Amendement sterrotonde

Bij behandeling van het Statenvoorstel Project Sloeweg N62 aansluiting op de Bernhardweg, kiest GroenLinks er voor de aansluiting uit te voeren volgens de variant sterrotonde zoals die voor het eerst aan de orde is geweest in PS van 3 juli 2015. Daarvoor dient Gerwi Temmink het volgende amendement in:

Amendement met betrekking tot voorstel 8.04 Project Sloeweg N62 aansluiting op Bernhardweg van het lid Gerwi Temmink, in de Statenvergadering van 16-12-2016

Ontvangen: 16 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Op blz. 5 van het Statenvoorstel Sloeweg N62 aansluiting op de Bernhardweg, kenmerk 16017504, de gehele tekst van het te besluiten deel te laten vervallen en te vervangen door:

  1. De aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg uit te voeren volgens de variant sterrotonde zoals die voor het eerst aan de orde is geweest in PS van 3 juli 2015 (ingebracht vanuit het TFT, TaskForceTeam).
  2. Voor de aanleg van deze sterrotonde het totale krediet van het project Sloeweg op te hogen met ca € 3,7 miljoen euro. Dit is het benodigde bedrag voor de aanleg van de sterrotonde (genoemd in bijlage 1 van het statenvoorstel).
  3. Een bestemmingsreserve Sloeweg in te stellen.
  4. Deze bestemmingsreserve te vullen met een bedrag van € 3,7 miljoen te dekken uit stelpost grote projecten (€ 2,8 miljoen) en aanvullend overschot Sluiskiltunnel (€ 0,9 miljoen)

Toelichting amendement

De Sloeweg heeft inmiddels al zo’n € 15 miljoen meer gekost dan oorspronkelijk begroot (2014). De door GS voorgestelde variant van de Halve Haarlemmermeer vraagt nog eens een kleine 16 miljoen euro extra.

De door stakeholders en een aantal andere partijen gewenste Stervariant kost ruim € 20 miljoen. Voor deze variant is de directie van de NV Westerscheldetunnel bereid € 5 miljoen beschikbaar te stellen; volgens de fractie van GroenLinks is een dergelijk besluit niet aan de directie maar aan de aandeelhouder(s), zijnde PS van Zeeland. GroenLinks kiest voor de insteek de tunnel eerder tolvrij te maken.

Bovendien heeft GroenLinks er in PS van 8 juli 2016 voor gepleit om eveneens de sterrotonde mee te nemen in de nadere onderzoeken. Technologische ontwikkelingen dragen er de komende jaren in de ogen van GroenLinks toe bij dat deze rotondevariant zal blijven voldoen aan de gestelde criteria.

Daarnaast beseft de fractie van GroenLinks dat er lessen geleerd dienen te worden uit het verleden (o.a. van de Sloeweg) en dat de financiële positie van de provincie niet van dien aard is dat wij ruimhartig kunnen blijven investeren in asfalt. We kampen met (dreigende) miljoenentekorten op grote projecten, Thermphos en Delta, om er maar eens een paar te noemen. En zou er al ruimte zijn om te investeren in transport(wegen), dan ziet de fractie van GroenLinks meer heil in echt duurzame investeringen over het spoor en het water.  

………………………………………………
Gerwi Temmink

Stemming

Het amendement krijgt geen steun van andere partijen, waarmee het is verworpen.