Beleidsplan Goederenvervoer 2012-2018

Het beleidsplan is een uitwerking van het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP). In sept. 2011 is door PS de Kadernotitie Goederenvervoer vastgesteld; dit plan is de invulling daarvan. "Een weinig bezielende nota die de geest ademt van oude wijn in nieuwe zakken", aldus Leen Harpe, die kan instemmen met dit voorstel, behoudens aanleg WCT en verdieping monding Westerschelde.

De bijdrage van Leen Harpe aan dit Statenvoorstel:

Beleidsplan Goederenvervoer 2012-2018

"Ons land treedt de zee tegemoet…

Na de laatste ijstijd kwam Nederland omhoog, waardoor grote stukken grond droog kwamen te liggen. Rivieren uit het binnenland van Europa, zoals de Schelde en de Maas, zorgden ervoor dat Zeeland werd verdeeld in verschillende eilandjes.

De enige provincie IN ZEE is leuk bedacht, maar niet realistisch. Zeeland ligt in de economische driehoek Rotterdam, Antwerpen, Moerdijk.  Zijn dat de externe partijen? (zie blz. 5).
Blz. 10/11 Daarbij draait het niet om de keuze tussen de WCT, of helemaal niks, maar gaat het om het zetten van stappen in containerisatie in de Zeeuwse havens. Dit plan geeft overigens aan dat de WCT , aldus het college, er pas na 2018 zal kunnen komen.

In de periode tot 2018 is de verwachting dat vooruitlopend op de WCT binnen het bestaande havengebied containeroverslag tot stand zal komen. U heeft vier ambities voor verbinden en verknopen. U bent daarbij grotendeels afhankelijk van keuzes die bedrijven maken.

In de paragraaf “Hoofdverbindingen Weq” wordt een scenario geschetst dat ik niet herken. De nota is hier niet onderbouwd. Een stelling als: “Op een nu al druk stuk snelweg kan dit niet goed gaan” is meer emotie dan werkelijkheid. Vraag is ook nog steeds hoe u financieel de verdubbeling van de N62 wilt realiseren? De nota zwijgt daarover! Staat het college garant voor het Vlaamse deel?

Het valt op dat u voor een deel gaat betalen voor rijkstaken. Was dat tot voor kort nog alleen het meebetalen aan wegaanleg; nu gaat ook parkeerplaatsen mede financieren. Aan welke bedragen wordt gedacht? 1)

De sluizen problematiek heb ik verwoord bij het OP. Vraag blijft hoe de ambities worden waargemaakt nu er nog geen enkel zicht is op aanpassingen van de sluizen.

Op laten nemen van VEZA in rijksinvesteringsagenda voor de periode 2020-2028. Waarom niet naar de informateurs?

U wilt de toegang tot de  Westerschelde verdiepen. Hoe past dat in het in deze Staten gevraagde beleid ten aanzien van de Westerschelde? U wilt verder verdiepen terwijl de storm van de derde verdieping nog niet is geluwd.

Pas in 2015 en 2017 zullen uitgebreidere voortgangsrapportages voor dit beleidsplan worden opgesteld. Deze voortgangsrapportages zullen aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Dat meent u niet!  Pas aan het eind van deze statenperiode zien wij wat van het resultaat?

MdV, De nota is weinig bezielend en ademt de geest van oude wijn in nieuwe zakken. Wat GroenLinks betreft mag deze nota voor kennisgeving worden aangenomen."

________________________________________________

1):  De provincie is bereid financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van twee beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens binnen Zeeland.