Belastingboete over NAR

Op 20 december 2016 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in hoger beroep geoordeeld dat de Belastingdienst een vrijwillige vertrekregeling niet mag behandelen als een verkapt vroegpensioen. Dit zou betekenen dat de fiscus geen zware fiscale boete meer mag opleggen. Zeeland trof in 2012 een dergelijke regeling. GroenLinks stelde op 6 jan. jl. vragen:

Toelichting

Op 20 december 2016 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in hoger beroep geoordeeld dat de Belastingdienst een vrijwillige vertrekregeling niet mag behandelen als een verkapt vroegpensioen. Dit zou betekenen dat de fiscus geen zware fiscale boete meer mag opleggen.

De Belastingdienst is tot op heden van mening dat een dergelijke regeling gezien moet worden als een verkapt vroegpensioen, als een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Volgens het Hof een onterechte zienswijze, omdat dit vrijwillig uittreding zou bemoeilijken, sterker nog: tegenhouden aangezien niemand die boete wil. Of de staatssecretaris hiertegen in beroep gaat, is nog onduidelijk. O.a. in Het Financieele Dagblad van 2 januari 2017*+** wordt over de uitspraak van Het Gerechtshof in Den Bosch gepubliceerd.

Aangezien de provincie Zeeland met de Non-Activiteitsregeling (NAR) – bij besluit van 6 maart 2012 –een dergelijke regeling heeft getroffen, roept dit voor de fractie van GroenLinks nieuwe vragen op.

 1. Heeft het college van GS kennis genomen van de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en de informatie hierover in o.a. het FD?
  Ja.
 2. Kan het college aangeven of de uitspraak van toepassing is op alle regelingen m.i.v. 2017, of dat deze ook met terugwerkende kracht toegepast mag worden? Zo ja, tot hoever reikt die terugwerkende kracht dan?
  De uitspraak is alleen van toepassing bij een vrijwillige vertrekregeling, die openstaat voor alle medewerkers van een werkgever. Deelname aan de NAR stond alleen open voor 57-plussers. In een door de  provincie ingestelde cassatieprocedure heeft de Hoge Raad al geoordeeld dat er bij de NAR sprake is van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Verder is de Belastingdienst inmiddels  (pro forma) bij de Hoge Raad in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het  gerechtshof. Vraag is dus nog hoe de Hoge Raad eventueel oordeelt over de  uitspraak van het hof.
 3. Stel dat de uitspraak overeind blijft en met terugwerkende kracht van toepassing verklaard kan worden op o.a. de NAR, is het College dan voornemens om het reeds betaalde deel van de boete van 16 miljoen euro terug te vorderen van de Belastingdienst?
  Zoals hiervoor al is aangegeven, heeft de uitspraak geen gevolgen voor de met betrekking tot de NAR opgelegde RVU-heffing.
 4. Is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat deze evt. terug te vorderen gelden in eerste instantie benut moeten worden om de ex-medewerkers die gebruik maken van de NAR tot hun pensioengerechtigde leeftijd van de afgesproken regeling gebruik te laten maken voor zover dat nog niet geregeld is?
  Volgens de NAR worden de nadelige gevolgen van de gewijzigde pensioendatum voor NAR-deelnemers al volledig gecompenseerd.
 5. Is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat evt. daarna resterende meevallers uit deze terugvordering in de algemene reserve moeten worden opgenomen? Temeer omdat daar vanaf 2017 naar alle waarschijnlijkheid een fors beroep op gedaan moet worden als gevolg van o.a. Thermphos. Zo nee, waarom niet?
  Er is geen sprake van een terugvordering.
  *:   https://fd.nl/economie-politiek/1181599/belastingdienst-mag-vrijwillige-...
  **: https://fd.nl/opinie/1181576/hof-zet-fiscus-buitenspel-en-maakt-reorgani...