1.1         BETER WONEN

Iedereen verdient het om te kunnen wonen op een fijne plek waar je je thuis voelt. Maar zo’n fijn thuis in de stad of dorp waar je wilt wonen, is voor veel mensen onbereikbaar geworden.  Er is behoefte aan woningen. Om die redenen zet de PvdA en GroenLinks zich in verschillende gemeenten in voor de zogenaamde opkoopbescherming. Wie een huis koopt, moet er ook gaan wonen. We gaan leegstand tegen met nieuwe maatregelen zoals een lokale leegstandsverordening. Zo kan de gemeente ingrijpen als investeerders nodeloos woningen leeg laten staan. We gaan het permanent recreatief verhuren van woningen in de kernen via bijvoorbeeld airbnb tegen. Het kan zo zijn dat op basis van woningtekorten het in de toekomst nodig is om (delen van) recreatieparken in de toekomst toe te voegen aan de voorraad voor permanente woningen. Er ligt een forse woonopgave voor ons, die individuele gemeenten niet alleen kunnen oplossen. Samenwerking tussen gemeenten en provincie is cruciaal om tot een toekomstbestendige woningvoorraad te komen die in kwaliteit en kwantiteit aansluit op de vraag van onze inwoners. Bestaande woningen zullen verduurzaamd en levensloopgeschikt gemaakt moeten worden. De leefbaarheid in de wijken en dorpen zal op peil gehouden moeten worden en tot slot zal er passende nieuwbouw moeten zijn naast innovatieve flexibele woonvormen.

 

1.           We willen dat de provincie zich veel actiever bemoeit met de woningbouw in Zeeland en daarvoor gebruik maakt van de suggesties die de Rekenkamer Zeeland hiervoor gegeven heeft. Hieronder valt ook het tegengaan van de opkoop van huizen voor toeristische verhuur en het tegengaan van spookdorpen.

 

2.           We (ver)bouwen zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom en op een klimaatadaptieve en natuur-inclusieve manier. Door duurzaamheidseisen te stellen bij nieuwbouw-, herbouw- en renovatieprojecten, creëren we een afzetmarkt voor duurzaam hout en hergebruik van materialen.

 

3.           We stimuleren de bouw in dorpen en kleine kernen om daar de leefbaarheid op peil te houden en op een verantwoorde manier de voorzieningen te kunnen blijven bieden.

 

4.           Door sociale eisen in de regionale woonbouwprogrammering op te nemen, sturen we op de betaalbaarheid van woningen: bij de bouw van nieuwe woningen moet de meerderheid bestemd zijn voor huishoudens met lage en middeninkomens (sociale huur, middenhuur en sociale koop).

 

5.           We willen betaalbare ruimte bieden voor nieuwe samenlevingsvormen: woongemeenschappen (diverse doelgroepen, combinaties, ook specifiek voor oudere inwoners, jongeren, mensen met een beperking, begeleid wonen, nieuwkomers) waarbij we ook kijken naar het efficiënt inzetten van de niet benutte bestaande wooncapaciteit.

 

6.           Er liggen verschillende initiatieven om snel en duurzaam flexibele “tiny houses achtige” projecten te realiseren die voor verschillende doelgroepen gebruikt/ingezet kunnen worden en bovendien verplaatst kunnen worden. De Provincie dient hier actief aan bij te dragen. Wij pleiten voor de realisatie van minimaal 1000 tiny houses.

 

7.           We willen dat de provincie actiever in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en EnergiekZeeland.nl zo spoedig mogelijk huizen met een slecht of matig energielabel gratis van advies voorziet voor verduurzaming en gratis eerste verbeteringen uitvoert.

 

8.           We willen dat de provincie stimuleert dat bouwbedrijven en boeren gaan investeren in natuurlijke materialen voor de bouw, zoals hennep, vlas, lisdodde en hout. Daarmee ontstaan nieuwe, innovatieve verdienmodellen die CO2 vastleggen, bijdragen aan de natuur en bestaanszekerheid opleveren voor de boeren.