pachters in de Hedwigepolder?