Beantwoording vragen beheer collectie Hans Warren

GroenLinks stelde op 30 oktober jl. vragen over de verdwijning uit en het beheer van de geschonken collectie Hans Warren. Overigens is GroenLinks er geenszins op uit een partij voor te trekken. Het gevolg van het conflict van de erfgenaam van Hans Warren en ZB (Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) is bijvoorbeeld de sluiting van de Krantenbank, die iedereen raakt. Daarom is GroenLinks voor ingrijpen of bemiddelen door de provincie, omdat iedereen daarbij gebaat is. Vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

Toelichting

Uit een artikel in de PZC van 13 oktober jl. blijkt dat de erfgenaam van Hans Warren, dhr. Molegraaf, spijt heeft dat hij de gehele Warren-collectie – bestaande uit o.a. dagboekcahiers vanaf 1942, schilderijen, tekeningen, biografische documenten, correspondentie en manuscripten – heeft geschonken aan de Zeeuwse Bibliotheek na het overlijden van Hans Warren in 2001.

In 2004 is deze overdracht notarieel vastgelegd onder een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn dat de auteursrechten berusten bij de erfgenamen en dat zij altijd onvoorwaardelijke toegang tot de collectie zullen krijgen. Die toegang is noodzakelijk voor de verzorging ervan en omdat dhr. Molegraaf wil zorgdragen voor de ontsluiting van de totale papieren nalatenschap en het maken van een biografie over Hans Warren. Een deel van diens geschriften is al gedigitaliseerd in de Krantenbank Zeeland. De ZB heeft zich verplicht op te treden als een goed huisvader. Voor de digitale ontsluiting wenst de ZB echter niet te betalen. De Krantenbank is daarom nu helaas offline.

Bovendien blijken er 2 dagboekcahiers te zijn verdwenen. En de toegang(sleutel) tot de collectie in de kluis waar alles is opgeslagen, is dhr. Molegraaf ontzegd. De nieuwe directeur van de ZB beweert dat dhr. Molegraaf nog steeds alles mag opvragen en inzien. Dhr. Molegraaf houdt tal van vragen, waarop hij (nog) geen antwoord krijgt. Ook niet van de advocaat van de ZB.

De provincie is een forse subsidieverstrekker aan de ZB. Cultuur(bewaking) is ook een van de kerntaken van de provincie. GroenLinks onderschrijft het cultuurhistorische belang van (de biografie over) Hans Warren en diens werken en stelt daarom de volgende vragen.

Vragen

 1. Bent u bekend met en gekend in de bovenstaande geschillen tussen dhr. Molegraaf en de ZB?
  Ja, via bestuurlijk overleg met de ZB.
 2. Bent u net als GroenLinks van mening dat Zeeland gebaat is bij een toegankelijke collectie van en een afgeronde biografie over Hans Warren?
  Ja, daarvoor hebben wij in de periode 2004-2006 incidenteel € 49.000 beschikbaar gesteld voor de ontsluiting van deze collectie door dhr. Molegraaf.
 3. De provincie Zeeland is een belangrijke subsidieverstrekker van de ZB. Zijn er voorwaarden bij die subsidiëring op grond waarvan u kunt ingrijpen? Zo ja, welke? Bent u sowieso bereid u op korte termijn aan te bieden als bemiddelaar? Waarom wel/niet?
  Met de ZB worden jaarlijks prestatie-afspraken gemaakt over o.a. het beheer en ontsluiting van bewaarcollecties (oud bezit / bijzondere collecties). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij ZB.Ons collegelid De Reu heeft op 2 oktober via mail aan dhr. Molegraaf laten weten in deze kwestie indien nodig bemiddelend te willen optreden. Van dit aanbod is geen gebruik gemaakt.
 4. Is er beleid voor archivering van Zeeuws erfgoed? Zo ja: wat houdt dat in en wie is daarvoor verantwoordelijk? Zo nee: acht u dit van belang en wilt u zich hiervoor inzetten?
  Vanuit het provinciale cultuur- en archiefbeleid en op grond van wettelijke taken Archiefwet en de aankomende Erfgoedwet zijn hierover afspraken gemaakt met SCEZ, ZB, Zeeuws Museum en Zeeuws Archief.
 5. Weet u of kunt u achterhalen of de directeur van de ZB aangifte heeft gedaan van de verdwijning van die 2 cahiers? Zo ja, is hiervan een kopie/bewijs? Zo nee, waarom is dit (nog) niet gedaan?
  De directeur van de ZB heeft desgevraagd aangegeven dat tussen het moment van constatering van verdwijning door dhr. Molegraaf (maart 2015) en zijn bericht daarover aan de ZB (september 2015) er veel kostbare tijd verloren is gegaan. Hij heeft besloten geen aangifte meer te doen bij de politie, maar de zaak in behandeling te geven bij Hoffmann Bedrijfsrecherche BV.
 6. Weet u of kunt u achterhalen of de nalatenschap van Hans Warren verder nog compleet is? Zo nee: op welke wijze zou dit gegarandeerd en gecontroleerd kunnen worden nu dhr. Molegraaf niet meer in de kluis mag om de gehele collectie te kunnen zien/verzorgen/vastleggen?
  Op verzoek van ons collegelid De Reu heeft de ZB aan dhr. Molegraaf voorgesteld de nalatenschap in de kluis te controleren op volledigheid. Tevens is door de ZB voorgesteld een aparte ruimte te construeren voor de collectie met exclusieve toegang voor dhr. Molegraaf.

In de media:

PZC: GroenLinks: 'ingrijpen in conflict ZB en erfgenaam Warren'