Amendement verkoop DELTA Retail

M.b.t. de verkoop van DELTA Retail komt GroenLinks met een amendement 'om onze wensen en bedenkingen te uiten bij de verkoop van DELTA Retail en de daaraan verbonden voorwaarden':

Amendement met betrekking tot agendapunt 10.3 Brief van PS aan GS met wensen en bedenkin-gen t.a.v. verkoop DELTA Retail inclusief voorwaarden voor het vervolg van het lid Gerwi Temmink, in de Statenvergadering van 10-02-2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Bij i.) toevoegen achter “… keuzen rond Wholesale;”

gezien de vele onzekerheden m.b.t. de uitkomsten in fase 3 en de marktontwikkelingen uiten PS hun bedenkingen over de voorgenomen totale verkoop van het netwerk omdat de noodzaak daarvan onvoldoende is aangetoond. In het verlengde van de wens van PS nu geen onomkeerbare besluiten te nemen, verzoekt zij GS nadrukkelijk in de AvA de voorwaarden aan de verkoop van DELTA Retail aan te passen in een richting waaruit blijkt dat de huidige aandeelhouders een meerderheidsbelang houden in het netwerk.       
 
Toelichting amendement

De voorgenomen verkoop van DELTA Retail door DELTA NV op zich wordt voldoende onderbouwd voor de fractie van GroenLinks. Graag hadden wij dit onderdeel voor de aandeel¬houders behouden, maar verkoop is inmiddels onvermijdelijk. Het behoud van werkgelegenheid en de vestigingsplaats in Zeeland als ook de service aan de (Zeeuwse) afnemers zijn hiervoor uiteindelijk belangrijke redenen, evenals de marktconforme opbrengst. Onze wensen en beden¬kingen hebben vooral betrekking op de aan deze verkoop verbonden voorwaarden voor het vervolg.

Telkens is, door zowel PS als GS, be(t)oogd dat er pas sprake kan zijn van een totaaloplossing wanneer helder is wat er met de kerncentrale gaat gebeuren. Niet voor niets is er op 16 december jl. nog een unaniem gesteunde motie naar het kabinet en de Tweede Kamer gegaan om die oplossing te zoeken op landelijk niveau. Het is dan toch wel frappant dat juist het onderdeel dat tot de publieke taken behoort, verkocht zou moeten worden.

Naast de aangehaalde onzekerheden rond fase 3 (met name de uitkomsten van de kabinetsformatie voor EPZ/kerncentrale en de uitkomst van de juridische procedures) laten ook de getoonde scenario’s m.b.t. de marktprijzen ruimte om aan te nemen dat het niet echt nodig is nu al het totale netwerk te verkopen. Het belang van het Zeeuwse netwerk – de specifieke kennis hoe om te gaan met geografische obstakels, met de juiste schaalgrootte en de vertrouwensrelatie met de klanten alsook de noodzakelijk verbinding naar nieuwe toekomstmogelijkheden – heeft de fractie van Groen¬Links al eerder ingebracht. Dit tafelzilver nu helemaal van de hand doen, betekent dat de provincie Zeeland nauwelijks of geen eigen mogelijkheden overhoudt (gezien haar financiële positie) om te investeren in die zaken die juist kansen bieden voor Zeeland; verwoord in o.a. Zeeland 2040 en de actiepunten met bijbehorende voorwaarden van de commissie-Balkenende.

 

………………………………………………
Gerwi Temmink