Beleidsnota verbonden partijen

Op de agenda van PS van 15 juli het Statenvoorstel Beleidsnota verbonden partijen provincie Zeeland 2016 en de gewijzigde Nota verbonden partijen.

De bijdrage van Gerwi Temmink aan de discussie:
 

Voorzitter,

De beleidsnota verbonden partijen ligt voor ons. Dit gaat duidelijk in op de constateringen vanuit de Rekenkamer dat er integraal beleid diende te komen rond verbonden partijen. Dat is een hele verbetering, al blijft de vraag voor GroenLinks hoe je nu als lid van een gemeenteraad of PS goed kunt voldoen aan je kaderstellende, en met name ook controlerende rol, wanneer je alleen maar je gevoelen weer mag geven over stukken als een begroting, jaarrekening of jaarplan. GroenLinks veronderstelt echter ook in de toekomst daar waar dat gewenst of noodzakelijk geacht wordt, een manier te vinden om kritische vragen of standpunten kenbaar te kunnen maken.

Het is in elk geval goed om te constateren dat het PS zijn die bepalen wat een publiek belang is. De door GroenLinks eerder opgemerkte onduidelijkheden hierover in de tekst van de nota zijn aangepast, waarvoor dank.

Veel is in de commissie al aan de orde geweest. Alleen over topsalarissen boven de Balkenendenorm, de Wet normering topinkomens (WNT), hebben wij nog wel een heel duidelijk standpunt: dat kan absoluut niet meer in deze tijd. Wij zijn daarom mede-indiener van een amendement wat door de PvdA zojuist is ingebracht en toegelicht. [Het amendement werd verworpen.]

In de media:

PZC: Geen Balkenendenorm bij Delta