Burgerparticipatie Veerse Meer visie

Er komt een gebiedsvisie voor het Veerse Meer. GroenLinks is van mening is dat burgerparticipatie in de startnotie Veerse Meer nog niet goed is geregeld. Namens de fractie sprak Maaike Walraven.

Daarom is in de Statenvergadering van 25 oktober extra aandacht gevraagd voor participatie van inwoners.Om ook inwoners de gelegenheid te bieden om mee te denken en deel te nemen aan het proces is het het nodig om dit nu te regelen. Een procesbeschrijving is dan nodig om te regelen hoe dit in de praktijk plaats zal vinden. Nu is daar nog geen duidelijkheid over. Burgerparticipatie kan ook concreet beïnvloeding van burgers mogelijk maken. 

Het resultaat van deze vraag om aanpassing is dat Gedeputeerde van de Velde instemde met dit verzoek. Zo is het belang van burgerparticipatie in de startnotitie Veerse Meer beter geregeld. 

Tijdens de Statenvergadering van 25 oktober 2019 sprak Maaike Walraven:

Voorzitter,

Wij vinden het belangrijk om aandacht te schenken aan de burgerparticipatie. En omdat de provincie de regie neemt bij het proces tot gebiedsvisie Veerse Meer, lijkt het ons wenselijk dat de provincie ook de verantwoordelijkheid neemt om het proces van burgerparticipatie nader uit te werken en te borgen. Onze suggestie is om een beschrijving van burgerparticipatie als bijlage toe te voegen aan de startnotitie. Bijkomend voordeel is dat een duidelijk proces optimale duidelijkheid biedt over burgerparticipatie van betrokken burgers. En een tweede voordeel dat het resultaat inzichtelijk is bij besluitvorming. Ook gemeenten zouden hier hun voordeel mee kunnen doen. Kan de gedeputeerde ons deze toezegging doen?