Consultatie PS over Zeeuwse (concept)Kustvisie

GS stellen met de gezamenlijke partners de Zeeuwse Kustvisie vast. PS zijn bevoegd dit door te vertalen in provinciaal beleid. Op basis van het advies dat volgt uit de consultatieronde, werken de samenwerkende partijen begin 2017 toe naar een definitieve Zeeuwse Kustvisie. De definitieve Zeeuwse Kustvisie is een bouwsteen voor het beleid en de uitvoeringsagenda van de Zeeuwse overheden en samenwerkende partijen. Bij vertaling van de Kustvisie in beleid, volgt een inspraakronde waarbij de Zeeuwse bevolking wordt geraadpleegd.

Vandaag staat de consultatie van Provinciale Staten op de agenda. De conceptkustvisie is hier te lezen. De bijdrage van Gerwi Temmink aan het debat:

Op Warmetruiendag bespreken wij de kustvisie... Velen zullen toch een iets andere associatie hebben bij de kust. Hoewel: dik ingepakt wandelen langs de kust doe ik ook graag op een winterse dag als vandaag. Met uw goedvinden voorzitter, neem ik u allen mee naar het hoge noorden. Daar trekt het rendierenvolk langs de kusten van Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland.

Waarom ik mijn bijdrage start bij deze Samische stammen? Dat zit hem in de vlag van de Samen (van Lapland). Die staat m.i. symbool voor de kustvisie die hier voor ons ligt. Allereerst omdat die is opgebouwd samen met 62 partners. Bovendien bestaat hun vlag uit de kleuren rood, groen en blauw. Precies de kleuren die staan voor de onderdelen waaruit deze visie is opgebouwd. Immers, de belangen van de recreatie, de natuur en de waterveiligheid vormen de pijlers waarop deze visie is gestoeld. De kustvisie geeft over het algemeen duidelijk aan waar wat wel of niet mogelijk is aan ontwikkeling. Inclusief een heldere bijlage waarin het overgangsbeleid wordt uitgewerkt.

Complimenten voor de totstandkoming van dit concept. In grote lijnen kan de fractie van GroenLinks meegaan met de opzet en inhoud van de kustvisie. De indeling in zones van strand tot agrarisch achterland maakt doorgaans helder wat wel of niet mag in zo’n zone. Bij de uitwerking zal GroenLinks er scherp op letten dat deze begrenzingen – zowel qua terrein als ontwikkelingsmogelijkheden – nagekomen worden. In de commissie hebben wij onze zorgen hierover al geuit. Met name rond de aandachtsgebieden en de beschermingsgebieden. Die ga ik hier niet herhalen. Ik heb nog wel een vraag aan GS over de badplaatsen:

Kan de provincie bij het uitwerken van deze kustvisie invloed uitoefenen op ontwikkelingen binnen de Zeeuwse badplaatsen waar het gaat om de kust? De PvdA refereerde er ook al aan. De visie rept over grote verschillen hierin. Maar daar waar verder nadrukkelijk gesteld wordt dat we onze karakteristieke natuurwaarden rond de duinen en stranden intact moeten laten, (b)lijken hier nog allerlei bouwmogelijkheden open. Hoe gaan GS hier paal en perk aan stellen?

Ik zoom in op twee projecten genoemd in het overgangsbeleid, alvorens af te sluiten met een tweetal algemene opmerkingen. Ik doel op de plannen van projectontwikkelaars voor de Zeeuwse Lagune en Brouwerseiland. GroenLinks is altijd enorm duidelijk: wij zagen niets, wij zien niets en zullen ook niets gaan zien in dergelijke projecten. Ik kan nu al aangeven dat we dit standpunt zullen blijven uitdragen: in campagnetijd, maar ook daarbuiten! En niet om populistisch te doen, want wij staan hierin niet alleen. Kijk naar de grote steun voor petities. Naar de grote bereidheid om deel te nemen aan acties. Naar de kenterende maatschappelijke opvatting over dit soort grootschalige projecten waarbij projectontwikkelaars zich ontpoppen als rupsjes nooit genoeg.

Daarom is het goed dat de kustvisie – en met name deze bijlage – helderheid biedt door projecten in te delen in categorieën:

  1. hierover zijn al onomkeerbare besluiten genomen
  2. pijplijnprojecten: deze zijn al in een vergevorderd stadium, o.a. omdat hier al een aantal belangrijke besluiten over genomen zijn door de desbetreffende gemeenteraad zoals bv. over het ontwerpbestemmingsplan, en:
  3. de overige, waarvan in feite gesteld kan worden: deze kunnen in de prullenbak.

Categorie 4, speciaal ontworpen voor de Zeeuwse Lagune, kan wat GroenLinks betreft uit de definitieve versie van de kustvisie. De gemeenteraad van Noord-Beveland heeft dat project op 8 december jl. unaniem afgeblazen. Pogingen van de VVD en de PVV in de laatste commissievergadering om dit plan toch weer op de agenda te zetten vanwege eerder gedane toezeggingen, wijzen wij pertinent af. Er zijn inderdaad toezeggingen gedaan 12 jaar geleden, maar alleen voor de verplaatsing van een restaurant en friettent. Niet voor een nieuw vakantieresort. Daarom is GroenLinks mede-indiener van een motie van D66 met als strekking deze categorie te schrappen. En daarmee het plan.

Over Brouwerseiland heeft de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland evenmin beslissende uitspraken gedaan. Over de schimmige procedure rond Brouwerseiland hebben wij meerdere malen vragen gesteld. Het overgangsbeleid en de uitspraken van de minister om geen ontheffing te verlenen op grond van het Barro maken voor GroenLinks duidelijk dat bij dit project geen status van pijplijnproject hoort. De belangrijkste criteria uit het overgangsbeleid zijn duidelijk: voor 1 juli 2016 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland geen besluiten genomen die beslissend zijn voor een plaatsing categorie 2. Veranderingen a.g.v. de Natuurbeschermingswet 1998 zijn immers pas genomen eind 2016, die over het ontwerp bestemmingsplan staan pas gepland voor april 2017 en de laatste besluiten zijn door de raad van Schouwen-Duiveland nog verder uitgesteld, wachtend op een evt. ontheffing van het Barro door de nieuwe minister. Wij zijn daarom mede-indiener van een motie van D66 met als strekking dat Brouwerseiland niet in categorie 2 hoort.  

Voorzitter, ik sluit af met twee opmerkingen en een vraag. Reeds eerder heeft de fractie van GroenLinks gevraagd om een snelle vertaling van de kustvisie in concreet beleid. Dat kan ook wanneer straks alle partijen akkoord zijn met de definitieve versie. Dit onderdeel hoeft echt niet te wachten tot 2019, maar kan middels een aanpassing in de huidige verordening gerealiseerd worden. Daarom is GroenLinks mede-indiener van een motie van D66 met deze strekking.

Tot slot keer ik terug naar het nomadische volk van de Samen: hun kracht is dat zij de krachten verenigen. Vertaald naar het huidige onderwerp: het belang van samen inbreng houden op de uitwerking van deze kustvisie! Met al die partijen. Maar met name ook de zekerheid dat burgers hier structureel bij betrokken worden.

Wat vindt de gedeputeerde van de motie van de PvdA die hier om vraagt en waarvan GroenLinks mede-indiener is?

 

Stemming over de moties (zie bijlagen)

  • motie 5 (Zeeuwse Lagune): vóór zijn D66, SP, 50PLUS, GL en PvdA: verworpen
  • motie 6 (Brouwerseiland): vóór zijn D66, SP, 50PLUS en GL: verworpen
  • motie 7 (versneld uitwerken kustvisie): vóór zijn D66, SP, 50PLUS en GL: verworpen
  • motie 8 (burgerparticipatie): vóór zijn alle partijen behalve CU: aangenomen