Amendement ontwerpbegroting 2013

De provincie houdt de laatste vijf jaar gemiddeld €6,5 miljoen over op de jaarrekening. Vanuit financieel oogpunt hoeft er daarom niet op cultuur te worden bezuinigd. Dit is slechts één van de onduidelijkheden in de begroting/najaarsnota. De najaarsnota is door alle onduidelijkheden een uitsteldocument geworden. Uitstel voor diverse plannen in de maak, met als meest opvallende het ICT-budget. In de commissievergadering heb ik daarnaar gevraagd: minder ambtenaren, minder gebouwen en meer automatisering? De verantwoordelijk gedeputeerde lachte mij vriendelijk toe: "wacht u maar op het voorstel". Dat wil GroenLinks wel doen, maar het houdt in dat deze najaarsnota niet zomaar kan worden aangenomen. Daarom het volgende amendement:

N.B. Dit amendement maakt onderdeel uit van de bijdrage aan de Algemene Beschouwingen
____________________________________________________________________________

AMENDEMENT ONTWERPBEGROTING 2013

Ontwerpbesluit:

De Staten der Provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 september 2012, nr. 12021182;

constaterende dat:

  • een aantal grote beleidsnota’s en principebeslissingen* nog door Provinciale Staten moeten worden vastgesteld c.q. genomen;
  • van vastgesteld beleid in deze nog geen sprake is en dus niet in de begroting kan worden opgenomen;

gelet op:

  • art. 190 van de Provinciewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

besluiten:

gelet op de controlerende taak van Provinciale Staten de begroting 2013 vast te stellen voor vastgesteld beleid;
en voor programma's waarvoor geen vastgesteld beleid is dit te blokkeren totdat het beleid door Provinciale Staten is vastgesteld.

________________________________

* W.o. marinierskazerne