Antwoorden op vragen over reorganisatie bij Delta N.V.

De ophanden zijnde reorganisatie van Delta N.V. houdt de gemoederen bezig. De aandeelhouders buigen zich over de vraag of zij garant willen staan voor een een lening van 200 miljoen euro. Intussen is Stanley Morgan op zoek naar potentiële kopers. Gerwi Temmink stelde op 30 maart jl. vragen. GS antwoorden als volgt:

Toelichting

De ophanden zijnde reorganisatie van Delta N.V. houdt de gemoederen bezig.

De aandeelhouders van Delta NV - waaronder de provincie Zeeland - buigen zich momenteel over de vraag of zij garant willen staan voor een lening t.w.v. 200 miljoen euro (of meer) op Evides, een publiek en gezond onderdeel van Delta NV. Dit is geadviseerd vanuit Delta N.V. en wordt ondersteund door de aandeelhouderscommissie (AHC), waarin gedeputeerde mw. Schönknecht zitting heeft namens de provincie Zeeland. Op die manier dient voorkomen te worden dat onderdelen van het bedrijf op korte termijn verkocht moeten worden.

In de week voor Pasen viel uit diverse media, waaronder Het Financieele Dagblad en Omroep Zeeland, op te maken dat Morgan Stanley echter per direct op zoek is naar potentiële kopers voor (onderdelen) van Delta N.V. Met als gevolg o.a. een fors verlies aan werkgelegenheid. Het (b)lijkt dat Delta NV twee verschillende trajecten volgt, elk gevoed door een andere (dure) adviseur van het bedrijf. Enerzijds een traject dat past in de vastgestelde strategie: vooralsnog doorgaan als multi-bedrijf, nu samenwerken en verkoop onmogelijk zijn vanwege het grote blok aan het been, de kerncentrale, en de splitsing die nadert. Anderzijds blijkbaar toch direct de boer op om onderdelen te verkopen. En ondertussen bij alle aandeelhouders pleiten om garant te staan voor zo’n lening…

Ondanks het gegeven dat men broedende kippen beter met rust kan laten, roepen deze tegenstrijdigheden bij de fractie van GroenLinks de volgende vragen op:

Vragen

 1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving in de genoemde media over het gegeven als zou Morgan Stanley actief op zoek zijn naar kopers voor (onderdelen van) Delta NV.? Zo ja, was deze informatie nieuw voor u, of was u reeds bekend met de strekking/inhoud?
  Wij zijn op de hoogte van de door u genoemde berichtgeving. In uw Statenvergadering van 5 februari 2016 is het Voorstel Toetsingskader herstructuring vastgesteld (kenmerk 15018012). In dit voorstel is vermeld dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van DELTA op dit moment de mogelijkheden verkennen voor herfinanciering en verkoop van onderdelen.
 2. Aangenomen dat de berichtgeving klopt: bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat hetgeen Morgan Stanley beoogt te bereiken voor Delta NV, nl. verkopen, radicaal ingaat tegen het advies van Emundo Capital en de AHC om de oplossing te zoeken in (een garantstelling op) een lening? En tegen de – mede door Provinciale Staten van Zeeland onderschreven – strategie van het bedrijf? Zo nee, waarom niet?
  Nee, het advies van Emendo Capital en de door de AHC onderschreven strategische route gaan uit van het verkennen van meerdere scenario’s om uiteindelijk uit de haalbare opties de meest aantrekkelijke te kunnen kiezen. Gegeven de positie waarin DELTA zich bevindt is flexibiliteit daarbij onontbeerlijk. Het door Provinciale Staten vastgestelde toetsingskader geeft duidelijke uitgangspunten mee voor de bepaling van de uiteindelijke strategische keuzes.
 3. Aangenomen dat de berichtgeving klopt: kennen Gedeputeerde Staten en de AHC de opdracht aan Morgan Stanley en zo ja, sinds wanneer? Mocht dit eerder zijn dan uit de berichtgeving in de media, waarom is dit dan niet specifiek gemeld aan Provinciale Staten (en andere aandeelhouders)?
  Morgan Stanley heeft al sinds 2014 een advies relatie met DELTA en was onder andere betrokken bij de verkoop van Indaver. Met het oog op het antwoord bij vraag een kunnen wij ons voorstellen dat DELTA in haar verkenningen (weer) gebruik maakt van een eigen adviseur.
 4. In de statuten van Delta NV staat dat aandeelhouders invloed kunnen uitoefenen op belangrijke besluiten, evt. door een extra aandeelhoudersvergadering te eisen. Aangenomen dat de berichtgeving klopt: heeft de AHC overwogen of heeft zij voor ogen om op die manier invloed uit te oefenen op het besluit? GroenLinks wijst hier nogmaals op de vermeende tegenstelling t.o.v. de vastgestelde bedrijfsstrategie. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer mogen wij dan wat van de AHC verwachten?
  Op dit moment is er voor ons en de AHC geen aanleiding om een Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders (BAvA) door DELTA uit te laten schrijven.
  Door de RvB/RvC van DELTA zal een voorstel ter besluitvorming aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd. Voorafgaand zal een voorstel aan uw Staten worden voorgelegd. In de periode juni/november 2016 is het besluitvormings-proces van Raden en Staten voorzien.