Beheerkader infrastructuur Zeeland Statenvergadering 2 maart 2018 - betoog Gerwi Temmink

In de Statenvergadering van 2 maart 2018 stond het onderwerp "beheerkader infrastructuur Zeeland"op de agenda. Hieronder het betoog van statenlid Gerwi Temmink. Een deel van de discussie ging over ecologisch bermbeheer. GroenLinks vindt dat dit structureel - als beleid - in het beheerkader opgenomen dient te worden. 

 

Voorzitter,

We weten het allemaal. Onze provincie laat zich kenmerken als land in zee. Dat houdt in: veel onderhoud, vervanging en vernieuwing aan wegen en vaarwegen. De fractie van GroenLinks is blij dat de problemen hieromtrent nu eens goed in beeld gebracht zijn en dat er een voorstel ligt om deze integraal en slimmer aan te gaan pakken. Met behulp van assetmanagent wel te verstaan.

Het uitgangspunt onderschrijven we. Dat wat minimaal noodzakelijk is volgens wet- en regelgeving dient te gebeuren met de nodige middelen en op de juiste momenten. Dus niet meer vooruitschuiven of in de verleiding komen om voor tijdelijke oplossingen te gaan met wat plak- en pleisterwerk.

Gezien de financiële positie van de provincie is het voor mijn fractie begrijpelijk dat er weinig ruimte overblijft om uitvoering te geven aan extra beleid. Goed dat er toch een drietal uitwerkingen van beleidsdoelstellingen verwerkt zijn.

Voorzitter, ik zie mijn collega’s denken. Als dit voorstel dan zo in de smaak valt van GroenLinks, waarom heeft de fractie dan nog spreektijd aangevraagd?

Nou wij hebben nog 2 aandachtspunten: de risico’s en het ecologisch bermbeheer.

Kijken we naar de verkeersveiligheid, het imago en de juridische kant dan blijkt uit dit voorstel dat die risico’s voldoende worden afgedekt. Dat geldt ook voor het financiële verhaal op de langere termijn. Op voorwaarde dat we voor de komende 10 jaar nog 12,8 miljoen euro weten te vinden. GroenLinks erkent die noodzaak en wacht af met welke dekkingsvoorstellen GS later komt.

Dat GroenLinks het ecologisch bermbeheer graag voor permanent opgenomen ziet worden zal u niet verbazen voorzitter. Want waarom zouden we dat niet doen? Er zijn redenen genoeg om ecologisch bermbeheer wel te blijven doen:

  • Niet alleen omdat het financieel gezien om een relatief laag bedrag gaat.

  • Zou je nu stoppen met ecologisch bermbeheer betekent dit dat je aan kapitaalvernietiging doet ten opzichte van eerder gedane investeringen in die bermen (o.a. ten behoeve van het beschermen, bestuiven, beleven en de biodiversiteit zo bevestigde GS, zie verder reactie op het amendement).

  • Ecologisch beheerde wegbermen bevatten kleurrijkere planten en dragen bij aan de attractiviteit van de wegen en dus aan het toeristisch product.

  • Het niet meer ecologische beheren van de bermen zal de bermen soortenarmer en voedselrijker maken. Die voedselrijkere bodem zal het noodzakelijk maken om vaker te maaien. Hoge plantengroei en het maaien op zich, leveren verkeersonveilige situaties op. Ecologisch bermbeheer kan derhalve bijdragen aan de verkeersveiligheid.

  • Wegbermen (en akkerranden) met een hoge biodiversiteit bieden schuilplaatsen aan insecten die van belang kunnen zijn voor de landbouw. Ecologisch beheerde wegbermen dragen derhalve ook bij aan de verduurzaming van die landbouw

  • Zowel de biodiversiteit als de verduurzaming van de landbouw zijn provinciale ambities op beleidsterreinen waar wij verantwoording voor dragen, ook voor de jaren na 2021.

 

GroenLinks is daarom mede-indiener van een amendement dat zodadelijk ingediend wordt door D66. Voorzitter, tot slot van mijn 1e termijn nog een vraag VRAAG aan GS:

Als we straks het ecologische bermbeheer voor de komende 10 jaar hebben vastgelegd is dat dan niet een goed moment om in overleg te gaan met andere wegbeheerders om samen op te trekken naar een ecologische bermbeheer in heel Zeeland? Bent u bereid dit te doen?

GS gaf aan volledig achter dit amendement te staan, maar vroeg om hem aan te houden, want dan kon men in de komende maanden een Europese subsidie aanvragen voor dit voornemen: of voor de helft van dit bedrag of voor 100 ha. Daarover gaat PS later besluiten. GS zegde toe in oktober/novermber met voorstel hiervoor te komen in de lijn met het beleid.

10 Motie vreemd aan de orde van de dag: de moties van PvZ over ZMf en ZB allebei niet gesteund; zowel qua inhoud als qua planning niet des GroenLinks.