Amendement Omgevingsplan: clustering aquacultuur

GroenLinks en PvdA hebben zich gerealiseerd dat de paragrafen “bedrijventerrein” en “clusteringsgebieden” uit het huidige Omgevingsplan op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden, met dusdanige effecten op het agrarisch landschap dat deze niet meer onder de noemer landschappelijk inpasbaar kunnen worden geschaard. Industriële aquacultuur past - gezien de aard van de werkzaamheden, het transport daaromheen,de hoogte van de bedrijfsgebouwen en het maximaal mogelijke aantal van dergelijke bedrijven – volgens deze partijen uitsluitend op bedrijventerreinen. Daarom het volgende amendement in PS van 11 maart 2016:

Amendement met betrekking tot voorstel 9.01 Herziening Omgevingsplan 2012-2018 clusterings-gebieden aquacultuur van de Statenleden Gerwi Temmink (GroenLinks) en Anton van Haperen (PvdA) in de Statenvergadering van 11-03-2016

Ontvangen: 8 maart 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De volgende zin toevoegen op blz. 43 van het huidige omgevingsplan 2012-2018 onder kopje ‘clusteringsgebieden’ na ‘Hierin zijn alle teeltvormen mogelijk.’:
Industriële aquacultuur in Bruinisse en Yerseke mag echter uitsluitend op de bedrijventerreinen aldaar plaatsvinden.

Toelichting amendement

Enkele fracties - waaronder die van GroenLinks en PvdA - hebben zich in de Commissievergaderingen Ruimte van 15 januari en 12 februari jl. gerealiseerd dat de paragrafen “bedrijventerrein” en “clusteringsgebieden” uit het huidige omgevingsplan op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden met dusdanige effecten op het agrarisch landschap dat deze niet meer onder de noemer landschappelijk inpasbaar kunnen worden geschaard. Industriële aquacultuur past - gezien de aard van de werkzaamheden, het transport daaromheen,de hoogte van de bedrijfsgebouwen en het maximaal mogelijke aantal van dergelijke bedrijven – volgens deze partijen uitsluitend op bedrijventerreinen.

Volgens de Gedeputeerde zou het voor de drie aangewezen clustergebieden in totaal om maximaal zes van deze bedrijven gaan. Nadere bestudering leert echter dat er maximaal al zes van dergelijke industriële aquabedrijven kunnen worden gerealiseerd in alleen al het clustergebied Colijnsplaat. De provincie is inmiddels akkoord gegaan met de door de gemeente Noord-Beveland opgestelde ontwikkelingsvisie en afgebakende begrenzing van dit clustergebied inclusief het bijbehorende bestemmingsplan. Op grond van behoorlijk bestuur dient dit besluit gerespecteerd te worden.

Aangezien noch de gemeente Schouwen-Duiveland, noch de gemeente Reimerswaal al met een ontwikkelingsvisie rondom respectievelijk de clusteringsgebieden Bruinisse en Yerseke zijn gekomen, evenmin als een strakke begrenzing, dwarsboomt bovenstaande toevoeging de huidige plannen niet terwijl er zodoende wel helderheid geschapen wordt waar industriële aquacultuur is toegestaan.  

Gerwi Temmink (GL)            Anton van Haperen (PvdA)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie gedeputeerde Schönknecht: De intentie is duidelijk, maar dit is wel een koerswijziging van het Omgevingsplan. Praktisch is er geen belemmering. Er zijn geen ontwikkelingen in dit gebied. De gedeputeerde laat het over aan de Staten en raadt dit amendement niet aan of af.

Stemming: VERWORPEN (vóór stemden GroenLinks, PvdA, SP, PvZ, 50PLUS, D66 en CU)