Brief aan GS met voorstel extra Statenvergadering

Statenlid Leen Harpe stuurt het college van Gedeputeerde Staten brief met het voorstel een extra Statenvergadering te houden. Er spelen naar zijn idee twee zaken die zich aan het oog van Provinciale Staten lijken te onttrekken: de uitwerking van de ambtelijke organisatie en de uitvoering van het natuurakkoord. Verderop de inhoud van de brief.

Aan de commissaris van de Koningin,
i.a.a. het college van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis, Abdij 6
4331 BK  Middelburg

Onderwerp: Voorstel extra Statenvergadering
20 februari 2012

Geachte mevrouw Peijs, beste Karla,

Er spelen thans twee zaken die zich voorshands aan het oog van Provinciale Staten lijken te onttrekken. Genoemd kunnen worden:
•    de uitwerking reorganisatie van de ambtelijke organisatie;
•    de uitvoering van het natuurakkoord.

Beide onderwerpen lijken zo op het eerste gezicht een bevoegdheid van uw college. Ten aanzien van de reorganisatie gaat het om grote bedragen, die bestemd zijn voor het in dienst zijnde personeel. Voor zover bekend gaan deze gelden (voor een deel) aangewend worden voor een 57+ regeling. De Staten zijn daar (nog) niet door uw college over geïnformeerd. Een extra commissievergadering is toegezegd op 27 april! Dit is rijkelijk laat.

Ten aanzien van het bijgestelde natuurakkoord zijn in meerdere provincies al besluiten genomen door Provinciale Staten. Het is niet duidelijk wat uiteindelijk de financiële gevolgen voor de provincie zullen zijn. Dit mede tegen de achtergrond van de uitvoering van Natura 2000. Het rijk is financieel eindverantwoordelijk voor Natura 2000. Zolang provincies het geld en de grond uit het onderhandelingsakkoord natuur prioritair inzetten voor internationale verplichtingen, dragen zij geen financieel risico. Zelfs in de meest sobere uitvoering van Natura 2000 is onzeker of de kosten voor maatregelen in lijn gebracht kunnen worden met de beschikbare middelen. Stel dat dit niet zo is, dan loopt de provincie financieel risico, aldus het IPO. Staatssecretaris Bleker wil nog niet vooruitlopen op mogelijke tekorten.

Er zijn ten aanzien van dit laatste twee oplossingsmogelijkheden:
1. instemmen met een juridisch voorbehoud t.a.v. mogelijke tekorten;
2. de verantwoordelijkheid bij het Rijk leggen.

Het verzoek is de Staten op zeer korte termijn bijeen te roepen om over deze onderwerpen een besluit te kunnen nemen. Wellicht is het mogelijk deze zaken te agenderen voor de vergadering van 9 maart a.s.

Hoogachtend,
Statenfractie GroenLinks Provincie Zeeland
Leen Harpe, Scholeksterstraat 76, 4332 CC  Middelburg

____________________________________________

In de media:

http://www.pzc.nl/regio/zeeland/10517057/GroenLinks-en-PVZ-willen-snel-e...