Amendement zomernota

GroenLinks stelt bij amendement voor de alinea in de Zomernota 'de taakstelling om niet één miljoen euro incidenteel te bezuinigen op de begroting van 2016' te schrappen. Stemming: SP en GroenLinks zijn vóór; daarmee werd het amendement verworpen. De tekst van het amendement, ingediend door Gerwi Temmink:

 

Amendement met betrekking tot Statenvoorstel Zomernota, nr. SERV-10, van het lid Gerwi Temmink, in de Statenvergadering van 6 november 2015

Ontvangen: 3 november 2015

Ondergetekende stelt bij amendement voor de alinea te schrappen uit het Statenvoorstel Zomernota nr. SERV-10 op blz. 9 van bijlage 1 onder paragraaf 3.3.c, die gaat over het voorstel om de taakstelling van één miljoen euro incidenteel te bezuinigen op de begroting van 2016 niet toe te passen (in tegenstelling tot de afspraken uit het coalitieakkoord) en aan het dictum toe te voegen:

  • Een incidentele taakstelling op te nemen van € 1 miljoen in begroting 2016 op beïnvloedbare materiële posten en dit via begrotingswijziging toe te voegen aan de reserve incidentele doelstellingen

Toelichting amendement

  • De taakstelling vanuit het coalitieakkoord om per jaar één miljoen euro incidenteel te bezuinigen is volgens het Statenvoorstel Zomernota (bijlage 1, paragraaf 3.3.c) niet nodig voor 2016, omdat deze doelstelling al wordt gehaald in de 2e budgetbewakingsronde 2015.
  • De stand van de algemene reserve komt in 2016 fors onder het vereiste minimum van 25 miljoen euro.
  • Er dient voldoende budgettaire ruimte beschikbaar te zijn om knelpunten in 2016 te kunnen opvangen.
  • De risicoparagraaf - blz. 84 uit begroting - toont aan dat er naar verwachting voor de komende jaren nogmaals miljoenenoverschrijdingen te verwachten zijn op grote projecten als Sloeweg (geschat op minimaal 2,5 miljoen euro), Tractaatweg (5 miljoen euro), Thermphos (0,25 miljoen euro) e.a.
  • Op deze pagina is nog geen melding gemaakt van de onlangs geconstateerde tegenvaller van 3 miljoen euro op het project Waterdunen.
  • De minder florissante financiële positie van de provincie is geen goed signaal naar het bedrijfsleven en partners en dit beeld past evenmin in de toekomstplannen van en voor onze provincie en burgers.
  • Er is al een aantal knelpunten bekend zoals rond onder andere het OV.
  • De provincie dient een gedegen financieel beleid te voeren met sluitende begrotingen voor de komende jaren - waarbij de algemene reserve het minimaal vereiste niveau haalt - en er dient eveneens voldoende ruimte over te blijven om knelpunten te kunnen bekostigen.

De fractie van GroenLinks vindt het dan ook noodzakelijk de voorgenomen bezuiniging van 1 miljoen incidenteel op de begroting 2016 alsnog uit te voeren.

…………………………………………………
Gerwi Temmink
GROENLINKS