Bezuiniging op infrastructuur / verschuiving naar sociale agenda

Het kabinet bezuinigt alsnog 250 miljoen euro op het fonds voor infrastructuur. Hans Spekman en Diederik Samsom verwoorden dat als volgt: "Om het evenwicht in het pakket te bewaren hebben we 250 miljoen gerealiseerd voor de sociale agenda. Daarmee kunnen we in de sfeer van ontslag en WW een aantal zaken versterken. Die 250 miljoen wordt gevonden in de infrastructuur." GroenLinks stelde op 16 nov. jl. vragen, oa of geplande investeringen in Zeeland onder druk komen staan. Volgens GS wordt de kans op toekomstige projecten (VeZA, knooppunt Zoomland, afslag Goes en N57/N59) verder gereduceerd:

Toelichting

Het kabinet gaat alsnog 250 miljoen euro bezuinigen op het fonds voor infrastructuur. Hans Spekman en Diederik Samsom verwoorden dat als volgt:

"Om het evenwicht in het pakket te bewaren hebben we 250 miljoen gerealiseerd voor de sociale agenda. Daarmee kunnen we in de sfeer van ontslag en WW een aantal zaken versterken. Die 250 miljoen wordt gevonden in de infrastructuur" 1)

Vragen

 1. Ondersteunt het college de gedachtevorming van het kabinet over de verschuiving van budget van infrastructuur naar de sociale agenda?
  De verschuiving van budget van infrastructuur naar de sociale agenda is onderdeel van het regeerakkoord tussen twee partijen, die een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vertegenwoordigen. Dit is een politieke beslissing die op nationaal niveau is genomen.
 2. Komen hierdoor geplande rijksinvesteringen in Zeeland onder druk te staan en, zo ja: welke zouden dat kunnen zijn?
  De ombuiging betreft een korting op de voeding van het infrastructuurfonds. Vanuit dit fonds worden investeringen gedaan in Rijkswegen, waterwegen en spoorinfrastructuur. De verantwoordelijk minister heeft in de media reeds te kennen gegeven dat de bezuiniging naar evenredigheid zal plaatsvinden over de genoemde modaliteiten. Een definitief besluit over de verdeling naar modaliteit en/of naar regio is nog niet genomen.
  Projecten die in de uitvoeringsfase zitten worden in elk geval niet geraakt door deze bezuiniging. Wel zijn er enkele projecten waar wij voor de toekomst aandacht voor vragen van het Rijk. Voorbeelden zijn VeZA, knooppunt Zoomland bij Bergen op Zoom, zuidelijke afslag Goes en de N57/N59. Gelet op deze bezuiniging is de kans op een investeringsbeslissing voor deze projecten verder gereduceerd.
 3. Ligt het niet voor de hand als provincie, zeker nu, zeer terughoudend te zijn met het financieel ondersteunen van rijksinfrastructuur?
  Gelet op de beperkte middelen waarover de provincie Zeeland de beschikking heeft zijn er nauwelijks mogelijkheden mee te betalen aan Rijksinfrastructuur. Bovendien dient de provincie Zeeland deze schaarse financiële middelen uitsluitend in te zetten op de kerntaken. In het recente verleden zijn de provincies gekort op het provinciefonds met als argument dat zij (gemiddeld genomen) substantieel mee betaalden aan niet-kerntaken.
  In zeer uitzonderlijke situaties hebben wij in het recente verleden een uitzondering gemaakt op het basisprincipe niet mee te betalen aan Rijksinfra-structuur. Daarbij dient gezegd dat het ministerie van I&M als principe hanteert dat de regio mee betaalt als sprake is van een "regionaal project". Wij maken daarbij onze eigen afweging.
  Voorbeelden van uitzonderingen zijn de zeesluis bij Terneuzen en in het verleden de N57.
 4. Waar het Rijk Zeeland in deze al niet bovenaan het lijstje had staan, is het voor de hand liggend dat er in deze Statenperiode geen beroep op de provinciale middelen zal worden gedaan. Worden de hiervoor gereserveerde gelden van ca. € 5 miljoen deze beleidsperiode nog wel besteed nu het kabinet als het ware lijkt ‘af te haken’?
  Wij delen uw eerste conclusie inzake de prioritering van het Rijk niet. Met gerealiseerde en nog te realiseren werken (N57, N61, N62 w.o. tunnel Sluiskil, zeesluis Terneuzen) is een aanzienlijke hoeveelheid Rijksmiddelen gemoeid.
  Er zijn in zijn algemeenheid geen provinciale middelen gereserveerd voor cofinanciering van Rijksprojecten. Wel is de provincie Zeeland verplichtingen aangegaan een bijdrage te leveren voor enkele specifieke projecten namelijk de zeesluis bij Terneuzen en de zuidelijke afslag bij Goes.
  Het is een vereiste dat in de begroting steeds op een actuele wijze de projecten geraamd worden, waaraan de provincie zich verplicht heeft vanuit provinciaal beleid. Daarom zijn er voor deze projecten ook ramingen opgenomen.
  Gelet op de internationale context en mogelijk Europese subsidie verwachten wij niet dat de Zeesluis geraakt zal worden door deze bezuiniging. Wat betreft de zuidelijke afslag Goes, doen wij onze toezegging voor een financiële bijdrage gestand. Dit staat los van het feit of het kabinet voor dit project middelen wil reserveren. Bovendien hebben de ramingen in de provinciale begroting voor het project in Goes ook betrekking op BDU ondersteuning op gemeentelijke infrastructuur en aansluiting op provinciale infrastructuur. Het is een onderling afgestemde raming tussen Rijk, Provincie en Gemeente Goes.
  Daadwerkelijke besteding zal echter niet meer in deze collegeperiode plaats vinden.
 5. Vindt u, gelet op het gestelde in het regeerakkoord over de normeringssystematiek, het nog langer wenselijk mee te financieren in rijksprojecten? 2)
  Zie de antwoorden bij vraag 3 en 4.
 6. Wilt u er bij het kabinet op aandringen dat de uitname van 250 miljoen niet ten koste zal gaan van het OV? Juist voor een dunbevolkte provincie als Zeeland is dat meer dan ongewenst.
  Wat betreft OV dient onderscheid gemaakt te worden tussen investeringen en exploitatie. Omdat de bezuiniging het infrastructuurfonds betreft, zal waarschijnlijk de bezuiniging ook bij infrastructuur terecht komen en niet bij de exploi-tatiegelden. Dit kan b.v. inhouden dat investeringen in het spoor achterwege blijven of vertraging oplopen.
  Mocht evenwel deze bezuiniging er direct of indirect toe leiden dat de dienstverlening op het spoor verder achteruit gaat, dan zullen wij dat zeker in het voorjaarsoverleg met de minister aan de orde stellen.

----------------------------------------------------------------------

1) http://www.pvda.nl/berichten/2012/11/Alternatieve+maatregelen+zorgpremie
2) De doorwerking van de normeringsystematiek (samen trap-op-trap-af) leidt tot een daling van het Gemeentefonds/Provinciefonds

____________________________________________________________________________________

In de media:

PZC: Verbetering wegen in Zeeland in gedrang door bezuinigingen Rijk