Brief aan minister over imkrimpen OM Middelburg

"De fractievoorzitters in Provinciale Staten van Zeeland zijn zeer onaangenaam verrast door de plannen van het College van procureurs-generaal om functies bij het OM (= Openbaar Ministerie, red.) Middelburg over te hevelen naar het OM Breda." Lees verderop het vervolg van de brief aan minister van Justitie, de heer dr. E.H.M. Hirsch Ballin.

"Immers in uw brief van 20 november 2009 wordt Middelburg niet als zittingsplaats, maar als vestigingsplaats aangewezen. U geeft als onderbouwing aan dat gemeentelijke en provinciale bestuurders met name aandacht hebben gevraagd voor de toegankelijkheid van voorzieningen voor de inwoners van hun regio’s."

Het kabinet, aldus de brief, rekent het tot zijn verantwoordelijkheid om, rekening houdend met regionale belangen, (…) te kijken naar het belang van rechtzoekenden. Dit belang is gediend met een goede spreiding van hoogwaardige rechtspraak. Het dreigende vertrek van de rechtbank Middelburg en ‘toeleverende instanties’ was daarmee van de baan.

Thans moet geconstateerd worden dat er al taken van de rechtbank Middelburg naar Breda zijn overgeheveld. Het bericht dat het Middelburgse Openbaar Ministerie wordt afgebouwd en een flink deel van de functies de komende jaren wordt overgeheveld naar Breda doet vermoeden dat de rechtbank op termijn eenzelfde lot zal ondergaan. Dit is sterk in tegenspraak met uw belofte.

Een krimpregio als de provincie Zeeland vraagt juist om behoud en versterking van (overheids)voorzieningen. Ook in die zin is het onbegrijpelijk dat deze overheidstaak wordt gereduceerd. De wijze waarop dat gebeurt vinden wij, mede gelet op uw brief, onaanvaardbaar en onbegrijpelijk. Wij wijzen nadrukkelijk op de kamerbreed gesteunde motie waarin is uitgesproken dat de reorganisaties van de rijksoverheid zoveel mogelijk dienen bij te dragen aan de versterking van de economische structuur en werkgelegenheid in krimpgebieden.

De fractievoorzitters in Provinciale Staten van Zeeland onderschrijven de brief van 20 juli 2010 van de voorzitter van gedeputeerde staten Zeeland, de voorzitter Vereniging van Zeeuwse gemeenten en de voorzitter regionaal college politie Zeeland."

Hoogachtend,
namens alle fractievoorzitters,
Leen Harpe