Bestedingsruimte 2012

Het viel GroenLinks op dat de Statenagenda de laatste tijd behoorlijk mager is. Anderzijds ‘barst’ het in het collegeprogramma van goede voornemens. Is er sprake van discrepantie? GroenLinks stelde op 13 maart jl. vragen over de bestedingsruimte in de begroting. Verderop de antwoorden van GS.

(13 maart 2012) Toelichting

Graag had GroenLinks tijdens de afgelopen Statenvergadering een motie aangenomen gezien tot het uitvoeren van een quickscan door de Rekenkamer met als doel te onderzoeken hoe de begroting 2012 zich verhoudt tot de geplande uitgaven en welke overschotten daaruit mogelijk kunnen ontstaan. Voor de overwegingen: zie de link naar de motie. Gelet op de magere Staten-agenda’s van de laatste tijd en - voor zover ons bekend - het achterblijven bij het tempo dat in begroting en collegeprogramma is gepland, komt het ons voor dat er ‘geld over is’.

Als voorbeeld wordt verwezen naar het groot aantal stelposten die in de oorspronkelijke begroting 2012 is opgenomen waarvan wij graag willen weten hoe de stand van zaken is per heden. Voor zover de GroenLinks fractie na kon gaan, zijn er alleen al op deze stelposten voor ruim € 8 mln nog nauwelijks uitgaven geboekt. Belangrijke(r) vraag is, hoe is het met het uitgavenpatroon gesteld van de hele begroting?

Vragen

1.    Herkent u zich in het beeld van bovenstaande?
In het beeld dat de uitvoering van het collegeprogramma ‘Stuwende Krachten’ achterblijft bij het gedacht tempo kunnen wij ons niet herkennen. In een aparte rapportage worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang. Daaruit blijkt dat slechts enkele acties en voornemens vanuit college- programma niet gerealiseerd worden, maar het overgrote deel van de acties en voornemens bij de uitvoering op schema ligt of zelfs al afgerond is. Genoemde rapportage wordt binnenkort naar PS gezonden.

2.    Kunt u grosso modo aangeven welke bedragen er in de begroting 2012 zijn geraamd en tot welke bestedingen dat heeft geleid?
De omvang van de provinciale begroting 2012 is € 362 miljoen. Bij de bestedingen is er een onderscheid te maken. De materiële uitgaven voor de verschillende provinciale taken alsmede de personeelskosten verlopen voor een groot gedeelte gelijkmatig over het jaar. Dit geldt ook voor de subsidie uitgaven, maar bij de meeste posten zijn er al verplichtingen aangegaan voor de nog resterende maanden van dit jaar.

3.    Op welke van deze posten gaat het om (nog) niet bestemd geld?
De budgettaire ruimte in de provinciale begroting 2012 is volledig bestemd. Een deel van de budgetten is in afwachting van concrete bestedingsplannen voorlopig ‘geparkeerd’ op stelposten. Er is hiervoor wel een bestemming, maar wij hebben nog niet ingestemd met het doen van uitgaven ten laste van deze posten. In totaal gaat het om een bedrag van ruim € 16 miljoen. De grootste posten betreffen:

  • € 9 miljoen, dat in de Najaarsnota beschikbaar is gesteld voor het oplossen van de ILG-problematiek;
  • € 2 miljoen van de economische budgetten, inclusief onderwijs;
  • € 1,4 miljoen voor de kosten verbonden met de reorganisatie;
  • € 2,6 miljoen voor leefbaarheid, bevolkingsontwikkeling en krimp.

4.    Hoe verhouden de bestedingen zich tot de aanvankelijke planning?
Zoals bij antwoord 2 is aangegeven verlopen de materiële uitgaven voor de verschillende provinciale taken alsmede de personeelskosten voor een groot gedeelte gelijkmatig over het jaar. Dit geldt ook voor de subsidie uitgaven, maar voor de meeste posten zijn er al verplichtingen aangegaan voor de nog resterende maanden van dit jaar. Op dit moment wordt de eerste ronde van de budget-bewaking voorbereid. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar eventuele ruimte in begrotings-posten. De resultaten van de eerste ronde budgetbewaking worden in de derde begrotingswijziging in mei aan u voorgelegd ter behandeling in de vergadering van Provinciale Staten van 22 juni 2012. Dit is gelijktijdig met de behandeling van de Voorjaarsnota.

5.    Verwijzend naar bijgaand overzicht; klopt het dat er sprake is van onderbesteding?
Eventuele onderbesteding wordt bij de 1e ronde budgetbewaking of eventueel bij de 2e ronde budgetbewaking in het najaar aangegeven.

6.    Zo ja, kunt u dit aan de Staten kenbaar maken in de voorjaarsnota van juni a.s.?
Zoals bij antwoord 4 is aangegeven worden de resultaten van de 1e ronde budgetbewaking gelijktijdig met de Voorjaarsnota behandeld. De eventueel hieruit voortvloeiende ruimte wordt meegenomen in de Voorjaarsnota.

_____________________________________________________________________

De link naar de motie Bestedingsruimte: http://zeeland.groenlinks.nl/node/80290